Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nemocenské pojištění zaniká zaměstnanci v pracovním poměru  dnem skončení zaměstnání. Dále nemocenské pojištění zaniká:
1. smluvnímu zaměstnanci dnem skončení práce pro smluvního  zaměstnavatele;
2. soudci dnem skončení výkonu funkce;
3. členu zastupitelstva dnem skončení funkce nebo zániku mandátu;
4. poslanci a senátoru Parlamentu České republiky dnem zániku mandátu;
5. osobě pečující a osobě v evidenci dnem, od kterého nenáleží odměna pěstouna (s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény) ;
6. odsouzenému dnem odvolání z výkonu práce;
7. společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi komanditní společnosti, pokud pro ni vykonává práci mimo pracovněprávní vztah, dnem ukončení výkonu této práce;
8. osobě pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení dnem zrušení pověření k obchodnímu vedení;
9. likvidátorovi dnem ukončení funkce.
Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a v zaměstnání malého rozsahu zaniká odchylně, podrobnosti jsou uvedeny v těchto heslech. Při poklesu výše sjednaného příjmu v zaměstnání pod hranici příjmu rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění (2.500 Kč měsíčně v roce 2018), tj. při sjednání nižšího příjmu nebo při změně výše rozhodného příjmu sdělením MPSV ČR, zaniká účast zaměstnance na pojištění dnem předcházejícím dni, od něhož ke změně došlo. Zahraničnímu zaměstnanci zaniká pojištění dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, dnem skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, dnem skončení zaměstnání v ČR nebo prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo zaplaceno pojistné nebo bylo zaplaceno v nižší částce. Pojištění zaniká zaměstnancům také dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Osobě samostatně výdělečně činné zaniká pojištění dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, dnem skončení samostatné výdělečné činnosti, dnem zániku oprávnění nebo pozastavení výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo zaplaceno pojistné ve stanovené lhůtě nebo bylo zaplaceno v nižší částce, a dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.