Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

31. 07. 2016 mi byl ukončen 6letý pracovní poměr ve smyslu § 52c) pro nadbytečnost. Tříměsíční odstupné dočerpávám k 31. 10. 2016. Průměrný čistý měsíční příjem činil 18.000 Kč. Současně mám v péči nezletilou dívku od roku 2014, avšak soud mi ji svěřil do pěstounské péče až po 9 měsících.

Jsem tak pěstounkou s měsíční odměnou 8.000 Kč hrubého, po zdanění a odvodech na ZP a SP s čistou měsíční odměnou 5.500 Kč. Odměnu pěstouna mi vyplácí úřad práce od 17. 7. 2015. Jsem příjemcem částečně invalidního důchodu 2. stupně od roku 2013, ten však nepokryje mé životní náklady. Dnem 1. 11. 2016 na základě písemné dohody s rodiči mé svěřenkyně si tuto nezletilou problematickou dceru přebírají zpět do své péče. OSPOD je s tímto srozuměn. Tuto dohodu zasílám rovněž úřadu práce, OSPOD a obvodnímu soudu, kterému podávám návrh na zrušení pěstounské péče. Údajně k soudnímu jednání má dojít přibližně za 3-4 měsíce, čili v lednu-únoru 2017. Je mi 59 let.
1)    Bude mi nadále vyplácena odměna pěstouna až do rozhodnutí soudu o zrušení pěstounské péče resp. do PM tohoto rozhodnutí?
2)    Pokud nebude odměna vyplácena – bude zastavena z důvodu, že o svěřenkyni již nebudu pečovat – mohu se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání s žádostí o hmotné zabezpečení od 1. 11. 2016?
3)    Pokud mi bude vyplácena odměna pěstouna až do rozhodnutí soudu resp. PM, může se stát, že budu takovou odměnu muset pak úřadu práce vracet, když po dobu pěstounství se nemohu zaregistrovat jako uchazečka o zaměstnání?
4)    Pokud budu muset vracet tuto mně vyplacenou odměnu od 1. 11. do nabytí PM, jak bude tedy období od 1. 11. do nabytí PM soudního rozhodnutí hodnoceno? Jak to bude s odvody na zdravotní a sociální pojištění?
5)    Odkdy se mohu vlastně zaevidovat na úřadu práce? (práci si marně hledám)
6)    Odkdy mohu žádat o hmotné zabezpečení?
7)    Z čeho se mi vypočítá hmotné zabezpečení? Pouze z pěstounské odměny 5.500 Kč čistého?
8)    Odchod do předčasného starobního důchodu mi současnou svízelnou situaci neřeší.
Děkuji vám za odpovědi a pomoc. Regina

ODPOVĚĎ:
Podle § 47t zákona o sociálně-právní ochraně dětí je odměna pěstouna vyplácena po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležela, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci. Vzhledem k tomu, že v měsíci říjnu ještě o dítě v pěstounské péči pečujete, měla by Vám být odměna pěstouna vyplacena po uplynutí tohoto měsíce, tedy ještě v měsíci listopadu. Poté by měla být výplata odměny pěstouna zastavena. Podle § 47v téhož zákona se řízení o odnětí dávky nebo o zastavení její výplaty zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední. Vzhledem k tomu, že jste úřadu práce, který Vám odměnu pěstouna vyplácí, řádně oznámila, že si dívku od 1.11. přebírají do péče její rodiče, měl by Vám úřad práce na základě tohoto oznámení vyplatit poslední odměnu pěstouna v listopadu a od prosince 2016 výplatu odměny zastavit. O zastavení výplaty či odnětí odměny pěstouna by měl úřad práce vydat písemné rozhodnutí, které by Vám mělo být doručeno.
Co se týče evidence na úřadě práce, podle § 25, odst. 1, písm. p) uchazečem o zaměstnání může být osoba, která není osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle § 47j, odst. 1, písm. c) a d). Písmena c) a d) však upravují odměnu pěstouna ve výši 20.000 a 24.000 Kč. Jestliže je Vám vyplácena pouze odměnu ve výši 8.000 Kč (před zdaněním a odečtením pojistného – tedy odměna podle písm. a), nemusíte čekat na ukončení výplaty odměny a můžete se na úřadě práce zaevidovat kdykoliv. Od data evidence na úřadě práce si pak můžete zažádat o výplatu podpory v nezaměstnanosti. Protože výše podpory v nezaměstnanosti se určuje z posledního čistého měsíčního výdělku, obávám se, že ve Vašem případě bude bohužel opravdu vypočtena pouze z pobírané čisté odměny pěstouna ve výši 5.500 Kč. Pokud byste se zaevidovala bezprostředně po skončení zaměstnání, byla by Vám výše podpory vypočtena z platu, kterého jste dosahovala v zaměstnání.
Pokud máte hmotným zabezpečením na mysli jiné sociální dávky než podporu v nezaměstnanosti (například příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi apod.), nárok na výplatu těchto dávek závisí nejen na výši Vašich příjmů, ale také na výši Vašich životních nákladů, o kterých se ve svém dotazu nezmiňujete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.