Počet stránek ve webu: 41.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mému synovi bylo na základě odvolání zrušeno rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy (viz příloha). Žádala jsem třídního učitele, aby vymazal ze systému Bakaláři (elektronická žákovská knížka) informaci o podmíněném vyloučení. Odpověděl mi, že to nelze, protože celé správní řízení ještě stále pokračuje.

Má pravdu? Četla jsem, že i samotné odvolání má odkladný účinek. Rozumím tomu dobře, když si myslím, že dokud rozhodnutí nenabyde právní moci, jakoby neexistovalo? Tudíž, když ředitel obdržel odvolání dne 2.2.2017, neměla být informace o vyloučení vůbec uvedena v Bakalářích? Nebo se pletu? Dále mě zajímá, jaký další postup může ředitel zvolit. Evidentně se nesmířil se zrušením jeho rozhodnutí a snaží se opět vyvolat jednání o mém synovi na pedagogické radě. Jedná se o menší přestupky typu nepřezutá obuv (zapsáno v třídní knize), prý další stížnosti učitelů (ale nikde nezapsané a mně nevysvětlené), apod. Podotýkám, že o těchto stížnostech jsem se najednou dozvěděla po tom, co ředitel obdržel rozhodnutí o zrušení. Podmíněné vyloučení se týkalo 1. pololetí za neprokázané nevhodné chování na praxi. Současně dostal trojku z chování, a to i přesto, že si na jeho chování nikdo nestěžoval. Domnívám se tedy, že ta trojka souvisela také s důvody podmíněného vyloučení. Zajímá mě, zda ředitel může na základě chyb uvedených jako odůvodnění zrušení rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy, napsat "lepší", "správné" rozhodnutí ve stejné věci a mého syna opět podmíněně vyloučit. Děkuji. Magda

ODPOVĚĎ:
Dle školského zákona platí: Ředitel? školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel? školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.
Školský zákon dále neupravuje postup pro případ odvolání proti tomuto rozhodnutí, užije se tedy správní řád.   Dle správního řádu platí, že pokud odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné,
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání.
Z Vámi uváděných údajů vyplývá, že bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání. V takovém případě správní řízení opravdu dále pokračuje a dokud nebude znovu rozhodnuto (jakkoliv), toto řízení bude dále pokračovat.
Ředitel by měl mít vše samozřejmě podložené, nelze rozhodovat bez řádných důkazů. Dokud řízení probíhá, neexistuje překážka věci rozsouzené, tzn. stále se budou řešit případné prohřešky Vašeho syna, a to i ty, které již byly obsaženy v odůvodnění. Nicméně stále platí, že pro podmíněné vyloučení musí být řádné podklady/důkazy, pokud tedy z dosud provedených důkazů nevyplývá oprávněnost vyloučení Vašeho syna, nemůže ředitel zpětně tyto podklady nějak upravovat, aby byly „lepší“.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.