Počet stránek ve webu: 42.421

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat na záležitost ohledně dluhu vůči Univerzitě Karlově na poplatku za delší studium. Povinnost uhradit poplatek mi vznikla v III. a IX. 2008, jelikož jsem studovala po řádném ukončení studia další obor a tím přesáhla celkovou dobu studia. V době, kdy mi bylo rozhodnutí doručováno, jsem měla jinou doručovací adresu a rozhodnutí (ze dne 15.2. a 22.8.2008) jsem fyzicky nepřevzala.

Mezitím jsem studium z rodinných důvodů (přijetí dětí do pěstounské péče) opustila a do nového semestru se nezapsala, považovala jsem studium za ukončené. 20.9. 2013 mě rektor Univerzity písemně vyzval k úhradě dlužného poplatku. Na námitku, že je dluh po třech letech promlčený, jsem obdržela odpověď, že na poplatek za studium vztahuje jiný právní předpis a promlčecí doba je 10 let. Vzhledem k tomu, že jsem na rodičovské dovolené se čtvrtým dítětem a celou rodinu včetně hypotéky živí manžel ze svého platu, je pro mne velmi těžké zmíněný dluh uhradit. Existuje ještě nějaká možnost žádosti o prominutí či snížení (zmeškání odvolací lhůty ap.)? V dopisu je uvedeno: „Poplatky byly vyměřeny dle §58, odst. 3 VŠZ a dle čl. 6, odst. 2 Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. “ A dále „Poplatky byly vyměřeny pravomocným rozhodnutím rektora a promlčují se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno podle § 110 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. Povinnost hradit vyměřené poplatky je jednou z povinností stanovených zákonem o VŠ. Vysoká škola má povinnost poplatky vyměřovat a vymáhat. Pokud fakulta poplatky nevymáhala, jedná se o pochybení ze strany fakulty. “
Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě se kloním k právnímu názoru UK, tzn. že právo UK na úhradu poplatku za delší studium se skutečně promlčuje v desetileté promlčecí době.

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že:
- studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium (§ 58/3 zákona o vysokých školách) ;
- rozhodnutí veřejné vysoké školy ve věcech vyměření poplatku za delší studium musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi doručeno do vlastních rukou; případný způsob náhradního doručení může stanovit vnitřní předpis vysoké školy (§ 68/3 písm. f) zákona o vysokých školách) ;
- rozhodováním o povinnostech studentů uhradit poplatek za delší studium naplňuje veřejná vysoká škola svou pravomoc rozhodovat o veřejných subjektivních právech fyzických osob (§ 6/1 písm. e) zákona o vysokých školách), tzn. že veřejná vysoká škola v tomto případě vystupuje ve vztahu ke studentovi jako orgán veřejné moci.

Dle § 110/1 Občanského zákoníku pak platí, že bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu (myšleno orgánu veřejné moci, kterým veřejná vysoká škola v tomto případě je), promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

V této souvislosti je pak nezbytné si uvědomit, že (neboť veřejná vysoká škola rozhoduje o poplatcích za delší studium jako orgán veřejné moci) :
a/ jsou tato rozhodnutí veřejné vysoké školy přezkoumatelná ve správním soudnictví (proti rozhodnutí veřejné vysoké školy o vyměření poplatku za delší studium lze tedy podat žalobu ke krajskému soudu),
b/ rozhodnutí veřejné vysoké školy o vyměření poplatku za delší studium je exekučním titulem (dle § 40/1 písm. e) exekučního řádu), tzn. že pro vymožení poplatku za delší studium nemusí veřejná vysoká škola podávat k soudu žalobu, nýbrž může se obrátit přímo na exekutora.

Závěry ad a/ a b/ výše jsou pak předmětem ustálené judikatury Nejvyššího soudu, na tomto místě lze odkázat např. na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 20 Cdo 2386/2012).

Vaše současná situace může být dále řešena pomocí § 58/8 zákona o vysokých školách, dle něhož může rektor v rámci rozhodování o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy.
V tomto ohledu však představuje vcelku zásadní problém skutečnost, že proti vyměření poplatku jste nepodala včas žádost o přezkoumání, lze Vám nicméně i přesto doporučit obrátit se na rektora UK s žádostí o přezkoumání rozhodnutí z roku 2008 (přičemž současně ve smyslu § 68/4 zákona o vysokých školách požádáte o prominutí zmeškání stanovené lhůty, tuto žádost je samozřejmě také nutné odůvodnit, tzn. uvést, z jakého závažného důvodu jste nepodala žádost o přezkoumání včas). Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pak samozřejmě odůvodněte zejména svou nynější finanční situací.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.