Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o vysvětlení pojmu "parif role" pro označení pozemkové parcely "cesta parif role" nebo "Skladiště parif role" vedené takto v bývalé pozemkové knize z roku 1950. Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
„Parif. “ je zkratkou slova „parifikát“, popř. též „parifikační půda“ (odvozeného od slova parifikace, tzn. vyrovnání, zrovnoprávnění).
Co se týče právního významu slova parifikát, dovolím si na tomto místě krátkou citaci z diplomové práce Jana Janeše, s názvem: Oceňování zemědělské půdy:
„23. 12. 1817 vydal František I. císařský patent, v němž byla stanovena pravidla nového katastru pro daň pozemkovou. Hlavním cílem byla snaha vytvořit podklad pro rozdělování pozemkové daně a dále získat přesné vojenské mapy celé říše.
Katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti, polohy a čistého výnosu, jehož dosahoval držitel pozemku při v místě obvyklém obhospodařování půdy v roce průměrné úrody, po odečtení všech nutných a v obci obvyklých výloh s obděláváním pozemků a sklízením úrody. Stanovení čistého výnosu pozemku se dosahovalo oceněním a vtříděním každé jednotlivé parcely.
Katastr rozlišoval dani podrobené a osvobozené pozemky. Pozemky dani podrobené tvořily plodná půda a parifikáty, tj. pozemky využívané k jiným než zemědělským a lesnickým účelům, jež měly být zdaněny podle porovnání se sousedními pozemky- parifikací. “
Tato diplomová práce je dostupná zde:
is. muni.cz/th/76827/pravf_m/Diplomova_prace-final. doc
K tomuto tématu lze odkázat např. i zde:
http://www.zememeric.cz/3+4-98/knkapky2.html
Rovněž na tomto místě si dovolím stručnou citaci ze shora odkazované webové stránky:
„Podrobené a osvobozené pozemky
Katastr rozlišoval pozemky dani podrobené a pozemky od daně osvobozené. Mezi pozemky podrobené dani patřila půda plodná a tzv. parifikáty, což byly pozemky využívané k jiným účelům než zemědělským a lesnickým, které měly být zdaněny podle porovnání se sousedními pozemky – parifikací.
Plodná půda byla členěna podle následujících kultur: zahrady, vinice, role, louky, pastviny, lesy. K parifikátům patřily např. zastavěné plochy domů a budov včetně dvorů, stavební místa, plochy lomů, soukromé cesty, kanály, dráhy atd. K pozemkům osvobozeným od daně patřila neplodná půda, ale také rybníky bez užitku, koryta řek a potoků, veřejné kanály, náměstí, návsi, veřejné cesty, státní dráhy, kostely, kaple, hřbitovy, budovy sloužící státu, veřejné vzdělávací ústavy atd. “
Konkrétní zákonné zakotvení termínu „parifikát“ je možné zhlédnout např. v Ottově naučném slovníku:
https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Parifik%C3%A1t