Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text přináší novelizovaný trestní zákoník, který je účinný od 1.1.2010.


  TRESTNÍ ZÁKONÍK ÚČINNÝ OD 1.1. 2010
§ 1-139 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST
§ 1-11 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ
§ 12-27 HLAVA II TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
§ 28-32 HLAVA III OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU
§ 33-35 HLAVA IV ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
§ 36-104 HLAVA V TRESTNÍ SANKCE
§ 36-38 Díl 1 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání
§ 39-95 Díl 2 Tresty
§ 96-104 Díl 3 Ochranná opatření
§ 105-106 HLAVA VI ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ
§ 107-109 HLAVA VII ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH
§ 110-139 HLAVA VIII VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ
§ 140-418 ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ ČÁST
§ 140-167 HLAVA I TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
§ 140-144 Díl 1 Trestné činy proti životu
§ 145-148 Díl 2 Trestné činy proti zdraví
§ 149-158 Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví
§ 159-163 Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy
§ 164-167 Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem
§ 168-184 HLAVA II TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ
§ 168-179 Díl 1 Trestné činy proti svobodě
§ 180-184 Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
§ 185-193 HLAVA III TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI
§ 194-204 HLAVA IV TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM
§ 205-232 HLAVA V TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
§ 233-271 HLAVA VI TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
§ 233-239 Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
§ 240-247 Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové
§ 248-267 Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou
§ 268-271 Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu
§ 272-292 HLAVA VII TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
§ 272-289 Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující
§ 290-292 Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu
§ 293-308 HLAVA VIII TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
§ 309-322 HLAVA IX TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI
§ 309-315 Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
§ 316-318 Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
§ 319-322 Díl 3 Trestné činy proti obraně státu
§ 323-368 HLAVA X TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
§ 323-328 Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby
§ 329-330 Díl 2 Trestné činy úředních osob
§ 331-334 Díl 3 Úplatkářství
§ 335-351 Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
§ 352-356 Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí
§ 357-360 Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku
§ 361-363 Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina
§ 364-368 Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti
§ 369-374 HLAVA XI TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI
§ 375-399 HLAVA XII TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ
§ 375-383 Díl 1 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
§ 384-387 Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
§ 388-391 Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby
§ 392-397 Díl 4 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil
§ 398-399 Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů
§ 400-418 HLAVA XIII TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY
§ 400-405 Díl 1 Trestné činy proti lidskosti
§ 406-417 Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy
§ 418 Díl 3 Společné ustanovení
§ 419-421 ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ