Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po rozvodu si bývalý manžel zažádal o snížení alimentů. Jelikož legálně nepracuje, tak mu byly sníženy z 2000 Kč na 1100 Kč s odůvodněním pana soudce, že vzhledem výši finančního příjmu, více být nemůže, ač se mu to pro 17letého syna zdá málo. Pan soudce na mou adresu naznačil, že se dá využít odvolání. Tak bych tak chtěla učinit, ale nevím jak ho formulovat.

Mám nárok při podání odvolání na doplacení rozdílu, jelikož on již od 04/2016 posílá pouze 1100 Kč? Rozsudek mi bude doručen do 10 dnů. A ještě jeden dotaz. Ještě stále mi dluží přeplatek nájmu za 2015 a část peněz z dovyúčtování prodeje bytu. Tvrdí, že mi to dá, až já jemu dám poloviny stavebního spoření a pojištění dětí. U soudu o snížení alimentů, jsem se na to ptala pana soudce, a on před ním řekl, že na to nemá žádný nárok. U téhož soudu 21.3.2016 jsem mu osobně předala Žádost o dorovnání Společného jmění manželů se splatností 3 měsíce. Do dnešního dne nic nedošlo. Poradili by jste mi co dál? Děkuji mnohokrát Diana.

ODPOVĚĎ:
Jestliže s rozhodnutím soudu o snížení výživného nesouhlasíte, můžete se proti rozhodnutí samozřejmě odvolat. Podle § 204 občanského soudního řádu se odvolání podává do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje. Náležitosti odvolání specifikují § 42, odst. 4. a § 205 občanského soudního řádu. Z odvolání musí být zřejmé, kterému soudu je určeno, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Odvolání musí být podepsáno a datováno a je zapotřebí předložit jej s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a další stejnopis obdrželi účastníci řízení – ve Vašem případě je to pouze bývalý manžel, takže budou stačit tři stejnopisy. Obecné vzory pro odvolání lze najít i na internetu nebo Vám se sepsáním odvoláním může pomoci advokát, což rozhodně doporučuji.
Pokud jde o rozdíl ve výši výživného, záleží na tom, zda bylo Vašemu bývalému manželovi výživné sníženo zpětně či nikoliv. Jestliže ke snížení výživného došlo až nyní (v červnu 2016) a nešlo o zpětné snížení výživného, pak máte nárok na to, aby Vám za dobu do vydání rozhodnutí (duben, květen) bývalý manžel zaplatil výživné v plné výši, tedy částku 2.000 Kč. Pokud Vám bývalý manžel vyplatil méně, doporučuji ho písemně požádat o uhrazení dlužného výživného. Jestliže bývalý manžel odmítne dlužné výživné uhradit, můžete jej vymáhat podáním návrhu na exekuci. Pokud ale ke snížení výživného došlo zpětně – například od Vámi zmiňovaného dubna – pak nárok na doplacení rozdílu výživného nemáte, protože ani podané odvolání nemá v tomto případě odkladný účinek.
Co se týče vypořádání společného jmění manželů, nevím, z jakého důvodu si Váš manžel nárokuje polovinu peněz ze stavebního spoření a z pojištění vašich dětí. V této věci se ztotožňuji s názorem soudce, že Váš bývalý manžel nemá na výplatu těchto prostředků žádný nárok. Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda a jakým způsobem došlo po rozvodu manželství k vypořádání společného jmění manželů (SJM).
Obecně platí, že manželé mají ode dne, kdy rozhodnutí o rozvodu manželství nabude právní moci, tři roky na to, aby si majetek, který tvořil SJM, vypořádali (rozdělili). Vypořádání SJM je možné provést dohodou nebo pokud se manželé nemohou na vypořádání SJM dohodnout, musí být v uvedené lhůtě podán návrh k soudu, aby soud majetek vypořádal. Pokud jste vypořádání SJM řešili dohodou, předpokládám, že jste si v ní stanovili i termín, do kterého mají být závazky vyplaceny. V případě, že vypořádání SJM řešil soud, obvykle má být zaplaceno do určitého počtu dní ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci (termín vyplacení by měl být součástí písemného vyhotovení rozsudku). Pokud Vám bývalý manžel v dohodnutém (soudem stanoveném) termínu nevyplatil Váš podíl, doporučuji jej ještě jednou písemně vyzvat k zaplacení dlužné částky s uvedením termínu, do kdy má bývalý manžel částku uhradit. Pokud tak neučiní, můžete dlužnou částku vymáhat podáním návrhu na exekuci dlužné částky z exmanželova platu nebo prodejem jeho (ne) movitého majetku.
Pokud k vypořádání majetku v tříleté lhůtě nedošlo, pak podle § 741 nového občanského zákoníku platí, že se bývalí manželé vypořádali tak, že:
a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.