Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sestra = B, bydlí na vesnici v domku, který je ve vlastnictví takto: 1/2 domku a s tím souvisejících pozemků je v SJM = A+B a druhá 1/2 je ve vlastnictví manžela sestry = A. Manžel sestry = A, chce celý domek napsat na svoji manželku = B. Dotaz: Stačí k návrhu na vklad do katastru přiložit darovací smlouvu, kde bude uvedeno že:

a) Dárcem 1 je SJM a obdarovaným touto 1 je osoba B
b) Dárcem 1 je osoba A a obdarovaným je osoba B.
Je to dle mého jednoduché a jasné. Není však nějaký problém v tom, že majetek v SJM se daruje celý spoluvlastníkovi? Není třeba řešit předtím notářsky zúžení SJM = tedy rozdělit tu polovinu domku a pozemku v SJM na oba manžele? Doplňuji. Tu polovinu domku do SJM získali současní manželé (A+B) řádnou koupí (notářský zápis) od bývalé manželky (= osoba C) osoby A, kde je tzv. předkupní právo ve znění: „Kupující A a B se zavazují, že v případě převodu kupovaných nemovitostí tyto nabídnou nejprve prodávající osobě C. Teprve v případě, že osoba C nebude mít zájem, uvedené nemovitosti, eventuálně podíl na nemovitostech získat do svého vlastnictví, mohou nemovitosti, event. podíl z převáděných nemovitostí nabídnout další osobě. “ Zde v tomto doplňku se domnívám, že též není problém, neboť se nejedná o převod jiné osobě, ale jen manžel manželce. Manželka s trváním předkupního práva samozřejmě souhlasí. Děkuji Hugo

ODPOVĚĎ:
Pokud jsem pochopila správně, že polovina domu je v SJM sestry a jejího manžela a druhá polovina je pouze ve vlastnictví tohoto manžela, pak lze docílit převodu celého domu na sestru pouze tím způsobem, že polovinu, která je pouze manžela, může tento manžel své manželce darovat a druhá polovina, která je v SJM, musí být vyjmuta ze SJM tzv. zúžením SJM u notáře formou notářského zápisu a v rámci tohoto zúžení napsána pouze na manželku. To, co je v SJM, manžel nemůže manželce jen tak darovat, musí se to vyřešit zúžením, které může sepsat pouze notář. Pokud se daruje manželovi, není třeba předkupní právo realizovat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak darovat podíl nemovitosti ve spoluvlastnictví více osob manželovi, manželce (podíl je součástí SJM, společného jmění manželů)