Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 7/2013 máme s manželem rozdělené SJM rozhodnutím soudu. Dozvěděla jsem se, že existuje Veřejný seznam, do kterého je možné zapsat, že máme rozdělené společné jmění manželů SJM a díky tomu bude rozsudek účinný i vůči třetím osobám. Zajímalo by mě, na koho se mám obrátit, abych tuto skutečnost mohla do Veřejného seznamu uvést.

Volala jsem na okresní soud a na městský úřad, ale nikde mi neporadili. Předem děkuji za odpověď. Simona

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je podstatným v první řadě § 721 nového občanského zákoníku, dle něhož se do veřejného seznamu zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů, přičemž zápis provede bez zbytečného odkladu ten, kdo sepsal smlouvu (zde např. smlouvu manželů o zúžení SJM), a není-li to možné, ten, kdo tento veřejný seznam vede.

Otázky zúžení zákonného rozsahu SJM se dále dotýkají tato ustanovení nového občanského zákoníku:
- § 736, dle něhož platí, že je-li SJM zrušeno nebo zanikne-li, anebo je-li zúžen jeho stávající rozsah, provede se likvidace dosud společných povinností a práv jejich vypořádáním; dokud zúžené, zrušené nebo zaniklé SJM není vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o SJM přiměřeně;
- § 734, dle něhož platí, že je-li smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, kterými byl zákonný majetkový režim změněn nebo vyloučen, dotčeno právo třetí osoby, zejména věřitele, může tato osoba své právo uplatnit u příležitosti vypořádání toho, co bylo dříve součástí SJM, stejně, jako by ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo;
- § 737/1 a 2, dle něhož platí, že vypořádáním SJM nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné, přičemž vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.

Druhým podstatným ustanovením nového občanského zákoníku je pak pro Vás § 980/1, dle něhož platí, že je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. Stejné pravidlo je pak zakotveno také v § 35l/1 notářského řádu.

Na úpravu nového občanského zákoníku pak navazuje novelizovaný notářský řád, v jehož rámci je vhodné si povšimnout následujících ustanovení:
- § 35a/1 písm. b) a d), dle něhož notářská komora provozuje mimo jiné Evidenci listin o manželském majetkovém režimu (neveřejný seznam těchto listin pro potřeby dědických řízení) a Seznam listin o manželském majetkovém režimu (veřejný seznam těchto listin).
- § 35j/1 písm. b), dle něhož jsou v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu mimo jiné evidována rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo zúžil jeho stávající rozsah, přičemž tento veřejný seznam se skládá z rejstříku a sbírky listin.
- § 35k/3, dle něhož provede notářská komora a/ založení rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do sbírky listin a b/ zápis příslušných údajů do rejstříku na základě soudem zaslaného stejnopisu rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v elektronické podobě, přičemž soud bude povinen zasílat notářské Komoře stejnopis rozhodnutí bez odůvodnění (tzn. pouze jeho výrokovou část);
- § 35l/2, dle něhož zveřejňuje notářská komora vybrané údaje zapisované do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu způsobem umožňujícím dálkový přístup;
- § 35l/3, dle něhož kterýkoli notář vydá každému na jeho žádost ze sbírky listin opis rozhodnutí soudu o změně manželského majetkového režimu a/nebo potvrzení o tom, že rozhodnutí soudu o změně manželského majetkového režimu není v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsáno.

Otázka, kterou však žádný ze shora uvedených právních předpisů výslovně neřeší, je automatické zveřejnění všech již vydaných soudních rozhodnutí o změně manželského majetkového režimu v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Došlo-li proto ve Vašem případě ke zúžení SJM již v roce 2013 (tzn. dle § 148/1 nebo 2 Občanského zákoníku), nelze z nového občanského zákoníku ani notářského řádu dovodit, zda bude toto rozhodnutí soudu automaticky zasláno notářské komoře ke zveřejnění či zda je zapotřebí Vaše iniciativa.

Výslovnou odpověď na tuto otázku pak není možné nalézt ani v čl. XIII zákona č. 303/2013 Sb. (novela notářského řádu v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku), přičemž prováděcí právní předpis (Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, schválený Ministerstvem spravedlnosti) v této souvislosti ve svém § 23 počítá pouze se zveřejněním manželských smluv uzavřených do 31. 12. 2013, o rozhodnutích soudů vydaných do tohoto data zde pojednáno není.

Ze shora uvedeného důvodu jsem se ve Vaší věci obrátil s dotazem přímo na notářskou komoru České republiky, přičemž mi bylo sděleno, že rozhodnutí soudů, kterými došlo např. ke zúžení zákonného rozsahu SJM, a která byla vydána do 31. 12. 2013, nebudou v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu automaticky zveřejněna, tzn. že soudy nebudou tato rozhodnutí z vlastní iniciativy notářské komoře zasílat. V těchto případech předpokládá notářská komora iniciativu dotčených manželů, kteří kontaktují soud, který předmětné rozhodnutí vydal, a vyžádají si zde zaslání elektronické verze tohoto rozhodnutí notářské komoře ke zveřejnění v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. V tomto smyslu Vám (a Vašemu manželovi) doporučuji podniknout příslušné kroky, zveřejnění rozhodnutí soudu kterým byl zúžen zákonný rozsah Vašeho SJM, si můžete následně ověřit zde:

http://www.nkcr.cz/index.php?page=rejstrik