Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych podat žádost o rozvod. Můj manžel je cizinec, jsme spolu 13 let, ale delší dobu vztah nefunguje. Manžel se odstěhoval zpět do zahraničí, více jak 6 měsíců zde nebyl. S rozvodem ale nesouhlasí. Můžu podat návrh na rozvod manželství i bez jeho souhlasu, jak v tomto případě postupuje soud? Nemáme ani děti ani společný nemovitý majetek.

Manžel je z Egypta, nemá české občanství. Děkuji za info, Linda

ODPOVĚĎ NA DOTAZ:
V otázce rozvodového řízení je zapotřebí se řídit Nařízením Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Dle článku 3 tohoto Nařízení platí, že ve věcech týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné jsou příslušné soudy toho členského státu
a) na jehož území
- mají manželé obvyklé bydliště nebo
- měli manželé poslední společné obvyklé bydliště, pokud zde jeden z nich ještě bydlí nebo
- má odpůrce bydliště nebo
- v případě společného návrhu na zahájení řízení má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště nebo
- má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně jeden rok bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení nebo
- má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně šest měsíců bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení a zároveň je buď státním příslušníkem tohoto členského státu nebo – v případě Spojeného království a Irska – zde má tzv. domicil
b) jehož státními příslušníky jsou oba manželé nebo v případě Spojeného království a Irska se jedná o zemi domicilu obou manželů
Z výše uvedených podmínek vyplývá, že vzhledem k tomu, že má obvyklé bydliště v ČR a s manželem jste zde měli poslední společné obvyklé bydliště, můžete žádost o rozvod podat v České republice a rozvod se bude řídit českým právním řádem. Žádost o rozvod můžete podat i bez manželova souhlasu, ale musíte počítat s tím, že půjde o tzv. sporný rozvod, který je časově i finančně náročnější než tzv. nesporný rozvod, tedy rozvod dohodou. Vzhledem k tomu že se jedná o rozvod s cizincem, doporučuji podobu (text) návrhu na rozvod manželství jednoznačně konzultovat s advokátem. Přestože uvádíte, že s manželem nemáte společný nemovitý majetek, společné jmění manželů (SJM) tvoří veškerý majetek nabytý některým z manželů nebo oběma manžely společně za trvání manželství, zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů, dluhy převzaté během trvání manželství, případně podíl manžela/manželky v obchodní společnosti nebo družstvu. Součástí rozvodového řízení tedy bude muset být i vypořádání SJM.