Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl jsem vlastníkem, jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem s. r. o. a to 02/2010 až 08/2013, v té době jsem byl absolutně neznalý věci a vůbec jsem nepřemýšlel nad tím jak prokážu odpracované roky. Věděl jsem, že jako jednatel společnosti se nemusím hlásit ČSSZ a dále jsem si naivně myslel že odpracované léta prokážu výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jinými dokumenty které dosvědčí že jsem pro tu společnost v té době prokazatelně pracoval.

Nikdo jiný to nemohl odpracovat. Nikdo jiný v té společnosti krom mě nebyl. I z toho důvodu jsem uzavřel sám se sebou pracovní smlouvu. Jako jednatel jsem sám sebe jako zaměstnance na ČSSZ nepřihlásil a tudíž jsem ani za sebe neplatil odvody. ČSSZ však započítává do důchodu pouze ty roky, kde se platili odvody sociální zabezpečení a proto hledám cestu jak to podat ČSSZ, aby mi tyto léta přiznala a započetla a to pokud možno bez finančního dopadu a jiných sankcí, které by případně šly za mojí osobou. V případě, že uzavírá pracovní smlouvu jednatel a zaměstnanec v jedné osobě musí mít tato smlouva notářsky ověřený podpis? Dnes (23.08.2018) již nejsem vlastníkem, jednatelem ani zaměstnancem, moje bývalá s. r. o. má už od 2013 jiného vlastníka a možná ještě funguje nebo i zanikla. Pochopil jsem, že ČSSZ v případě že by pracovní smlouva platila, by měla nárok dále vymáhat po zaměstnavateli nezaplacené odvody, zaměstnavatelem však byla tehdy právnická osoba tedy spol s. r. o. Bude tedy dluh vymáhat nadále po s. r. o? Nebo bude vymáhat samostatně pouze po mne jako bývalém jednateli? Nebo bude vymáhat po dnešní s. r. o, která má jiného vlastníka i jednatele? Nebo bude vymáhat po mne jako po bývalém zaměstnanci? Tedy po kom by ČSSZ dnes (23.08.2018) měla právo vymáhat dlužné pojistné, t. j kdo má tedy dnes (23.08.2018) povinnost uhradit tento dluh a ještě jedna věc v případě že byla povinnost hradit odvod pojistné každý měsíc od 2/2010 až do 8/2013, by při promlčecí lhůtě 10 let byl první nezaplacený odvod z 2/2010 měl být promlčen ve 2/2020 a poslední odvod z 8/2013 by měl být promlčen v 8/2023, pochopil jsem to správně mám ještě jeden dotaz týkající se té pracovní smlouvy, než jsem se stal jednatelem s. r. o, byl jsem v této společnosti řadovým zaměstnancem s pracovní smlouvou, kterou jsem s tímto jednatelem uzavřel, když jsem od tohoto jednatele a vlastníka v jedné osobě tuto s. r. o přebíral a stal jsem se jednatelem i vlastníkem v jedné osobě já, měl jsem stále v kapse pracovní smlouvu uzavřenou ne sám se sebou, ale s bývalým vlastníkem s. r. o, takže jsem nemusel znova uzavírat sám se sebou novou pracovní smlouvu, neboť ta co jsem uzavřel ještě se starým jednatelem dále podle mne platila, protože firma nezanikla, a pokud vím tak nikdo tento závazek neukončil takže v případě, že bych se s touto pracovní smlouvou přihlásil se svým nárokem na započtení odpracovaných dní, tak by ten problém s uzavřením smlouvy sám se sebou odpadl, jediný problém, který by zůstal je ten, že jsem jako nový jednatel neodvedl odvody vůči ČSSZ, ale tento dotaz k tomto problému jsem uvedl již výše…nebo existuje i jiná možnost řešení celé záležitosti na základě které by mi ČSSZ uznala odpracované roky i s tím rizikem, že by mi sice tuto dobu brala jako dobu vyloučenou bez výdělku tedy, že by mi nepočítala do průměru z té doby žádný příjem, ale roky by mi do limitu potřebném k důchodu započetla. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byl dříve zaměstnancem společnosti na základě pracovní smlouvy, pak v důsledku změny vlastnictví pracovní smlouva automaticky nezanikla.
Pro posouzení, zda je pracovní smlouva uzavřená jediným jednatelem a vlastníkem společnosti „se sebou“ platná je rozhodující, kdy byla uzavřena. Jestliže se tak stalo v době od účinnosti stávajícího zákoníku práce do 14.4.2008 (nález Ústavního soudu, který zrušil ustanovení o neplatnosti ustanovení pracovní smlouvě týkající se jejího vzniku), pak je taková smlouva absolutně neplatná, hledí se na ni, jako kdyby nikdy nebyla uzavřena.
Pokud k uzavření pracovní smlouvy došlo v době od 14.4.2008 do novely zákoníku práce (1.1.2012), je taková smlouva pouze relativně neplatná, což znamená, že aby se na ni jako na neplatnou nahlíželo by vyžadovalo uplatnění její neplatnosti oprávněnou osobou, kterou je buď některá ze stran – tedy zaměstnanec a jednatel v jedné osobě – anebo jiná dotčená osoba. Nejčastěji platnost takové smlouvy napadena nebude, bude se na ni tedy nahlížet jako na platnou. Pokud se jedná o smlouvu uzavřenou po 1.1.2012, pak je taková smlouva relativně neplatná s výjimkou situace, kdy by byla zároveň v rozporu se základními zásadami zákoníku práce (např. by zaměstnanec ve skutečnosti práci nekonal atd). To by se jednalo o smlouvu absolutně neplatnou.

Podle § 28 zákona o důchodovém pojištění má pojištěnec nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky uvedené v tomto zákoně.
Podle § 11 téhož zákona je dobou pojištění doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 a odst. 4 (mezi tyto osoby patří také zaměstnanci a OSVČ), za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné. Na základě výše uvedených informací je zřejmé, že Vám navrhovaný postup – aby Vám ČSSZ započítala odpracované roky bez započitatelného příjmu z důvodu nezaplaceného pojištění – tedy není možný.
Pokud nebylo odvedeno sociální pojištění, nemohou být odpracované roky podle zákona o důchodovém pojištění započítány jako doba pojištění.
Co se týče případného promlčení dlužného pojistného, právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti (u jednotlivých splátek pojistného je to tak, jak jste to uvedl ve svém dotazu) a byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, nová promlčecí lhůta plyne ode dne, kdy se o tom plátce dozvěděl. Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, kterým bylo vyměřeno a promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu. Pokud ČSSZ uplatní (uplatnila) v promlčecí době právo u soudu, právo bude (bylo) pravomocně přiznáno a u soudu bude (byl) podán návrh na výkon rozhodnutí (exekuce), tak se promlčecí doba zastavuje.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zpětné vymáhání plateb sociálního pojištění po s. r. o. , která neplatila sociální svému zaměstnanci
  • Kdo je odpovědný za neplacení sociálního u zaměstnance jednatele s. r. o.
  • Práce jednatele v s. r. o. a prokázání odpracovaných roků pro důchod při nepřihlášení na ČSSZ v době aktivního pracovního života
  • Neplacení sociálního pojištění a nárok na důchod a výpočet důchodového věku
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.