Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje klientka má v poručnické péči svého vnuka (11 let), otec vnuka nezapsaný v rodném listě, matka zbavena rodičovské odpovědnosti. Může klientka jako poručník podat návrh na určení otcovství vnuka? Klientka se o to zajímá z důvodu určení otci vyživovací povinnosti. A jaké důsledky by pro ni jako pro poručníka případné zapsání otce do rodného listu mělo? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Žalobu na určení otcovství může podat matka, muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, dítě, které pokud je nezletilé, musí být zastoupeno opatrovníkem zmocněným k tomu soudem.
V žalobě na určení otcovství tedy může být uvedeno, že žalobcem je vnuk Vaší klientky, zastoupený poručníkem (Vaší klientkou). Žaloba na určení otcovství není omezena žádnou lhůtou a je možné ji podat kdykoliv. Žalobu na určení otcovství je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště nezletilého dítěte (vnuka Vaší klientky). Vzory takového žaloby najde Vaše klientka k dispozici na adrese
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html
nebo jí se sepsáním žaloby může pomoci pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát se specializací na rodinné právo.
Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je určena, označení účastníků řízení (účastníkem řízení je i nezletilé dítě) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán (nejen výrok o určení otcovství, ale také výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jaké má být placeno výživné). Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte. V případě Vaší klientky doporučuji přiložit také rozhodnutí soudu, kterým byla matka zbavena rodičovské odpovědnosti.
S řízením o určení otcovství je ze zákona spojeno řízení o úpravě rodičovské odpovědnosti (péči a výživě nezletilého dítěte), tzn. určení, komu bude dítě svěřeno do péče, jaké bude druhý rodič platit výživné a případně i úprava styku s druhým rodičem. Pokud tedy dojde k určení otcovství, otec bude mít vůči svému dítěti nejen povinnosti (vyživovací povinnost), ale i práva. Otec dítěte bude mít právo se s ním stýkat, podílet se na jeho výchově a rozhodovat o podstatných záležitostech, které se dítěte týkají (zdravotní péče, vzdělání, volba povolání apod.). Otec by také mohl žádat o svěření dítěte do své péče. Vaše klientka tedy bude muset otci umožnit stýkat se s dítětem a podílet se na péči o něj a jeho výchově.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.