Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Švagr vede se svou bývalou partnerkou spor o svěření jejich společného syna do péče. Před pár dny náhodou zjistil, že jeho bývalá partnerka, bez jeho vědomí a přes jeho výslovný nesouhlas, přehlásila již v červnu jejich syna do jiné školy v jiné obci. Protože se bál, že se toto může stát, svůj nesouhlas se změnou školy vyslovil již v červnu v jeho původní ZŠ třídní učitelce a řediteli.

Nemohl svůj nesouhlas projevit jinde, protože netušil jestli a kam bude chtít jeho bývalá partnerka syna přehlásit. Když jeho bývalá partnerka řešila přestup, dělala to tak, aby se nic nedozvěděl a když přišlo vyrozumění o přestupu na jejich, tenkrát ještě společnou adresu, vyzvedla ho sama. V tuto chvíli se snaží o zrušení rozhodnutí o přestupu, ale bylo mu řečeno, že lhůta pro projevení nesouhlasu již uplynula a nedá se s tím nic dělat. Švagr se teď snaží o předběžné opatření, ale prý se to vyřídí až v průběhu září a on tedy musí nastoupit v nové škole. Synovec velmi trpí spory rodičů a teď má navíc ještě změnit školu, kamarády. Ani jeho se matka neptala, protože kdyby ano, nesouhlasil by. Je nějaká možnost, jak urychlit předběžné opatření u soudu nebo jak docílit zrušení rozhodnutí o přestupu na novou ZŠ, aby chudák nemusel v září chodit do nové školy až do doby než soudy rozhodnou o předběžném opatření a bude jim dovoleno vrátit se do své původní školy. Bojíme se, že tato vyhrocená situace bude mít velice negativní vliv na jeho psychiku. Děkuji za pomoc. S pozdravem. Alena.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 877, odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se ve smyslu § 877, odst. 2 téhož zákona považují zejména nikoliv běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště, volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Za významnou záležitost při výkonu rodičovské odpovědnosti se tedy považuje i váběr školy, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku.
Podle § 36 odst. 5 školského zákona platí, že žák plní povinnou školní docházku ve spádové škole, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou základní školu. Rodiče by se o volbě školy měli nejprve dohodnout. Praxe škol je však taková, že stačí, když žádost o přijetí podá jeden z rodičů, přičemž se předpokládá předchozí vzájemná dohoda, kterou navenek projeví jen jeden z nich. Takový postup vychází z předpokladu nového občanského zákoníku a školského zákona, že rodiče jednají ve vzájemné shodě.
Podá-li žádost pouze jeden z rodičů dítěte, je účastníkem předmětného správního řízení i druhý z rodičů, který má stejná procesní práva jako rodič – žadatel. Jako takový musí být správním orgánem (ředitelem školy) uvědomen o zahájení správního řízení (§ 47 správního řádu), přičemž nesouhlasí-li s postupem (žádostí o přijetí) prvního rodiče, má právo vyjádřit svou odlišnou vůli. Pokud se tak stane, ředitel školy učiní to, co měli učinit rodiče před samotným podáním žádosti, tj. v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení přeruší a odkáže rodiče na soud.
Pokud se Váš švagr o zahájení řízení o přestupu dětí na jinou školu nedozvěděl, je možné, že ředitel školy nesplnil výše uvedenou povinnost. Na druhou stranu ale správní řád umožňuje oznámení o zahájení správního řízení zveřejnit na úřední desce správního orgánu (školy). V současné době doporučuji vyčkat na rozhodnutí o předběžném opatření. Podle § 61 odst. 2 správního řádu musí být o požádání účastníka o předběžné opatření rozhodnuto do 10 dní. Pokud by se matka proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření odvolala, odvolání nemá odkladný účinek.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.