Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chci se touto cestou dotázat, zdali je možné zažalovat matku mého syna, dnes již zletilého, která u něho způsobila tzv. syndrom zavrženého rodiče, v tomto případě otce, jehož důsledkem je synovo odmítání otce; kdy z plnohodnotného vztahu matka svou systematickou výchovou vytvořila u syna tuto deformaci (viz. lékařský posudek).

Toto poškození u mého syna bylo zjištěno kolem dvanáctého roku. Je možné matku dítěte žalovat za způsobenou újmu nějakou náhradu? Jak je to v tomto případě s ochranou osobnosti, jaká je promlčecí doba. Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, mimo jiné tedy i soukromí a svého rodinného života. Při zásahu do těchto tzv. osobnostních práv má fyzická osoba dle § 13/1 Občanského zákoníku právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění (přičemž tato satisfakce může mít i podobu náhrady nemajetkové újmy v penězích).
Teoreticky by tedy bylo možné, abyste podal na matku svého syna žalobu na ochranu osobnosti a domáhal se například písemné omluvy a finanční satisfakce. V této souvislosti je však nutné vzít na zřetel několik podstatných okolností, které podání žaloby poměrně komplikují:
V první řadě se jedná o tzv. důkazní břemeno. Pokud budete v žalobě tvrdit, že psychický stav Vašeho syna je výsledkem výchovy jeho matky, budete povinen své tvrzení rovněž hodnověrným způsobem prokázat. V úvahu přicházejí samozřejmě svědecké výpovědi těch, kdo mají o poměrech Vašeho syna povědomí, nelze však předjímat, zda budou tyto důkazy soudu postačovat.
V rámci soudního řízení bude rovněž nutné prokázat vznik tzv. příčinné souvislosti mezi výchovným působením matky Vašeho syna a jeho současným psychickým stavem; bude tedy nutné přesvědčit soud o tom, že výchova je hlavní příčinou vzniku tzv. syndromu zavrženého rodiče u Vašeho syna. V této souvislosti by bylo s největší pravděpodobností nutné nechat vypracovat rovněž znalecký posudek z oboru psychologie.
Poslední a patrně nejdůležitější skutečností je promlčení. Přestože se nejedná o zcela vyjasněnou právní otázku, kloní se v současné době rozhodovací praxe soudů spíše k názoru, že práva na ochranu osobnosti jsou promlčitelná a to ve standardní tříleté promlčecí době (§ 101 Občanského zákoníku). Dle tohoto ustanovení běží promlčecí doba ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Byl-li syndrom zavrženého rodiče u Vašeho syna shledán už ve 12 letech, došlo s největší pravděpodobností již k uplynutí promlčecí doby.
Pro případné podání žaloby na ochranu osobnosti Vám doporučuji kontaktovat advokáta, který se na tuto oblast specializuje.