Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V době manželství vznik členského podílu v bytovém družstvu, následně v roce 2002 dohoda mezi manželi o zúžení SJM (nevztahuje se na členský podíl v bytovém družstvu BD). 2010 dohoda mezi manželi o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu BD z manžela na manželku (převod členského podílu a práva najmu).

V roce 2013 rozvod manželů. Je dohoda mezi manželi o převodu členských práv a povinností platná, tzn. je manželka právoplatným nabyvatelem členského podílu? Děkuji, Milada

ODPOVĚĎ:
Neboť k rozhodným skutečnostem došlo před 1. 1. 2014, je nutné aplikovat příslušná ustanovení tehdy platné právní úpravy (konkrétně "starého" Občanského zákoníku).
Dle § 703/2 Občanského zákoníku platilo, že vzniklo-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vzniklo se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství byli oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
Toto ustanovení Občanského zákoníku mělo kogentní povahu, tzn. že nebylo možné se od něho odchýlit. Společný nájem družstevního bytu a společné členství manželů v bytovém družstvu vznikly za splnění shora uvedených podmínek ze zákona a trvaly po celou dobu, kdy byly tyto podmínky splněny (tzn. po celou dobu existence manželství, resp. po celou dobu, kdy spolu manželé v předmětném družstevním bytě vedli společnou domácnost).
Vypořádání společného nájmu družstevního bytu a společného členství manželů v bytovém družstvu po rozvodu manželství bylo upraveno v § 705 Občanského zákoníku. Přestože tedy byl členský podíl v bytovém družstvu součástí společného jmění manželů, byl vypořádáván dle zvláštního ustanovení Občanského zákoníku (byť se tak mohlo dít spolu s vypořádáním společného jmění manželů v rámci jediného soudního řízení).
S ohledem na kogentní povahu ustanovení Občanského zákoníku o společném nájmu družstevního bytu a společném členství manželů v bytovém družstvu nebylo možné, aby manželé na základě své dohody s členským podílem v bytovém družstvu disponovali (např. změnili společné členství na výlučné členství jednoho z manželů, přestože manželství stále trvalo).
Z důvodů shora uvedených lze Vámi zmíněnou dohodu z roku 2010 považovat za neplatnou, tzn. že společné členství manželů v bytovém družstvu trvalo i po uzavření této dohody a po rozvodu manželství bylo tudíž nutné ho vypořádat.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.