Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Obracím se na Vás s dotazem týkající se ukončení služebního poměru. Jsem ve služebním poměru u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje od 2. května 2012. Mám smlouvu na dobu určitou na 3 roky. Zajímalo by mne, jakými způsoby lze tento služební poměr ukončit, jestli je to stejné jako u pracovního poměru a jestli je tu také 3 měsíce zkušební doba.

Další má otázka směřuje ke zvýšení kvalifikace. Jedná se o to, že zaměstnavatel bude mou pozici rušit a pro přesunutí požaduje zvýšení kvalifikace státními zkouškami z některého ze světových jazyků. Má na to právo? A když si budu zvyšovat kvalifikaci je povinen mi poskytnout studijní volno, nebo je to jen na jeho dobré vůli? Děkuji, Adolf

ODPOVĚĎ:
Pracovní (služební) poměr k Hasičskému sboru se řídí zákoníkem práce (ZP), z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upozorňuji, že k 1. 1. 2012 byl zákon významně novelizován) a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Pro služební poměr platí stejné podmínky jako pro pracovní poměr.
Pracovní poměr na dobu určitou může být ukončen (§ 48 ZP):
-    uplynutím doby, na kterou byl sjednán (§ 39 ZP)
-    výpovědí ze strany zaměstnance (nemusí být uveden výpovědní důvod), ze strany zaměstnavatele (musí být uveden přesný důvod výpovědi), (§ 50 a následující ZP)
-    dohodou (§ 49 ZP)
-    okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele (§ 55 a následující ZP)
-    ukončením pracovního poměru ve zkušební době (§ 65 ZP)
Nad rámec dotazu uvádím, že nově s účinností od 1.1.2012 může být pracovní poměr na dobu určitou prodloužen, a to nejvýše dvakrát pokaždé o tři roky, což v důsledku znamená, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat maximálně 9 let (3+3+3).
Zkušební doba (§ 35 ZP) je od 1. 1. 2012 odlišná pro „řadové“ a vedoucí zaměstnance. U „řadových“ zaměstnanců nesmí sjednána zkušební doba na dobu delší než 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců činí zkušební doba nově 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu lze prodloužit pouze o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby.
Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná, nelze ji sjednat dodatečně, běží vždy ode dne vzniku pracovního poměru.
Zaměstnavatel má právo žádat zvýšení kvalifikace u svých zaměstnanců, tato skutečnost může být upravena například vnitřním předpisem, či jiným interním pokynem. Pokud by šlo o požadavky stanovené právním předpisem, mohla by být nedostatečná kvalifikace zaměstnance i důvodem pro výpověď podle § 52 písm. f) ZP.
Zvýšení kvalifikace je upraveno v § 231 a následujících. Zaměstnanci má být v takovém případě poskytováno ve smyslu § 232 ZP pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku pro účast na vyučování, 2 dny volno pro přípravu na výkon zkoušky a podobně.