Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zažádala o prodloužení neschopenky, tedy dočasné pracovní neschopnosti, tj. DPN a současně se zamítnutím, mi posudková lékařka pracovní neschopnost zrušila. Dlouhodobě jsem marodila s konečnou diagnozou astma bronchiale a v současné době stále ještě řeším tuto nemoc jako nemoc z povolání.

Jsem zaměstnanec na HPP se smlouvou na dobu neurčitou, u firmy na automobilové díly, a protože došlo k tkz. reexpozičnímu testu teprve 22.3.2018, s velkou alergickou reakcí, předpokládám, že bude celé řízení nemoci z povolání schváleno. Ale zaměstnavatel se může odvolávat, a celé řízení o nemoci z povolání se může protáhnout až na 4 měsíce. Současně jsem od ledna 2018 osoba zdravotně znevýhodněná OZZ, na základě té diagnózy astma bronchiale, tedy bronchiální astma. Doba podpůrčí doby nemocenské mi končila 4.4.2018. Zažádala jsem o prodloužení podpůrčí doby nemocenské a posudková lékařka OSSZ mě upozornila, že na astma bronchiale se podpůrčí doba neprodlužuje, ani když jsem konstatovala, že je tato nemoc vyvolána pracovním prostředím a tutíž možnost vyléčení existuje. Má žádost byla zamítnuta a současně mi tato lékařka ukončila pracovní neschopnost ke dni 3. 4. 2018 se závěrem: „Zdravotní stav pojištěnce po uplynutí 180 dnů trvání DPN je stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost. “ (o alergické reakci na reexpozičním testu nemám zatím v ruce žádnou lékařskou správu – řízení o nemoci z povolení zatím není ukončeno, a jsem OZZ, jak jsem jiš napsala). Vůbec nevím, jestli se mám proti rozhodnutí posudkové lékařky odvolat nebo ne? 4.4.2018 jsem odevzdala náhradní rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti (od posudkové lékařky) zaměstnavateli, a ten mě objednal na 9. 4. 2018 k závodnímu lékaři na mimořádnou lékařskou prohlídku. Do té doby jsem doma na překážce ze strany zaměstnavatele. Závodní lékař mě tedy na 100% shledá dlouhodobě zdravotně nezpůsobilou, ale protože nemám v ruce výsledek řízení Kliniky nemocí z povolání, pouze lékařské zprávy z nemocnice o hospitalizaci (reexpoziční testy) a ambulantní zprávu, jakým způsobem se mám zachovat, pokud mi závodní lékař odmítne napsat do posudku, že jsem dlouhodobě zdravotně nezpůsobilá z důvodu nemoci z povolání? Předpokládám, že mi zaměstnavatel jinou vhodnou pracovní činnost nenabídne a bude se mnou chtít rozvázat pracovní poměr. Jak se mám zachovat, pokud nebudu chtít podepsat výpověď ze strany zaměstnavatele podle odstavce e) tedy ze zdravotních důvodů z obecných příčin? Mohu toto podepsání odmítnout? Bylo by jedno z možných řešení požádat zaměstnavatele o neplacené volno do doby vystavení posudku od Kliniky pracovního lékařství? A co když mi zaměstnavatel nevyhoví? Posudková lékařka OSSZ mě ujišťovala, že jako OZZ se nemám čeho obávat, a budu mít nárok na rentu – průměrný plat do 65 let věku. Ale bude se jednat opravdu o průměrný plat? Není pravdou, že pokud se po skončení pracovního poměru zaeviduji na úřadě práce, tedy ještě před ukončením řízení o nemoci z povolání, bude mi náležet pouze renta ve výši minimálního platu? Velmi Vám děkuji za Váš čas Eliška

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je poměrně komplikovaná.
1) Při nemoci z povolání máte nárok na náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Jedná se o rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu. Při evidenci na úřadu práce by Vám měla být vyplácena renta ve výši rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a dřívějším průměrným výdělkem.
2) zaměstnavatel má dle ust. § 41 zákoníku práce povinnost převést zaměstnance na jinou práci pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci.
Není-li možné dosáhnout účelu převedení, v případě převedení ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance, může Vás zaměstnavatel převést v tomto případě i na práci jiného druhu, než byla sjednána v pracovní smlouvě, a to i kdybyste s tím nesouhlasila. Při převedení zaměstnance na jinou práci je však zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.
Pokud zaměstnavatel nemůže převést zaměstnance na jinou práci, protože ji nemá, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, protože zaměstnavatel není schopen splnit povinnost, kterou mu zákoník práce ukládá. Zaměstnanci po tuto dobu přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Jestliže lékařský posudek stanoví, že zaměstnanec je dlouhodobě nezpůsobilý konat dále dosavadní práci, a nedojde ani k jiné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, může být tato skutečnost důvodem pro ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce: Zaměstnavatel se zaměstnancem může výpovědí ukončit pracovní poměr, pokud zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci.
3) Výpověď daná zaměstnavatelem zaměstnanci je jednostranné právní jednání a podpis zaměstnance u výpovědi není třeba. Zaměstnavatel však může požadovat podepsání převzetí výpovědi, je-li předána zaměstnanci osobně na pracovišti.
4) Neplacené volno zaměstnavatel schválit nemusí.
Řešení situace tedy závisí na dohodě se zaměstnavatelem. Pokud se rozhodne dát Vám výpověď podle § 52 písm. e) zákoníku práce, nelze se jí bránit. V takovém případě Vám nevznikne nárok na odstupné. Podle § 269 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.
Nárok na vyplácení renty Vám proto vznikne v okamžiku, kdy bude nemoc z povolání uznána.

Na většinu Vašich dotazů bylo odpovězeno v předchozí odpovědi.
Novým dotazem je, jak postupovat, pokud závodní lékař odmítne napsat do posudku, že jste dlouhodobě zdravotně nezpůsobilá z důvodu nemoci z povolání.
Z dotazu není zřejmé, zda se v případě závodního lékaře jedná o poskytovatele pracovnělékařských služeb, který může posuzovat nemoci z povolání. Podle současné právní úpravy oprávnění ke zjišťování, posuzování, uznávání nemocí z povolání mají ti poskytovatelé pracovnělékařských služeb, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání.
Pokud závodní lékař takové povolení nemá, není rozhodné, zda napíše nebo nenapíše do posudku, že dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost vznikla důsledkem nemoci z povolání.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Prodloužení podpůrčí doby u astmatu, astma bronchiale
  • Vliv zdravotní nezpůsobilosti (alergie) na možnost výpovědi ze zdravotních důvodů pro zdravontí nezpůsobilost