Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

10.2.2018 nabyl právní moci Rozsudek jménem republiky ve věci hromadné žaloby 4 účastnic s rozsudkem v jejich prospěch. Jde o zaplacení dlužné částky mzdy, odstupného a dovolené. Žalovaná strana nereaguje. Prosím poraďte, co se dá ještě v této věci podniknout. Nemáme s tímto žádnou zkušenost. Děkujeme za radu. Děkuji, Věra.

ODPOVĚĎ:
Pokud není dobrovolně plněno to, co ukládá pravomocné rozhodnutí sodu, je možné se obrátit na exekutora a podat návrh na nařízení exekuce, kdy dojde k vymožení povinnosti i proti vůli žalovaného. Můžete se obrátit na kteréhokoliv exekutora v ČR.

Pro samotný návrh na nařízení exekuce platí:
V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, přesné označení exekučního titulu (tím je pravomocné rozhodnutí soudu), uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
Vzor naleznete např. zde:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-narizeni-exekuce-vzor-ke-stazeni-zdarma
K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu (pravomocného rozhodnutí soudu) opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti.
Potvrzení o vykonatelnosti (tzv. Doložku vykonatelnosti) Vám na samotné rozhodnutí vydá soud, který toto rozhodnutí vydal (např. pokud řízení probíhalo před okresním soudem v Šumperku, vydá Vám potvrzení o vykonatelnosti tento soud).
Pokud byste v návrhu neuvedli všechny potřebné údaje, budete vyzvání k doplnění a současně poučeni o tom, jak máte doplnění provést.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání rozsudku soudu proti zaměstnavateli - proplacení dovolené a dlužné mzdy, platu, výdělku