Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Způsobila jsem zaměstnavateli škodu – najela jsem na patník služebním autem. Zaměstnavateli jsem poškození auta nahlásila. Zaměstnavatel na celou věc reagoval tak, že mi napsal, že nemám využívat toto auto. Jeho doporučení jsem respektovala. Auto jsem poškodila 30.3.2023 a k poškození jsem se přiznala.

Nic se v celé věci nedělo, až dnes (05.07.2023) 30.6.2023, přišel ředitel s tím, že jestli počítám s tím, že budu tuto škodu hradit. Podotýkám, že auto má havarijní pojistku. Můj dotaz zní – je možné, aby takto se mnou probíhalo řízení o způsobené škodě. Škodu jsem oznámila, ale auto bylo dál běžně využíváno ke služebním účelům a až teď s odstupem 3 měsíců mi bylo oznámeno, že celá věc bude řešena jako způsobení škody zaměstnavateli. Nerozporuji moji vinu v dané době. Rozporuji postup řešení, kdy si nemohu být jista, že škoda mnou způsobená je ta samá, jako škoda, která se teď s odstupem 3 měsíců řeší. Nic jsem nepodepisovala, žádná škodní událost v době vzniku nebyla sepsána a mnou podepsána. Celá záležitost se začala řešit až s odstupem 3 měsíců nebo přesněji, já jsem o jejím řešení byla informována až teď. Je tento postup v pořádku? Děkuji a odpověď a zdravím, Tereza.

 

ODPOVĚĎ:
Postup zaměstnavatele při prošetřování zaměstnancem způsobené škody je platnou právní úpravou upraven dosti stručně. V této souvislosti lze odkázat na tato ustanovení zákoníku práce:
- § 250/3 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
„Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance …“
- § 262 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
„Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel …“
- § 263/1 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
„Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že je zaměstnanec povinen ji nahradit. “
- § 263/2 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
„Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o způsobu náhrady škody, je její součástí výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem, jestliže svoji povinnost nahradit škodu zaměstnanec uznal. Dohoda podle věty první musí být uzavřena písemně. “
Váš zaměstnavatel se tedy zpozdil s projednáním výše náhrady škody, resp. s jejím oznámením vůči Vám, jedná se však pouze o drobné procesní pochybení, které nemá na zaměstnavatelovo právo na náhradu škody (a na Vaší povinnost tuto škodu nahradit) v podstatě žádný vliv.
Doporučuji Vám si od zaměstnavatele vyžádat podrobné informace k rozsahu způsobené škody, jejímu vyčíslení a způsobu výpočtu výše náhrady, která po Vás bude požadována. Bude proto vhodné nechat si zaměstnavatelem doložit především:
- fakturu za opravu vozidla,
- dokument, z něhož bude vyplývat, zda se na tuto škodu vztahuje uzavřené havarijní pojištění a pokud ano, zda bylo vůči pojišťovně uplatněno, resp. zda byla pojišťovnou škoda nahrazena (a v jakém rozsahu),
- dokument, z něhož bude vyplývat, proč nebylo možné na tuto škodu havarijní pojištění uplatnit,
- podrobný výpočet výše požadované náhrady škody (v případě náhrady škody pojišťovnou by tato náhrada měla představovat pouze to, co reálně uhradil Váš zaměstnavatel – tedy typicky spoluúčast na likvidaci pojistné události).
Závěrem své odpovědi pouze připomínám, že výše náhrady škody – způsobené v důsledku zaměstnancovy nedbalosti – je platnou právní úpravou limitována, a to v § 257/2 zákoníku práce:
„Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. “
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.