Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem zaměstnaná u firmy 13 let jako vedoucí pracovník, pod sebou mám cca. 10 lidí. Poslední rok si na mě zasedl šéf, neustále na mě křičel a psychicky mě týral až jsem se nervově zhroutila. Od února 2012 jsem v pracovní neshopnosti a v péči psychiatra a i psychologa.

Po skončení pracovní neschopnosti budu muset dát výpověď, protože si nedovedu představit další spolupráci se svým šéfem. Chci se zeptat, jestli můžu dát výpověď se zdravotních důvodu, jak výpověď podat a jaká mám práva. Šéf mě pomlouvá, místo aby uznal své chování a ani nejsem první případ ve firmě. Před 2 lety takto dopadla naše účetní, svou práci jsem si vždy plnila. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Právní obrana proti tzv. bossingu (šikana ze strany nadřízeného), jehož obětí jste se stala, je dosti nesnadná.
Jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů je zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (§ 1a písm. e) zákoníku práce). Dle § 16/1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a to rovněž v oblasti jejich pracovních podmínek. § 302 písm. c) zákoníku práce pak stanoví vedoucím zaměstnancům výslovnou povinnost vytvářet podřízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky.
Lze tedy shrnout, že jednání Vašeho nadřízeného je v přímém rozporu se zákoníkem práce a dobrými mravy. Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že k problematice zneužití práva (tj. šikaně) se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2842/2004, ze dne 15. 8. 2005.
Vaše postavení by se výrazně zlepšilo v případě, pokud by se Vám podařilo prokázat, že jste byla ze strany svého nadřízeného šikanována např. z důvodu svého pohlaví, věku, národnosti, náboženského či světového přesvědčení (či některého z dalších důvodů dle § 2/3 antidiskriminačního zákona). V tomto případě by se totiž Váš nadřízený, resp. zaměstnavatel dopustil diskriminace, přičemž proti tomuto jednání byste se mohla bránit žalobou dle § 10 antidiskriminačního zákona.
Pokud je šikana ze strany nadřízeného odůvodněna například pouhou antipatií k Vaší osobě, není možné úpravu dle antidiskriminačního zákona použít. V tomto případě byste se mohla obrátit na soud s žalobou na ochranu své osobnosti (§ 11 Občanského zákoníku) a požadovat, aby Váš nadřízený upustil od závadného jednání, odstranil jeho následky, popř. aby Vám poskytl přiměřené zadostiučinění (možno i v penězích) dle § 13 Občanského zákoníku. Svá tvrzení byste byla povinna samozřejmě prokázat, v tomto případě připadají v úvahu především svědecké výpovědi Vašich kolegů. Pro sepsání zmíněné žaloby Vám doporučuji kontaktovat advokáta.
Po návratu do práce Vám doporučuji informovat o všech rozhodných skutečnostech nadřízeného Vašeho vedoucího, popř. požádat o své přeložení na jiné pracoviště (je-li to možné).
Co se týče Vašeho úmyslu rozvázat pracovní poměr výpovědí, je pro Vás klíčový § 50 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení musí být výpověď vždy písemná, přičemž zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu, popř. i bez udání důvodu. Rozvážete-li svůj pracovní poměr výpovědí, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby (která musí být alespoň dvouměsíční).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.