Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem zaměstnaná u firmy 13 let jako vedoucí pracovník, pod sebou mám cca. 10 lidí. Poslední rok si na mě zasedl šéf, neustále na mě křičel a psychicky mě týral až jsem se nervově zhroutila. Od února 2012 jsem v pracovní neshopnosti a v péči psychiatra a i psychologa.

Po skončení pracovní neschopnosti budu muset dát výpověď, protože si nedovedu představit další spolupráci se svým šéfem. Chci se zeptat, jestli můžu dát výpověď se zdravotních důvodu, jak výpověď podat a jaká mám práva. Šéf mě pomlouvá, místo aby uznal své chování a ani nejsem první případ ve firmě. Před 2 lety takto dopadla naše účetní, svou práci jsem si vždy plnila. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Právní obrana proti tzv. bossingu (šikana ze strany nadřízeného), jehož obětí jste se stala, je dosti nesnadná.
Jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů je zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (§ 1a písm. e) zákoníku práce). Dle § 16/1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a to rovněž v oblasti jejich pracovních podmínek. § 302 písm. c) zákoníku práce pak stanoví vedoucím zaměstnancům výslovnou povinnost vytvářet podřízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky.
Lze tedy shrnout, že jednání Vašeho nadřízeného je v přímém rozporu se zákoníkem práce a dobrými mravy. Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že k problematice zneužití práva (tj. šikaně) se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2842/2004, ze dne 15. 8. 2005.
Vaše postavení by se výrazně zlepšilo v případě, pokud by se Vám podařilo prokázat, že jste byla ze strany svého nadřízeného šikanována např. z důvodu svého pohlaví, věku, národnosti, náboženského či světového přesvědčení (či některého z dalších důvodů dle § 2/3 antidiskriminačního zákona). V tomto případě by se totiž Váš nadřízený, resp. zaměstnavatel dopustil diskriminace, přičemž proti tomuto jednání byste se mohla bránit žalobou dle § 10 antidiskriminačního zákona.
Pokud je šikana ze strany nadřízeného odůvodněna například pouhou antipatií k Vaší osobě, není možné úpravu dle antidiskriminačního zákona použít. V tomto případě byste se mohla obrátit na soud s žalobou na ochranu své osobnosti (§ 11 Občanského zákoníku) a požadovat, aby Váš nadřízený upustil od závadného jednání, odstranil jeho následky, popř. aby Vám poskytl přiměřené zadostiučinění (možno i v penězích) dle § 13 Občanského zákoníku. Svá tvrzení byste byla povinna samozřejmě prokázat, v tomto případě připadají v úvahu především svědecké výpovědi Vašich kolegů. Pro sepsání zmíněné žaloby Vám doporučuji kontaktovat advokáta.
Po návratu do práce Vám doporučuji informovat o všech rozhodných skutečnostech nadřízeného Vašeho vedoucího, popř. požádat o své přeložení na jiné pracoviště (je-li to možné).
Co se týče Vašeho úmyslu rozvázat pracovní poměr výpovědí, je pro Vás klíčový § 50 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení musí být výpověď vždy písemná, přičemž zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu, popř. i bez udání důvodu. Rozvážete-li svůj pracovní poměr výpovědí, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby (která musí být alespoň dvouměsíční).