Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracíme se na vás s důvěrou a prosbou o právní pomoc, radu, resp. součinnost při podání žaloby k soudu ve věci sporu mé osoby a cestovní kanceláře Fischer a. s. o uznání reklamace zájezdu do Řecka na ostrov Kos, absolvovaného 23.07.2018 -30.07.2018. Zájezd jsme absolvovali celkem 4 osoby – já, mí dva synové a můj dlouholetý přítel. Smlouva byla vedena na mě, tedy D. P.


Tehdy ihned po příjezdu jsme sepsali s odeslali reklamaci CK Fischer s podrobným popisem a podrobnou fotodokumentací, zajištěnou na místě a chtěli jsme ji řešit dohodou. Tato reklamace nám ze strany CK Fischer nebyla uznána.
Proto jsme se obrátili na Asociaci cestovních kanceláří ČR, tedy ACK ČR a následně i na Českou obchodní inspekci, tedy ČOI, ale obě instituce nás odmítly s tím, že ve věci nemohou víceméně jakkoli konat a vzbudily v nás otázku, k čemu vlastně jsou a čemu občanovi ČR slouží.
Zklamáni postupem výše uvedených institucí jsme zvažovali řešit celý spor soudní cestou i za cenu rizika finanční ztráty při neúspěchu a mezitím jsme museli řešit jiné rodinné záležitosti pří vědomí, že na podání žaloby k soudu máme maximálně rok. Protože jsme stále naprosto přesvědčeni o tom, že vzhledem k prokazatelným skutečnostem v reklamaci uvedených, máme na reklamaci a odškodnění nárok, za vysněnou dovolenou jsme vynaložili nemalé finanční prostředky, které jsme museli řešit i úvěrováním a vznikla nám tak citelná nejen finanční újma, rozhodli jsme se řešit celý spor justiční formou a jsme odhodláni pro věc udělat legální cestou vše, co bude třeba. Mimochodem kolem 26.6.2019 jsme absolvovali dovolenou ve Španělsku se stejnými parametry zadání, jako 2018, přitom levnější, nesrovnatelně kvalitnější po všech stránkách a nemohli jsme si ji vynachválit.
Jelikož jsme se soudními procedurami nikdy nepřišli do styku, proto bychom vás touto cestou chtěli požádat o jistou součinnost, asistenci, radu apod.
V příloze zasíláme veškeré podklady chronologicky tak, jak je máme k disposici.
Děkujeme předem za jakoukoli pomoc a zůstáváme s pozdravem, Polišenská

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto uvádí:
Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou. Zákazník bez zbytečného odkladu vytkne pořadateli vadu zájezdu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže pořadatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti zákazníka pořadateli se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty považuje i jejich doručení zprostředkovateli prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Jde-li o právo zákazníka na slevu, nepřihlíží se k ujednání kratší než dvouleté promlčecí lhůty.

Obecně tedy platí, že samozřejmě poskytovatel zájezdu (CK Fisher) nese odpovědnost za vady zájezdu a nemůže se své odpovědnosti zbavit tím, že odkáže na samotného poskytovatele ubytování (provozovatele hotelu). Zákon Vám poskytuje mj. právo na slevu z ceny zájezdu. Můžete také vedle toho žádat náhradu újmy za ztrátu radosti z dovolené. Pořadatel zájezdu totiž odpovídá zákazníkovi za ztrátu radosti z dovolené, a to zejména pokud byl zájezd podstatně zkrácen nebo zmařen jeho účel (tedy odpočinek zákazníka). Právo zákazníka na náhradu za ztrátu radosti z dovolené vznikne pouze v případě, kdy pořadatel zájezdu porušil, resp. nesplnil sjednané služby; a současně tyto své povinnosti porušil natolik významně, že došlo ke zmaření samotného účelu dovolené. Výše této náhrady musí být stanovena Vámi, neexistují žádné tabulky apod.