Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kvůli korozi prahů automobilu (oba prahy pouze v jednom místě) jsem nechal 07.04.2017 oba prahy vyměnit. Rovněž jsem nechal aplikovat ochranný nástřik. Smlouva s autoservisem obsahuje pouze „výměna prahů“. Nyní jsem zjistil, že oba prahy jsou po cca 14 měsících po celé ploše pokryty známky koroze – koroze prosvítá přes ochranný nástřik. Je tedy zřejmé, že koroze započala dříve, než jsem ji nyní zjistil já. Neumím však odhadnout kdy.

Na daňovém dokladu z opravy je uvedeno:
„Záruka na kvalitu provedených prací je 6 měsíců od převzetí opravy. Prodávající odpovídá za vady výrobku podle §2164 Občanského zákoníku 24 měsíců od jejich převzetí. “
Domnívám se, že, pokud nechám vyměnit prahy, neměly by prahy korodovat po cca 1 roce. Objednávka nedefinuje „ochranu proti korozi“, domnívám se ale, že při výměně dílů je autoservis povinen díly vyměnit tak, aby nové díly nezačaly ihned po výměně korodovat.
Netuším, zda je nová koroze způsobena vadnou prací (chybějící ošetření před nástřikem apod.) nebo vadným dílem (montáž „nových“ prahů, kde koroze již započala před montáží apod.).
1) Na základě kterých zákonných ustanovení mohu dílo reklamovat a domáhat se nápravy? Jde o §2165, který ale hovoří o „spotřebním zboží“?
2) Plyne z nějakého ustanovení povinnost autoservisu provést výměnu vadného dílu tak, aby byla po výměně zajištěna původní ochrana měněného dílu před nepříznivými vlivy, zde před vnějšími vlivy/korozí?
3) O jaká ustanovení ve vztahu dodavatel/odběratel se lze v tomto případě opřít?
Děkuji. Milan

 

ODPOVĚĎ:
Na reklamaci služeb se aplikují ustanovení §§ 2586-2619 zákona č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník (dále jen "OZ"), smlouvy o dílo. V rámci toho tedy v případě, že nejste spokojen s provedením opravy auta, pak můžete uplatnit vady dle § 2615 OZ.

Podle § 2618 pak soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně. Proto je nutné na tuto vadu reagovat co nejdříve a požadovat na autoservisu buď slevu z ceny, kterou jste zaplatil, nebo se domluvit na nápravě, tj. na použití nekorodujícího nástříku, či jiné vhodné opravě.