Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl jsem na LPG stanici (koupit LPG plyn do auta) a dostal jsem paragon, na kterém je napsáno jen "Prodej - 1 ks, cena 412, DPH 21%, cena celkem 412 Kč". Na paragonu není uvedeno co jsem koupil nebo kolik litrů LPG jsem za tu cenu obdržel. Musí prodejce uvést druh pohonné hmoty, kterou prodává a cenu za jednotku, tedy 1 litr LPG (podobně 1 litr benzinu, nafty, etanolu apod.)? Děkuji. Zikmund

ODPOVĚĎ:
Náležitosti tzv. paragonů jsou upraveny hned v několika právních předpisech. V tomto ohledu je rozhodující, zda je provozovatel čerpací stanice, resp. LPG stanice, plátcem DPH či nikoli, je-li účetní jednotkou či nikoli apod.

Je-li provozovatel čerpací stanice, resp. LPG stanice plátcem DPH (a vystavuje-li tudíž daňové doklady), je v první řadě povinen postupovat dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Náležitosti daňového dokladu jsou vyjmenovány v § 29/1 a 2 zákona o dani z přidané hodnoty, dle něhož musí daňový doklad obsahovat tyto údaje:
a/ označení osoby, která uskutečňuje plnění (tedy uvedení obchodní firmy nebo jména, dodatku ke jménu a sídla),
b/ daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
c/ označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
d/ daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
e/ evidenční číslo daňového dokladu,
f/ rozsah a předmět plnění,
g/ den vystavení daňového dokladu,
h/ den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
i/ jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
j/ základ daně,
k/ sazbu daně,
l/ výši daně; tato daň se uvádí v české měně,
m/ odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
n/ „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
o/ „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje (§ 29/3 zákona o dani z přidané hodnoty) :
a/ daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,
b/ jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí úplaty,
c/ sazbu daně a výši daně,
- jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo
- je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Při prodeji pohonných hmot lze předpokládat vystavování zjednodušených daňových dokladů, které nemusí (dle § 30a/1 zákona o dani z přidané hodnoty) obsahovat:
a/ označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
b/ daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
c/ jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
d/ základ daně,
e/ výši daně.

Pokud je provozovatel čerpací stanice, resp. LPG stanice, osobou povinnou k dani, ovšem není plátcem DPH, je rozhodující, zda je či není účetní jednotkou (ve smyslu § 1/2 zákona o účetnictví). Jedná-li se o účetní jednotku, je provozovatel čerpací stanice, resp. LPG stanice povinen vystavovat účetní doklady, a to jako průkazné účetní záznamy, které musí dle § 11/1 zákona o účetnictví obsahovat:
a/ označení účetního dokladu,
b/ obsah účetního případu a jeho účastníky,
c/ peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d/ okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e/ okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d/,
f/ podpisový záznam (podle § 33a/4 zákona o účetnictví) osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Není-li provozovatel čerpací stanice, resp. LPG stanice, ani účetní jednotkou, nýbrž se jedná o podnikající fyzickou osobu, je tento provozovatel povinen vést daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů. Tento právní předpis však žádné zvláštní náležitosti vystavovaných účtenek nezakotvuje.

Pokud jste při nákupu LPG vystupoval jako spotřebitel, byl provozovatel čerpací stanice, resp. LPG stanice, povinen uvést na paragonu ještě údaje dle § 16/1 zákona o ochraně spotřebitele. Dle tohoto ustanovení platí, že na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že zvláštní právní úprava se pak vztahuje ještě na účtenky vydávané dle zákona o evidenci tržeb (tedy účtenky z EET). Dle § 20/1 zákona o evidenci tržeb je poplatník povinen na účtence uvádět:
a/ fiskální identifikační kód,
b/ své daňové identifikační číslo,
c/ označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
d/ označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
e/ pořadové číslo účtenky,
f/ datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
g/ celkovou částku tržby,
h/ bezpečnostní kód poplatníka,
i/ údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty
zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví
zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů
zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele
zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Prodej pohonných hmot - musí prodávající na paragonu uvést druh a množství zboží?