Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych na Vás dotaz ohledně vydržení přípojek - voda, plyn, telefon. Přes můj pozemek vede k sousedům soustava tří přípojek voda, plyn a telefon. Potrubí vody bylo vloženo cca před 60 lety, plyn v roce 2002 a telefon také okolo roku 2002. Ohledně vody, zde vzhledem k době kdy proběhla realizace je těžké posoudit, jakým způsobem byl udělen souhlas.

Ohledně přípojky plynu, zde byl v roce 2002 udělen souhlas s vedením, nicméně pouze jedním vlastníkem pozemku. Pozemek ovšem v té době vlastnili 3 spolumajitelé. K telefonu opět nevíme, zda-li byl dán souhlas. Můj dotaz zní, zda-li je soudně vymahatelné, aby si sousedi tyto 3 přípojky přeložili, tak aby vedli po jejich pozemku. Oni je kde vést mají, pouze to nyní odmítají řešit, protože je to pro ně "pohodlné" tak jak to nyní je - tedy přes náš pozemek. Žádné věcné břemeno ohledně těchto přípojek v katastru nemovitostí zaneseno není. My bychom nyní rádi na pozemku stavěli a tyto přípojky nám brání ve stavbě. Máme již na stavbu stavební povolení, nicméně sousedi souhlasí pouze s variantou, že to stále povede po našem pozemku, ale okolo nově postavené stavby a kompletní překopání přípojek půjde finančně za námi. Toto je pro nás nepřijatelné a rádi bychom soudně vymáhali, aby si přípojky byli povinni dát na svůj pozemek. Nicméně je zde otázka vydržení a toho, zda-li by naše žaloba na odstranění přípojek z pozemku byla vůbec úspěšná. Děkuji. Zita.

 

ODPOVĚĎ:
Nemyslím si, že by Vaši sousedé mohli být s námitkou vydržení úspěšní. Vaši sousedé by sice mohli tvrdit, že právo odpovídající věcnému břemeni (resp. dle současné terminologie služebnost) nabyli vydržením (jak to vyplývá z § 1260/1 občanského zákoníku) – v takovém případě by však museli prokázat, že podmínky pro vydržení byly splněny.
Základní podmínkou pro vydržení služebnosti je fakt, že člověk vykonává práva odpovídající konkrétní služebnosti, přičemž se v dobré víře domnívá, že tato služebnost mu skutečně svědčí – tzn. že služebnost reálně existuje. Pokud tento stav trvá bez přerušení alespoň deset let, může dojít k vydržení služebnosti (k nemovité věci) – tzn. že na základě vydržení bude služebnost zřízena, přestože před tím neexistovala.
Ze znění Vašeho dotazu však vyplývá, že sousedé netvrdí, že by jim svědčila služebnost, resp. netvrdí, že po dobu alespoň deseti let se v dobré víře domnívali, že zde služebnost skutečně existuje (a proto došlo k jejímu vydržení). Vaši sousedé se patrně domnívají, že samotné dlouhodobé užívání Vašeho pozemku (za účelem vedení přípojek inženýrských sítí) postačuje k tomu, aby v jejich prospěch vznikla služebnost, a to na základě vydržení. Tento názor je však mylný.
K tomu, aby Vaši sousedé mohli vydržet služebnost, by se po dobu alespoň deseti let museli v dobré víře domnívat, že tato služebnost skutečně existuje. Fakt, zda služebnost existuje či nikoli, je ovšem snadno ověřitelný, a to náhledem do katastru nemovitostí. Vaši sousedé tedy mohli jednoduše zjistit, že Váš pozemek není žádnou služebností zatížen. Z tohoto důvodu nemohla být dobrá víra Vašich sousedů založena a k vydržení služebnosti proto nedošlo.
Ze znění dotazu dovozuji, že přípojky inženýrských sítí jsou ve Vašem pozemku uloženy pouze na základě souhlasu tehdejších vlastníků Vašeho pozemku – jedná se tedy o vztah výprosy – tedy prostého svolení – který může být snadno zrušen. Dalším výrazným handicapem tohoto souhlasu (resp. alespoň některého z těchto souhlasů) je skutečnost, že nevyjadřoval názor většiny spoluvlastníků (jak v dotazu uvádíte).
Na sousedy se můžete obrátit s písemným sdělením, že souhlas, který jim doposud svědčil k vedení přípojek inženýrských sítí Vaším pozemkem, odvoláváte. Sousedy můžete zároveň vyzvat k odstranění těchto přípojek z Vašeho pozemku (samozřejmě na náklady sousedů), a to v přiměřené lhůtě (kterou sousedům stanovíte). Jeden podepsaný stejnopis této výzvy si ponechte, druhý doručte sousedům prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou nebo osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka – současně s tím je možné zaslat sousedům výzvu rovněž v příloze e-mailu).
Neuposlechnou-li sousedé Vaší výzvy, nezbude Vám, než podat k soudu žalobu. Sousedé budou muset soudu prokázat, že jim pro vedení přípojek inženýrských sítí svědčí služebnost (a to případně vzniklá vydržením – jak však uvádím výše, samotná skutečnost dlouhodobého uložení přípojek ve Vašem pozemku pro vydržení služebnosti ani zdaleka nepostačuje).
Žalobu k soudu by bylo nutné podat ve smyslu § 1042 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. “
Pro přípravu předžalobní výzvy a následné žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.