Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Mám dotaz ohledně problémů s výkonem mého práva věcného břemene ke studni na sousedním pozemku. Soused, který pozemek vlastní (relativně nedávná koupě) bohužel začal blokovat můj přístup ke studni. Studnu jsme před 3 měsíci (07/2022) nechali profesionálně vyčistit, s doporučením na údržbu.

Soused, vlastník pozemků, odmítl účastnit se na údržbě studny (i přes to, že tuto momentálně také používá - jako užitkovou vodu). Při nedávné kontrole studny jsme objevili hlínu na vnitřní straně poklopu, takže máme důvodné podezření, že soused studnu znečišťuje. Z tohoto důvodu chceme pravidelně studnu kontrolovat a provádět potřebnou údržbu (dezinfekci). 2 poslední žádosti o přístup (který jsme na základě předchozí domluvy poslali se 48 hodinovým předstihem) - soused odmítl s tím, že dle jeho názoru studna údržbu nepotřebuje a proto nám přístup neumožní. Jaké další kroky byste doporučili k vymožení přístupu? Znění věcného břemene zapsaného v katastru nemovitostí:   Služebnost inženýrské sítě - právo vodovodního vedení ke studni, právo připojení a přístupu ke studni za účelem údržby a oprav, právo brání vody ze studny, právo zřídit, mít a udržovat obslužné zařízení s možností modernizace či zlepšení její výkonnosti v rozsahu dle listiny, jejíž součástí je geometrický plán. Řešení potřebujeme relativně rychle (je to jediný zdroj vody do mé nemovitosti k účelu bydlení) a pokud možno levné - stačí například zavolat polici aby nám právo přístupu umožnila? Sousedův pozemek je momentálně parcela na které chce v budoucnu stavět ale trvale tam nebydlí - občas přijede na víkend.

 

ODPOVĚĎ:
Nemyslím si, že by Vám v tomto případě Policie ČR pomohla. Váš spor se sousedem je totiž ryze soukromoprávní povahy – tedy mimo pravomoci Policie ČR.
Na Váš případ se vztahuje § 1259 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Kdo je oprávněn ze služebnosti, může se domáhat ochrany svého práva; § 1040 až 1043 se použijí obdobně. “
Brání-li Vám soused v přístupu ke studni (k němuž jste dle existující služebnosti oprávněn), je možné obdobně aplikovat § 1042 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. “
Nebude-li tedy dohoda se sousedem možná, nezbude Vám, než řešit nastalý spor soukromoprávní cestou – tedy se v této věci obrátit na místně příslušný okresní soud s žalobou. Pro učinění tohoto kroku (resp. i pro přípravu tzv. předžalobní výzvy) Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokátem, který se zabývá oblastí občanského práva).
Vzhledem k tomu, že řešení neutěšené situace potřebujete relativně rychle (přičemž soudní řízení může naopak trvat poměrně dlouho), můžete soudu navrhnout, aby nařídil předběžné opatření (§ 74 a násl. Občanského soudního řádu). Soud může sousedovi prostřednictvím předběžného opatření nařídit, aby snášel Váš přístup ke studni, a to až do doby, než bude o Vámi podané žalobě pravomocně rozhodnuto (§ 76/1 písm. e) Občanského soudního řádu).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.