Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.33 (3 hlasů)

Před cca půl rokem (nyní 3/2022) jsme koupili dům s pozemkem, letos (2022) bychom chtěli stavět na kraji pozemku garáž a to zrovna v místě, kde je na našem pozemku sloup telekomunikací (f. Cetin). Na sloup není zřízeno na katastru věcné břemeno ani nebylo zaneseno v kupní smlouvě.

Když jsem napsal na Cetin, že nemají věcné břemeno, tak ať si sloup zruší nebo přesunou (to nemají kam, protože dráty vedou nad naším pozemkem a přes silnici je vedení silové elektřiny) tak mi odepsali:
Výstavba telekomunikačního vedení byla na předmětném pozemku provedena v sedmdesátých letech minulého století v rámci výstavby veřejné telefonní sítě, která byla realizována ve veřejném zájmu. Společnost CETIN, a. s. , jako nástupce společnosti TELECOM, resp. dřívějších organizací, uskutečňuje svoji činnost v oblasti elektronických komunikacích ve veřejném zájmu, který je dán jednak ustanovením § 7 zák. č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
Podle platné právní úpravy je umístění vybudovaného telekomunikačního vedení věcným břemenem ze zákona váznoucím na dotčené nemovitosti. Takto vzniklé věcné břemeno se nezapisovalo do evidence katastru nemovitostí a na vznik tohoto věcného břemene se tedy neuzavírala (resp. nemusela se uzavírat) žádná smlouva o jeho zřízení. Vedení na vašem pozemku je funkční a nejde zrušit, ani přeložit jinam.   Můžu cetin donutit sloup zrušit, nebo přesunout úplně mimo náš pozemek?

 

ODPOVĚĎ:
Informace, které Vám byly sděleny společností CETIN, jsou správné a odpovídají platné právní úpravě. Z tohoto důvodu se domnívám, že Vaše možnosti, jak společnost CETIN donutit ke zrušení/přemístění předmětného sloupu, jsou mizivé.
Zaprvé je pravdou, že zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací apod. se uskutečňuje ve veřejném zájmu (jak to výslovně vyplývá z § 7/2 zákona o elektronických komunikacích).
V současné době zřizovaná zařízení elektronických komunikací musí být na pozemcích budována vždy na základě smlouvy o služebnosti (věcném břemeni), popř. na základě rozhodnutí o vyvlastnění (jak to vyplývá z § 104 zákona o elektronických komunikacích). To však není Váš případ, jelikož předmětný sloup byl zřízen mnohem dříve.
V sedmdesátých letech bylo právo provozovatelů telekomunikací vystavět na cizím pozemku příslušné zařízení založeno v § 12 zákona o telekomunikacích (z roku 1964).
Následná právní úprava takto vzniklá omezení (která měla charakter věcných břemen, byť nezapsaných v katastru nemovitostí) převzala a potvrdila jejich platnost. Stalo se tak v § 107/14 zákona o telekomunikacích (z roku 2000), dle něhož platilo, že:
„Věcná břemena vzniklá před účinností tohoto zákona zůstávají nedotčena. “
V současné době je tato problematika částečně řešena v § 104/11 zákona o elektronických komunikacích, dle něhož platí, že:
„Oprávnění ze služebností vzniklých podle tohoto zákona, či podle předchozích právních úprav přecházejí na právní nástupce podnikatelů, zajišťujících veřejnou komunikační síť, vlastníky či nabyvatele těchto vedení, či jejich části, jsou-li tito zároveň podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť. “
Především je pak „přežívání“ starších věcných břemen zakotveno v § 147/1 zákona o elektronických komunikacích, dle něhož platí, že:
„Věcná břemena vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona … zůstávají nedotčeny. “
V současné chvíli Vám doporučuji obrátit se v této věci na dozorový orgán, kterým je Český telekomunikační úřad:
https://www.ctu.cz/
a vše s ním konzultovat.
Další možností je pokusit se se společností CETIN dohodnout na realizaci překládky (přemístění) telekomunikačního vedení – náklady této překládky byste však musel nést sám. Konkrétně dle § 104/17 zákona o elektronických komunikacích platí, že:
„Stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení …“
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
zákon č. 110/1964 Sb. , o telekomunikacích
zákon č. 151/2000 Sb. , o telekomunikacích a o změně dalších zákonů

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.