Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastníme lesní pozemek, ke kterému je přístup pouze z obecního pozemku (trvalý travní porost). Zastupitelstvem nám bylo schváleno zřízení věcného břemene na jehož základě jsme si nechali vypracovat geometrický plán přístupu. Obecní úřad nám předložil smlouvu o věcném břemenu (služebnosti stezky a cesty).

V té je, mimo jiné, formulace "Náklady na údržbu a opravy cesty ponesou strany rovným dílem s tím, že pokud by někdo z uživatelů cesty způsobil škodu výlučně sám, je povinen vlastním nákladem uvést cestu do původního stavu." Plyne z toho, že se budeme muset podílet rovným dílem i na běžné údržbě luk, případně na investicích (výstavba cesty, zpevnění potoka, atd.)? Přístup k pozemku využijeme několikrát během desítek let, cena za údržbu může být tedy neúměrná hodnotě lesa. Je možné od služebnosti jednostranně odstoupit v případě nevyužívání tohoto práva? Děkuji, Hynek.

ODPOVĚĎ:
Náklady, ke kterým budete smlouvou zavázáni, se týká pouze cesty, nikoliv pozemku, na kterém je cesta vyznačena. Jedná se o náklady související např. s opravou výmolů, popraskanou cestou, apod. Ve smlouvě si můžete ošetřit, jak lze smlouvu ukončit. Můžete ji sepsat např. na dobu určitou, můžete si sjednat i výpověď smlouvy či odstoupení od ní. Jednoznačně si ve smlouvě formulovat možnosti ukončení rozhodně doporučuji, neboť pokud to ve smlouvě sjednáno nebude, je nutno vycházet při ukončení smlouvy ze zákonných ustanovení, konkrétně § 1999, který u smluv na dobu neurčitou stanoví, že
"Zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem."
Dále u smluv na dobu určitou § 2000 stanoví " Byla-li smlouva bez vážného důvodu uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života, anebo že zavazuje kohokoli na dobu delší než deset let, lze se po uplynutí deseti let od vzniku závazku domáhat jeho zrušení. Soud závazek zruší i tehdy, pokud se okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely při vzniku závazku, změnily do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby byla smlouvou dále vázána." U smluv na dobu určitou kratší deseti let se tedy ukončení domůžete těžko, pokud to nebudete mít ve smlouvě sjednáno.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Povinnost uvedení cesty do původního stavu (opravy cesty) - věcné břemeno, služebnost
  • Povinnost údržby cesty na cizím pozemku - věcné břemeno, služebnost