Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před několika týdny (nyní 6/2022) jsem zavinil dopravní nehodu. Při výjezdu na hlavní silnici jsem přehlédl přijíždějící automobil a nedal jsem přednost v jízdě. Dopravní nehoda nebyla závažná, škoda na obou automobilech nepřesáhla dohromady 100.000 Kč. Spolucestující poškozeného automobilu po stížnostech na bolest krční páteře (podezření na distorzi) nastoupila na nemocenskou (trvá déle než 7 dní).

Poškozené jsem se samozřejmě omluvil a vyslovil lítost nad tímto nedopatřením. Jedná se pro mě o první situaci tohoto typu.   Státní zástupkyně mě informovala o možnosti složit určitý obnos do fondu pro oběti trestných činů. Jak vysoký příspěvek se v takových případech očekává? Je nutné kromě tohoto způsobu kompenzace také postižené nabízet vyrovnání v rámci mimosoudního řízení? Mohu ještě očekávat další finanční trest? Předpokládám, že zdravotní újma poškozené bude klasifikována cca 40-50 body. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Dle Vámi zaslaných informací je u Vás možnost uplatnění některého z tzv. odklonů trestního řízení, kdy neproběhne klasické trestní řízení, nýbrž je celá záležitost řešena jinak, tj. nebude vydán odsuzující rozsudek. V úvahu přicházejí dva instituty, a to narovnání a pak podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (podrobnosti viz níže).
V obou případech, pokud s tímto postupem souhlasíte, je třeba se řídit pokyny státního zástupce. Způsobenou újmu poškozenému pak nahradíte v rámci odklonu. V případě, že by se takto postupovalo, nebude Vám uložena další sankce.
Narovnání § 309 trestního řádu
(1)   V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný
a)   prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě,
b)   uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem,
c)   vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání, a
d)   složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,
a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům.
(2)   Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může obviněný, poškozený a v řízení před soudem i státní zástupce podat stížnost, jež má odkladný účinek.
Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání § 179g trestního řádu:
(1)   Namísto podání návrhu na potrestání může státní zástupce rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně odkládá, jestliže podezřelý
a)   se k činu doznal,
b)   nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,
c)   vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání,
d)   s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovil souhlas,
a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.
(2)   Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného trestného činu, okolnostmi spáchání trestného činu anebo poměry podezřelého, státní zástupce rozhodne o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání pouze tehdy, pokud podezřelý splní podmínky uvedené v odstavci 1 a
a)   zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, která může spočívat i v držení a chovu zvířat a péči o ně, pokud se v souvislosti s ní dopustil trestného činu, nebo
b)   složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti trestného činu,
a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.