Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

18.11.2021 jsem šla navštívit mou matku do panelového bytu (něco jsem jí nesla). Nebyla ještě doma. (V mé komunikaci v emailu to není zmíněno - přiložený soubor). Prošla jsem vchodovými dveřmi, mám klíče. Až později jsem zjistila, že jsem celá od barvy, nátěru, zřejmě laku. Ten den proběhl nátěr vnitřního prostoru vstupní chodby.

Na vstupních dveřích nebylo označení. Až na dalších vnitřních a to z vnitřní strany u výtahu. Dle referenta SVJ bytového družstva Družba v Ústí nad Labem nemám nárok na náhradu škody, která mi vznikla. Matka mne prý měla informovat, že bude nátěr probíhat. Dle mého jsou určena pravidla či norma pro upozornění na čerstvý nátěr, a jen přenášejí odpovědnost na mou 70 letou matku. Natřená lavička je také zřetelně označena, nikoli na zadní straně, a město se neodkazuje na informační tabuli na magistrátu : -). Žádné viditelné, jasné označení na vstupních dveřích do panelového domu nebylo. Pokud k někomu jde návštěva, a jedná se o staršího občana, který příliš nevychází, či je nemocen, nemůže si zákonitě přečíst Oznámení o datumu provedení výmalby. Jsem také vlastníkem bytové jednotky (jiného domu), a pokud něco schválíme, nějakou dobu trvá než dojde k samotnému provedení opravy. Na schůzích SVJ se neprojednává přesné konkrétní datum, jen plánování co je potřeba udělat a ve které části roku. Odůvodnění pana referenta mi tedy přijde neadekvátní.   Jde o škodu kolem 2.500 Kč, kabát byl úplně nový a nezahrnula jsem autosedačku. Můžete mi prosím poradit jaké jsou mé možnosti, a zdali mám nárok na náhradu škody a dle jakého paragrafu (pokud ano)? A jsou nějaké normy pro označení nátěru na veřejných či neveřejných místech? Moc děkuji Irma.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jaké jsou mé možnosti, a zdali mám nárok na náhradu škody a dle jakého paragrafu (pokud ano)?
Souhlasím s Vámi v úvaze, že argumentace SVJ je poměrně chatrná a svědčí spíše o snaze zbavit se za každou cenu odpovědnosti za Vám způsobenou škodu. Přenášení povinnosti informovat o probíhajících natěračských pracích na jednotlivé členy SVJ nedává příliš smysl – do bytového domu zajisté vstupují (mohou vstupovat) i lidé, kteří nejsou návštěvou některého z obyvatel domu (policisté, hasiči, zdravotníci, pošťák apod.).
Domnívám se, že SVJ porušilo svou tzv. generální prevenční povinnost, která je zakotvena v § 2900 a § 2901 občanského zákoníku. Dle těchto ustanovení konkrétně platí, že:
„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě … na vlastnictví jiného.
Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu … Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit. “
Zahájením natěračských prací vytvořilo SVJ bezesporu nebezpečnou situaci, resp. mělo nad takovou situací kontrolu (tedy stav, který hrozí poškozením cizího majetku), okolnosti případu a zvyklosti soukromého života v takové situaci běžně velí vyvěsit na daném místě písemné upozornění na probíhající natěračské práce (a to ze všech stran, odkud může kdokoli přijít), popř. dané místo dočasně (alespoň částečně) znepřístupnit páskami apod. , k odvrácení hrozící újmy postačovalo provést zcela jednoduchá (a velmi nízkonákladová opatření).
Vzhledem k tomu, že SVJ porušilo svou (výše uvedenou) zákonnou povinnost, přičemž v přímé souvislosti s tímto porušením vznikla na Vaší straně škoda, nese SVJ za vznik této škody odpovědnost. Konkrétně dle § 2910 občanského zákoníku platí, že:
„Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil …“
Není rozhodné, zda byly nátěry prováděny přímo pracovníky (či členy) SVJ, anebo zda tyto nátěry prováděla nějaká firma – tyto práce byly prováděny na bytovém domě SVJ, a to na jeho objednávku. Za vzniklou škodu proto odpovídá SVJ (které se může následně vyrovnat s firmou, která nátěry realizovala).
V současné chvíli se můžete opakovaně pokusit vyzvat SVJ k dobrovolné náhradě Vám způsobené škody (a to například i s poukazem na výše citovaná ustanovení občanského zákoníku). Bude-li SVJ trvat na svém odmítavém stanovisku, nezbude Vám (budete-li stát o náhradu škody), než se v této věci obrátit s žalobou na místně příslušný okresní soud. Je samozřejmě otázkou, zda se Vám zahajování soudního řízení (s ohledem na jeho časovou a finanční náročnost) vyplatí, to však záleží na Vašem rozhodnutí.
Pro přípravu předžalobní výzvy, následné žaloby a pro vedení soudního řízení můžete využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
2/ A jsou nějaké normy pro označení nátěru na veřejných či neveřejných místech?
Žádný právní předpis, který by reguloval provádění nátěrů na veřejných či neveřejných místech, neznám. Natolik podrobná česká právní úprava (naštěstí) není.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.