Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Existuje závazný předpis, jaké má být ve fitcentrech upozornění pro návštěvníky, aby si neukládali cenné věci do skříněk? Je povinen provozovatel fitcentra ukládat návštěvníkům cenné věci (např. do trezoru na recepci)? Může návštěvník požadovat náhradu za odcizenou hotovost, kreditní kartu apod. věci z uzamčené skříňky na provozovateli fitcentra, pokud nebyl porušen zámek u skříňky? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Předepsaná podoba upozornění:
Žádný právní předpis, který by určoval, jak má vypadat upozornění o „neodkládání“ cenností do šatních skříněk, neexistuje, a to z toho důvodu, že každé upozornění, v němž se provozovatel restaurace, kadeřnictví, lékařské ordinace, sportoviště apod. jednostranně zprošťuje odpovědnosti za případnou škodu na odložených cennostech, je neplatné.
Pokud tedy provozovatel fitcentra písemně (či jakkoli jinak) upozorňuje své zákazníky, že za věci (resp. cennosti) odložené do šatních skříněk (či na jiné k tomu určené místo) neodpovídá, je takové upozornění zcela irelevantní a na odpovědnost provozovatele fitcentra nemá žádný vliv (k tomu více pod bodem 3/).

2/ Uložení cenností do trezoru:
Provozovatel fitcentra není povinen ukládat cennosti zákazníků do trezoru.

3/ Náhrada škody na odložených věcech:
V tomto ohledu je klíčový § 2945 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
- je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci;
- neuplatní-li se právo na náhradu škody u provozovatele bez zbytečného odkladu, soud je nepřizná, pokud provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas;
- nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět.

Provozování fitcentra je beze vší pochybnosti činností, při níž zpravidla dochází k odkládání věcí (včetně cenností).
Pokud tedy ve Vámi popsaném případě provozovatel fitcentra určil k odkládání věcí (včetně cenností) zákazníků šatní skříňky (což bývá zvykem), odpovídá za ztrátu, poškození či zničení těchto věcí vždy. V tomto případě se jedná o tzv. objektivní odpovědnost, tzn. že není podstatné, zda provozovatel fitcentra jednal úmyslně, nedbale, anebo škodu nezavinil vůbec, za vzniklou škodu odpovídá vždy (přičemž této odpovědnosti se nemůže de facto zbavit, jde tedy o nejpřísnější variantu soukromoprávní odpovědnosti, tzv. odpovědnost absolutní).
V tomto ohledu je velmi důležité uplatnit právo na náhradu škody u provozovatele fitcentra včas, tzn. ve shora uvedené patnáctidenní lhůtě. Jejím uplynutím sice právo na náhradu škody nezanikne, dojde však k jeho promlčení (tedy citelnému oslabení) a v případném soudním sporu tudíž nemusí být soudem přiznáno (pokud provozovatel fitcentra vznese tzv. námitku promlčení).
Pokud tedy dosud od vzniku škody (resp. ode dne následujícího po vzniku škody) neuplynulo 15 dnů, lze Vám doporučit obrátit se na provozovatele fitcentra s písemnou výzvou k náhradě vzniklé škody. V této výzvě specifikujte osobu poškozeného (tedy sebe), provozovatele fitcentra, stručně popište kdy a za jakých okolností ke škodě došlo a jaké cennosti byly odcizeny. Škodu je samozřejmě nezbytné přesně vyčíslit (ideálně její výši také doložit). Jeden stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte provozovateli fitcentra prokazatelným způsobem (tedy doporučeně s dodejkou či osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka). Nenahradí-li provozovatel fitcentra vzniklou škodu v přiměřené lhůtě (kterou mu ve výzvě stanovíte), nezbude Vám, než se obrátit s žalobou na soud (tato žaloba samozřejmě nemusí být podána v patnáctidenní lhůtě). Pro podání žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta: www.advokatikomora.cz

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.