Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně syna, který je na můj návrh omezen ve svéprávnosti mimo jiné v bodu rozhodovat o svém zdraví a léčbě pokud jde o psychický stav. Syn je dlouhodobě závislý na drogách, prošel řadou léčení, má několik duálních psychiatrických diagnóz a je ve 3. stupni ID. Nedávno proběhl soud, ale už mi nikdo neřekl jaké mám ohledně tohoto omezení pravomoce jako jeho opatrovník.

Můžu ho nechat hospitalizovat bez jeho souhlasu? Může z léčebny odejít na reverz? Můžu rozhodnout o odvezení RZS? Nyní pobývá opět v léčebně a ptá se mě na to, nevím co mu mám odpovědět. Moc děkuji za vaši odpověď. Barbora

ODPOVĚĎ:
K zastupování Vašeho syna jste, jako jeho opatrovnice, oprávněna právě v tom rozsahu, v jakém je Váš syn omezen ve svéprávnosti (§ 57/1 občanského zákoníku). V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka (§ 62 občanského zákoníku) ; předpokládám, že se tak stalo i ve Vašem případě. V rozhodnutí soudu by pak měl být vymezen i rozsah Vašich práv a povinností (§ 463/1 občanského zákoníku).
Nejste-li si jista, v jakém rozsahu byl Váš syn omezen ve svéprávnosti, resp. jak byla vymezena Vaše práva a povinnosti (jako opatrovnice Vašeho syna), doporučuji Vám kontaktovat příslušný okresní soud a vyžádat si zde kopii předmětného rozhodnutí.
Co se týče omezení Vašeho syna stran čerpání zdravotních služeb, je Váš syn omezen pouze v rozsahu léčby psychického stavu. V tomto rozsahu tedy není svéprávný k výběru poskytovatele zdravotních služeb, k udělení informovaného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb (ať již jde o zdravotní péči ambulantní či ústavní, zdravotnickou dopravu apod.), k ukončení poskytování zdravotních služeb (např. ve formě podpisu negativního reverzu) apod. (§ 35 zákona o zdravotních službách).
I přes shora uvedené má Váš syn samozřejmě právo na získání informací o zdravotní péči, která mu má být poskytnuta, má právo klást doplňující dotazy, má právo se k navrhované zdravotní péči vyjádřit apod.
V kontextu poskytování zdravotních služeb je však nutné si uvědomit, že pro úspěšné poskytnutí zdravotní péče je mnohdy zapotřebí, aby pacient se zdravotnickými pracovníky spolupracoval. V mnoha případech totiž není možné zdravotní péči pacientovi vnutit. O poskytnutí zdravotní péče proto budete rozhodovat sice Vy, bude však záležet rovněž na ochotě Vašeho syna ke spolupráci.
Pokud by Váš syn s poskytnutím zdravotní péče (ke které jste dala souhlas) nesouhlasil a projevil vážný odpor, nebude možné, aby by mu tato péče byla poskytnuta. Konkrétně dle § 100/1 občanského zákoníku platí, že má-li být zasaženo do integrity zletilé osoby, která je omezena ve svéprávnosti, a která zákroku vážně odporuje, třebaže opatrovník se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/