Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Když zemřeli manželce dědeček s babičkou, zřídil jsem na své jméno hrobové místo, kde jsme je pochovali. Jejich dcera Vlasta a Marie se o hrob nezajímaly a nestaraly. Další dcera Jarmila a syn Jaroslav přispěli na vybavení hrobu - rám a pomník a ponechali hrob v mém držení.

Po patnácti letech Vlasta dala udělat za 30 000,-Kč žulové desky a věnovala mi je ústní dohodou na hrob rodičů, který smluvně stále držím já, s podmínkou, že bude po smrti v tomto hrobě pohřbena. Za dalších šest let svobodná a bezdětná (bez druha) Vlasta zemřela a odkázala v závěti nepatrný majetek vnučce sestry Marie - Hance. Hanka jako dědička našla v pozůstalosti účet o zaplacení 30.000,- Kč za žulové desky na hrob a hodlá zahrnout tyto desky do dědictví a potažmo do svého majetku. Advokátovi jsem napsal, že nemůže předmětné desky zahrnout do majetku po zemřelé Vlastě a že v tomto bodě jako zplnomocněný zástupce sourozenců zůstavitelky Jaroslava a Jarmily zpochybním její závěť. Ostatní majetek nechť zdědí dědička Hanka. Advokát odepsal, že sporný majetek nemůže závěť zpochybnit. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Žulové desky se nemohou stát předmětem dědění z toho důvodu, že jejich vlastníkem nebyla v okamžiku smrti zůstavitelka (Vlasta). Neboť Vám byly tyto desky darovány, jste jejich vlastníkem a jakákoli dispozice s nimi závisí výhradně na Vašem rozhodnutí. Problematickým bodem je samozřejmě prokazatelnost tohoto stavu – v této souvislosti by bylo možné prokázat uzavření ústní darovací smlouvy se zůstavitelkou svědeckou výpovědí (např. Vaší manželky nebo kohokoli, kdo měl o uzavření takové smlouvy povědomí).
Co se týče zpochybnění závěti, záleží samozřejmě na jejím znění. Pokud ji zůstavitelka formulovala slovy „odkazuji veškerý svůj majetek“ či obdobně, nemůže v souvislosti s žulovými deskami dojít ke sporu, neboť tyto zůstavitelka zcizila a jejím majetkem nebyly. V případě, že jsou desky v závěti výslovně zmíněny, bylo by v rámci dědického řízení nutné výše uvedeným způsobem prokázat existenci darovací smlouvy.
V současné chvíli Vám lze doporučit kontaktovat notáře, který dědické řízení vede a domáhat se účastenství na tomto řízení s tím, že hodláte vyloučit určitý majetek z pozůstalosti.
V případě, že by v dědickém řízení žulové desky připadly skutečně dědičce Hance, můžete se obrátit s žalobou na určení vlastnictví na soud, který rozhodne, kdo je jejich majitelem. Mírně nad rámec Vašeho dotazu uvádím – pokud by čirou náhodou došlo ke zpochybnění existence darovací smlouvy, lze se Vašeho vlastnického práva k deskám domáhat z titulu vydržení, neboť žulové desky jste oprávněně (tedy v dobré víře, že Vám byly právoplatně darovány) držel po dobu delší než 3 roky.