Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním pozemek (vedený jako trvalý travní porost), který jsem zdědil po rodičích, původně to byla asi vratka restitucí. Mám ho osázený ovocnými stromy. Pozemek je cca 2000 m2 veliký, tvar obdélník. Při jeho delší hranici vede obecní cesta, okolní strany sousedí se zemědělskými pozemky a zahradou mého souseda.

Bohužel, jak jsem zjistil z katastrální mapy, je mezi hranicí mého pozemku a obecní cestou ještě cca 1m široký pruh jiného pozemku (ve vlastnictví mého souseda). Okolní pozemky ze všech stran patří také sousedovi, který tam má postavenou zemědělskou usedlost. Je dost dobře možné, že soused bude chtít svoje pozemky oplotit. Chtěl bych se zeptat na situaci, kdyby soused pozemky oplotil, tím bych měl zamezeno dostat se na svůj pozemek, jak bych mohl takovou situaci řešit? Mám jako vlastník pozemku bez přístupu nějaká práva? Musí mi soused umožnit vjezd přes jeho pozemek? Pokud ne, jak mohu udržovat dále svůj pozemek? Děkuji za odpověď. Gustav.

 

ODPOVĚĎ:
Nedovedu si příliš představit důvod, pro který by Váš soused hodlal oplocovat tu část svého pozemku, která představuje pouze jeden metr úzký pás podél pozemní komunikace. V této souvislosti (nad rámec Vašeho dotazu) upozorňuji, že pro zřízení této části oplocení by Váš soused s největší pravděpodobností potřeboval získat od místně příslušného stavebního úřadu územní souhlas, neboť toto oplocení by hraničilo s veřejně přístupnou pozemní komunikací (to však pouze na okraj).
Je pravdou, že Váš soused, jako vlastník předmětných pozemků, je v zásadě oprávněn s nimi libovolně nakládat - tedy je například i oplotit. Pakliže by tím však soused sledoval primárně Vaše poškození, jednalo by se o protiprávní jednání, proti němuž byste se mohl případně bránit (a to soudní cestou). Konkrétně dle § 1012 občanského zákoníku platí, že:
"Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit."
Pakliže by soused své pozemky oplotil a zamezil Vám tím vjezd na Váš pozemek, mohl byste se buď domáhat odstranění části tohoto oplocení, a to právě s poukazem na fakt, že Váš soused Vás tím chtěl primárně poškodit, anebo byste se mohl (a to opět soudní cestou) domáhat zřízení tzv. nezbytné cesty. Konkrétně dle § 1029 občanského zákoníku platí, že:
"Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty."
Výše uvedené platí samozřejmě pouze pro případ, že se sousedem by nebylo možné se dohodnout. Budete-li nucen učinit v této věci nějaký právní krok (příprava předžalobní výzvy, příprava a podání žaloby), doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
V úvahu přichází rovněž využití institutu vyvlastnění, a to dle § 170/2 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení platí, že:
"Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě."
Tuto variantu Vám nicméně doporučuji využít až jako poslední v pořadí.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)