Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V exekutorem nařízené elektronické dražbě na byt mi byl udělen nejvyšší příklep. Vše již nabylo právní moci a exekutor postoupil přepsání nemovitosti (bytu) na Katastrální úřad.  Musí mě bývalý uživatel pustit do bytu? Jak postupovat v případě, že nebude chtít byt opustit? Mohu vystěhovat věci bývaleho vlastníka např. do pronajaté garáže a vyměnit zámek i v případě, že byt užívá a užívat nemovitost sám? Navíc s nimi žijí děti. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:

Pokud se ve Vašem případě jednalo o dražební prodej bytu dle § 336 a násl. Občanského soudního řádu (což však z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá), je vhodné vědět, že dle § 336j/4 Občanského soudního řádu uloží soud (v usnesení o příklepu) povinnému (umožňuje-li to povaha vydražené nemovité věci), aby vydraženou nemovitou věc vyklidil nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení. Obdobný princip je pak zakotven rovněž v § 336ja/5 Občanského soudního řádu, a to v případě, kdy soud vydává usnesení o předražku.

Bylo-li proto ve Vámi popsaném případě vydáno usnesení o příklepu či usnesení o předražku, které nabylo právní moci, jste dle § 336l/7 Občanského soudního řádu oprávněn kontaktovat exekutora a podat návrh na provedení exekuce vyklizením nemovité věci (v jejímž rámci se postupuje dle § 340 a násl. Občanského soudního řádu). Před kontaktováním exekutora Vám lze samozřejmě doporučit písemně vyzvat (jednu kopii této výzvy si ponechte) současné obyvatele bytu k jeho dobrovolnému vyklizení (a to v přiměřené lhůtě, kterou ve výzvě stanovíte).

Pokud usnesení o příklepu či usnesení o předražku vydáno nebylo, bude nutné (po zaslání písemné výzvy k dobrovolnému vyklizení bytu) podat k soudu žalobu na vyklizení, po vydání rozsudku (nebude-li tento rozsudek ze strany obyvatel bytu respektován) bude opět možné kontaktovat exekutora.

Jelikož jste se stal vlastníkem předmětného bytu, jste samozřejmě oprávněn do tohoto bytu vstupovat, současným obyvatelům k tomuto bytu již nesvědčí žádný užívací titul.

Přestože svépomocné jednání (tzn. vystěhování věcí vlastními silami a výměna zámku) je krokem jednoznačně rychlejším, představuje shora popsaný postup jediný právně nezávadný (přestože časově náročnější) způsob, jak předmětný byt vyklidit.