Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jak se bránit, pokud dodavatel tvrdí, že reklamované zboží bylo poškozeno spotřebitelem? Komu odpovídá provozovatel poštovních služeb za poškození balíku při odstoupení od smlouvy? Kdo je vlastníkem poštovní zásilky v době přepravy? Koupila jsem si na internetu autosedačku.

Byla mi zaslána, ale nebyla jsem spokojená a tak jsem jí odeslala zpět firmě co mi jí dodala (do 14 dnů bez udání důvodu). Zapomněla jsem dodat, že autosedačka mi přišla s fakturou, na které je sice uveden název + množství tzn. 1 kus , ale už tam není cena. Je povinnost prodejce uvést cenu na faktuře? A nastal další problém, posílala jsem jí českou poštou, pán napsal, že balík byl poškozen a že autosedačku podrobně prozkoumají, jestli není poničená. Nakonec závady našel - k mému překvapení. Balík jsem pojistila, tak jsem mu napsala, že muže uplatnit reklamaci na poště, za poničení balíku během přepravy a najednou vady, které našel, tak nejsou způsobené přepravou, ale mnou! Než jsem autosedačku odeslala, nafotila jsem jí a to jsem mu také napsala, on mi poslal také fotografie s udajným poškozením, které jsem já určitě nezpůsobila. A že mi peníze vrátí, ale že tím poškozením se částka sníží. Kdo určuje, o kolik se částka sníží? S tímto já nesouhlasím, posílala jsem mu autosedačku v pořádku, mám i fotky a tak nevím co dělat dál a jak se domoci o vrácení celé částky? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ.
Dle § 53/10 Občanského zákoníku je dodavatel (prodejce) povinen vrátit spotřebiteli (tedy Vám) zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení (bylo-li odstoupeno ve 14tidenní lhůtě od dodání zboží).
Odmítá-li Vám prodejce (dodavatel) vrátit celou zaplacenou částku, lze Vám doporučit zvolit nátlakový postup, tj. zaslat dodavateli písemnou výzvu ke splnění jeho povinností, kterou zároveň pojmete jako výzvu předžalobní. V této výzvě dodavatele především upozorněte na jeho zákonnou povinnost vrátit Vám celou zaplacenou částku (viz výše) a důrazně se ohraďte proti nařčení, že bylo poškození autosedačky způsobeno Vámi (v této souvislosti odkažte na předchozí korespondenci). Jako určitý projev dobré vůle můžete dodavateli nabídnout originál podacího lístku z pošty (zhotovte si jeho kopii), který je zapotřebí k provedení úspěšné reklamace poštovní zásilky (pokud dodavatel nemá obdobný dokument již k dispozici). Upozorněte dodavatele, že v případě, že Vám nevrátí požadovaný finanční obnos (a to v dodatečné lhůtě, kterou mu zároveň určíte), jste připravena hájit svá práva soudní cestou.
Pokud dodavatel Vaší výzvě nevyhoví, lze Vám doporučit podat na něj k soudu žalobu. V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, přiložte maximum důkazů (zejména veškerou dosavadní korespondenci, fotodokumentaci, kopii podacího lístku, navrhněte provedení svědeckých výpovědí těch, kteří měli o stavu autosedačky v okamžiku jejího odeslání povědomí apod.) a domáhejte se, aby byla dodavateli určena povinnost k vrácení celé Vámi uhrazené částky (včetně zákonných úroků z prodlení a nákladů soudního řízení).
Na vysvětlenou připomínám, že pokud Vám dodavatel nevrátí celou zaplacenou částku, vznikne na jeho straně tzv. bezdůvodné obohacení (§ 451 a násl. Občanského zákoníku), které je Vám povinen vrátit.
Na tomto místě však musím zmínit jeden vcelku významný zádrhel, na který byste mohla v případném soudním řízení (dle výše naznačeného scénáře) narazit:
Pokud jste odstoupení od kupní smlouvy realizovala tak, že jste zboží prodejci rovnou odeslala (tj. dodavateli jste před tím nedoručila písemné odstoupení od smlouvy), bylo by na škodu způsobenou poštovní přepravou možné nahlížet tak, že tato škoda byla způsobena Vám (jakožto vlastnici autosedačky v době poštovní přepravy). Pokud se totiž prodejce (dodavatel) dozvěděl o Vašem odstoupení od smlouvy až v okamžiku přijetí zásilky, přešlo na něj vlastnické právo k autosedačce právě až v tuto chvíli, tzn. v době poštovní přepravy byla autosedačka stále ještě Vaším vlastnictvím.
Z výše uvedeného vyplývá, že Vy jakožto vlastnice a tudíž i poškozená byste se měla u provozovatele poštovních služeb domáhat náhrady škody, tj. podat reklamaci poštovní zásilky.
S ohledem na skutečnost, že výše uvedený postup by však pro Vás z praktického hlediska představoval neúměrnou zátěž (minimálně proto, že k úspěšnému uplatnění reklamace poštovní zásilky je nutné v co nejkratší lhůtě předložit poškozený balík, což je ve Vašem případě v podstatě neuskutečnitelné), Vám lze doporučit postupovat dle shora uvedeného scénáře, tj. zaslat dodavateli předžalobní výzvu (je vcelku pravděpodobné, že dodavatel zareaguje kladně již v této fázi a žalobu tak nebude zapotřebí podávat).
Na okraj své odpovědi dodávám, že byla-li Vám dodavatelem doručena faktura bez uvedené kupní ceny, jednalo se o fakturu neplatnou z důvodu její závažné vady, tato skutečnost se však Vašeho případu dotýká opravdu jen okrajově.