Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2019 jsem koupila nemovitost, na jejímž pozemku je umístěna budka 1x1m, která patří k plynovodu. Psala jsem email provozovateli a vlastníkovi této budky, jímž je ČEPRO a. s. Zajímalo mě, jak je to s nájmem, neboť budka stojí přímo před domem a kvůli ní nelze pozemek zcela oplotit (je potřeba zanechat přístup). Ohledně nájmu mi bylo řečeno toto:

,, Stavba produktovodu včetně součástí v tomuto úseku byla realizována v letech 1966 až 1969 podnikem BENZINA, n. p. Stavba byla řádně povolena na základě stavebního povolení z roku 1967 a kolaudována a tudíž i uvedena do provozu v roce 1969. Při výstavbě produktovodu a jeho všech součástí vznikala k dotčeným pozemkům omezení a probíhalo vypořádání z důvodu omezení vlastnických práv dle tehdy účinných právních předpisů, v daném případě se jedná o omezení podle vládního nařízení číslo 29/1959 Sb. , o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, ve spojení se zákonem číslo 79/1957 Sb. , o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny. Náhrada za omezení vlastnického práva vzniklého umístěním staveb na cizím pozemku byla zmíněnými právními předpisy (konkrétně § 22 zákona číslo 79/1957 Sb.) koncipována jako jednorázová a splatná přitom v zákonem stanovených lhůtách. Vlastník nebo uživatel nemovitosti mohl ve lhůtě tří měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu požádat o jednorázovou náhradu, pokud o poskytnutí náhrady nepožádal, jeho nárok zanikl. O náhradu bylo nutno žádat u orgánu, který stavbu povolil a nikoliv u provozovatele či vlastníka produktovodu. Společnost ČEPRO, a. s. vznikla dnem 01.01.1994 a nabyla stavbu produktovodu vkladem do majetku v procesu privatizace."
A mě by zajímalo, jestli je to opravdu tak a nájem byl jednorázově vyplacen v letech 1969 a tím je celá situace vyřešena. Tím pádem už nám na nájem nevzniká žádný nárok. Nebo je možné s tím něco dělat? Delší dobu usiluji o přesunutí budky jinam, i na vlastní náklady, bohužel marně a přítomnost budky nám není ani nijak finančně kompenzována. Na pozemku nejsou napsána žádná věcná břemena ani omezení vlastnického práva. Děkuji za Váš čas a odpověď, s pozdravem Karolína.

 

ODPOVĚĎ:
Informace, které Vám byly sděleny společností ČEPRO, jsou správné a odpovídají tehdejší právní úpravě. Náhrada za užívání pozemku energetickými podniky byla v minulosti skutečně vyplácena jednorázově, a to pouze tehdy, pokud o to vlastník/uživatel pozemku včas požádal.
V souvislosti se shora uvedeným je vhodné upozornit ještě na to, že omezení vlastnického práva vybudováním obdobných zařízení mělo dle tehdejší právní úpravy podobu věcných břemen, přičemž tato věcná břemena se však neevidovala v pozemkových knihách (dnešní katastr nemovitostí). Z toho vyplývá, že Vámi vlastněný pozemek je s největší pravděpodobností zatížen věcným břemenem (dnes se hovoří o služebnosti), které však není zapsáno v katastru nemovitostí (jelikož společnost ČEPRO není povinna do katastru nemovitostí toto věcné břemeno zapsat).
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost ČEPRO je oprávněna mít na Vašem pozemku předmětnou budku, a to bezúplatně. Toto její oprávnění vyplývá z věcného břemene, které bylo k Vašemu pozemku zřízeno ze zákona, a to již v době výstavby předmětné budky. Založení nájemního vztahu je proto nadbytečné, jelikož společnosti ČEPRO svědčí jiný právní titul k užívání části Vašeho pozemku (tímto právním titulem je již zmíněné věcné břemeno).
Po společnosti ČEPRO se proto nemůžete domáhat náhrady za užívání části Vašeho pozemku, jelikož tato náhrada byla (možná) vyplacena tehdejšímu vlastníkovi/uživateli Vašeho pozemku, a to v souladu s tehdy platnou právní úpravou. Z právního hlediska je tak současný stav v pořádku – byť se jedná o stav, který Vás ve výkonu vlastnického práva k pozemku do jisté míry omezuje.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.