Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má pověřený předseda právo na přeúčtování nákladů za "pojištění odpovědnosti" to znamená své činnosti, kterou vykonává na základě  mandatorní smlouvy pro naše SVJ? Smlouvu na toto pojištění uzavřel až po 1 roce od uzavření mandatorní smlouvy s našim SV J bez vědomí a souhlasu našeho SVJ. V případě, že odmítneme úhradu tohoto pojištění k tíži našeho SVJ může být toto považováno ze strany pověřeného předsedy za důvod k odstoupení od smlouvy? Děkuji Dalimil.

ODPOVĚĎ:
Případ trochu podobný tomu, který v dotazu popisujete, byl řešen Vrchním soudem v Olomouci. O výsledku tohoto soudního řízení se dočtete například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/placeni-pojistneho-z-titulu-pojisteni-odpovednosti-za-skodu-za-cleny-vyboru-ze-strany-svj-neni-samo-o-osobe-v-rozporu-s-dobrymi-mravy-109789.html
V popisovaném případě však byla situace obrácená – SVJ i členové jeho výboru (v tomto případě totiž nemělo SVJ předsedu, nýbrž výbor) souhlasili s tím, že pojistné z pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ za případně způsobenou škodu bude hradit SVJ. Soudní řízení pak zahájil jeden z členů SVJ, který s tím nesouhlasil. Vrchní soud v Olomouci dospěl k závěru, že takové nastavení neodporuje dobrým mravům a může se v podstatě jednat o určitou formu odměny (benefitu) pro jednotlivé členy výboru SVJ.
Vámi popisovaná situace je však odlišná. Pokud se předseda SVJ domáhá toho, aby SVJ převzalo závazek k úhradě pojistného z pojistné smlouvy, kterou tento předseda uzavřel (a to na pojištění jeho odpovědnosti za případně vzniklou škodu), přičemž SVJ s tím nesouhlasí, nelze říci, že by byl požadavek předsedy SVJ oprávněný.
Z žádného ustanovení žádného právního předpisu totiž nevyplývá, že by měl mít předseda SVJ na placení pojistného ze strany SVJ jakékoli právo - když pojistnou smlouvu na pojištění vlastní odpovědnosti za škodu uzavřel sám za sebe.
Došlo-li by mezi předsedou SVJ a SVJ k dohodě, popř. byla-li by tato dohoda vtělena do smlouvy, kterou předseda SVJ a SVJ mezi sebou uzavřeli, bylo by vše v pořádku (a to ve světle shora popsaného rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci). Panuje-li však v této věci mezi předsedou SVJ a SVJ spor, nemůže se předseda SVJ úspěšně domáhat toho, aby za něj SVJ hradilo pojistné z pojistné smlouvy, která se činnosti SVJ (jako takového) netýká (a kterou předseda SVJ uzavřel sám za sebe a ve svůj vlastní prospěch).
Co se týče případného ukončení platnosti smlouvy ze strany předsedy SVJ, záleží na tom, jak tato smlouva upravuje způsoby svého ukončení. Pokud smlouva umožňuje například své vypovězení bez udání důvodu, nemusí předseda SVJ uvést žádný důvod a smlouvu může bez dalšího vypovědět. V tomto ohledu je tedy nutné prostudovat příslušnou část smlouvy uzavřené mezi SVJ a jeho předsedou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.