Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V nájemní smlouvě na byt uzavřené na dobu určitou do 30.6.2017 jsem podepsala: Nájem bytu zanikne zejména uplynutím doby specifikované v článku III. této smlouvy. Konkludentní prodloužení trvání nájmu způsobem uvedeným v ustanovení § 2285 občanského zákoníku je vyloučeno.

Úplně nerozumím slovu "Konkludentní", tzn. projev vůle učiněný mlčky, právní úkon provedený jiným způsobem než ústně nebo písemně. Jestliže jsem kdysi u nájmu bytu jako nájemce podepsala v nájemní smlouvě na dobu určitou s platností do 30.6.2017 "Konkludentní prodloužení trvání nájmu způsobem uvedeným v ustanovení § 2285 občanského zákoníku je vyloučeno", avšak v nájmu i po 30.6.2017 dále pokračovala a pronajímatel ode mě nájemné přijímal, došlo k automatickému prodloužení nájemní smlouvy nebo nikoliv? Myslím tím v návaznosti na § 2285 NOZ. Podle mě "Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let a tato výzva vyžaduje písemnou formu". Pronajímatel mě k vystěhování nevyzval, jen nyní chce úplně NOVOU nájemní smlouvu, kde požaduje finanční narovnání. V § 2285 NOZ je však ještě psáno: "Toto neplatí, ujednají-li si strany něco jiného." Ujednali jsme si tehdy s pronajímatelem něco jiného. Je smlouva automaticky prodloužena nebo musí být smlouva nová?

ODPOVĚĎ:
Pokud jste smlouvu s uvedeným ustanovením podepsala, pak to znamená, že jste vyloučila možnost prodloužení a neplatí pro Vás ust. § 2285 NOZ. Pokud tedy pronajímatel požaduje novou smlouvu, je to bohužel v pořádku. Není to ale z jeho strany úplně férové jednání, když Vám takovou smlouvu dal podepsat a určitě bych si dobře rozmyslela, zda s tímto pronajímatelem dál ve smluvním vztahu pokračovat.
Konkludentní znamená "mlčky", a ve Vašem případě to znamená, že je vyloučeno, že by byl nájem automaticky prodloužen tím, že žádná ze stran neprojeví vůli dále v nájemním vztahu nepokračovat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Co je to konkludentní, co to znamená konkludentní v právu - příklad z praxe