Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci na svém portálu o koučování nabízet E-knihy typu:
a) Rešerše zahraniční (nejen) knihy ve smyslu parafráze dané knihy v českém jazyce, zdarma nebo za poplatek. Není to porušování autorského zákona?

Stačí např. uvést takovouto citaci: „Tento text je parafrází vzniklou na základě myšlenek knihy „Leading through conflict“, autora Marka Gerzona, ve smyslu ustanovení § 2, odst. 6, zákona č. 121/2000 Sb. , autorského zákona. ? " Čeho se případně vyvarovat, jak to ošetřit, aby to bylo v pořádku? Jak to je s autorskými právy autora parafráze/rešerže. Stejné dotazy se týkají i překládání zahraničních článků (formou parafráze). Je možné pod parafrází vložit odkaz na originální znění článku?
b) Originální autorská díla v podobě E-knih v edici portálu (kniha psaná přímo pro portál, portál bude v roli vydavatele) a mimo edici portálu (portál bude jen v roli prodejce). Musím na to mít specifické živnostenské oprávnění?
Jaké smlouvy je třeba s autory v obou případech sepsat? Jak se chovají a autorská práva autorů? Je autorská odměna nějak zákonem upravená? Moc děkuji za odpovědi, Iva

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Parafráze cizího autorského díla:
Úvodem považuji za vhodné vymezit pojem parafráze, a to porovnáním s pojmem citace. Zatímco citace je doslovným použitím cizího textu, představuje parafráze pouze volné zpracování (vlastními slovy) cizí myšlenky (v případě parafráze je tedy obsah cizího autorského díla sdělen jinou formou, přebírá se toliko původní základní myšlenka autora, formuluje se však vlastním způsobem a stylem).
S ohledem na skutečnost, že dle § 2/6 autorského zákona není autorským dílem mimo jiné myšlenka (stejně jako např. i námět či postup), lze dospět k závěru, že parafrází cizího autorského díla (tedy sdělením cizí myšlenky vlastními slovy) nemůže být zasaženo do práv autora díla, které je parafrázováno.
I přes shora uvedené Vám lze v případě jakékoli parafráze doporučit parafrázované dílo řádně citovat (a to alespoň v rozsahu, který uvádíte ve svém dotazu).
2/ Ochrana díla vzniklého parafrází:
Dle § 2/4 autorského zákona platí, že předmětem autorského práva je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Přestože parafráze není tvůrčím zpracováním cizího díla (neboť je tímto způsobem sdělena pouze cizí myšlenka, která není autorským dílem), lze na základě tohoto ustanovení dojít k závěru, že vznikne-li na základě parafráze nové autorské dílo (které bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2/1 autorského zákona), bude i toto nové dílo požívat ochrany jako kterékoli jiné autorské dílo.
3/ Překlady zahraničních autorských děl:
Parafráze není nijak jazykově omezena. V českém jazyce je proto možné vyjádřit cizí myšlenku, která se objevila např. v anglicky psané knize.
4/ Uveřejnění odkazu na cizí dílo:
Do textu, který vznikne např. parafrází zahraničního literárního díla, je možné umístit odkaz na webové stránky, kde je toto literární dílo dostupné, a to za těchto podmínek:
- cizí autorské dílo bylo na odkazované webové stránky umístěno legálně (tzn. se souhlasem autora či jiné oprávněné osoby),
- na odkazovaných webových stránkách je cizí autorské dílo dostupné široké veřejnosti (tzn. že toto dílo není zaheslováno či k němu není přístup jiným způsobem omezen).
5/ Prodej elektronických knih:
Máte-li v úmyslu realizovat prodej elektronických knih soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem zisku, bude získání příslušného živnostenského oprávnění nezbytné.
V tomto ohledu přicházejí do úvahy v zásadě dvě živnosti, náležející mezi tzv. volné živnosti (tedy živnosti, k jejichž výkonu není zapotřebí žádné zvláštní oprávnění či kvalifikace). Konkrétně se jedná o:
a/ Volnou živnost "Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce" (která je uvedena pod bodem 14 v příloze č. 4 živnostenského zákona). Obsah této živnosti je konkretizován v nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, a to takto:
"Činnosti spojené s vydáváním novin, časopisů a ostatních periodik, knih a brožur, hudebnin a hudebních rukopisů, fotografií, pohlednic, slovníků, telefonních seznamů, map, atlasů, plakátů, inzertních katalogů, prospektů, diářů, kalendářů, formulářů a jiných tištěných materiálů. Vydavatelská činnost na Internetu. Provádění korektur a technická redakce. Všechny druhy tiskařské výroby. Provádění všech tiskařských technik, zejména knihtisku, hlubotisku, ofsetového tisku a litografie. Tradiční nebo nově zaváděné technologie při výrobě novin, časopisů, knih, kartografických děl, plakátů, obálek, not, popřípadě dalších tiskovin, na příslušných strojích a zařízeních. Vazby knih, paspartizace, běžné xerografické práce. Rozmnožování tiskových předloh kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami (včetně scanování), potisk různých materiálů tamponovým tiskem a podobně.
Obsahem činnosti není rozmnožování software a zvukových a zvukově-obrazových záznamů, vydávání a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů."
b/ Dále přichází do úvahy i volná živnost "Výroba, obchod a služby jinde nezařazené" (uvedená pod bodem 80 přílohy č. 4 živnostenského zákona), která je jakousi zbytkovou kategorií volných živností. Do této živnosti spadá výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani nespadají pod jinou volnou živnost.
Na vydávání elektronických knih se bude dále částečně vztahovat i zákon o neperiodických publikacích.
6/ Jaké smlouvy používat:
Pro vydávání elektronických knih neexistuje žádná typová smlouva, s autory těchto knih proto bude nutné uzavírat tzv. nepojmenovanou smlouvu (§ 1746/2 občanského zákoníku). Pro přípravu této smlouvy Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
Pro prodej již existujících elektronických knih bude použitelná i licenční smlouva (§ 2358 a násl. občanského zákoníku).
Abyste si udělal představu o finančních (a dalších) podmínkách získání licence k literárnímu dílu, doporučuji Vám kontaktovat příslušného kolektivního správce autorských práv, kterým je pro oblast literárních děl DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, o. s. :
http://www.dilia.cz/
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
nařízení vlády č. 278/2008 Sb. , o obsahových náplních jednotlivých živností
zákon č. 37/1995 Sb. , o neperiodických publikacích
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/