Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.092.254

Konkurenční doložka u dohody o provedení práce a finanční vyrovnání od zaměstnavatele

Odesláno: 
Otevřeno 889 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám ve své dohodě o provedení práce následující: ''Zaměstnanec se dále výslovně zavazuje, že po dobu trvání této dohody a po dobu 1 roku po ukončení účinnosti této dohody nenaváže samostatný právní vztah se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako je sjednaná v této dohodě, s třetí osobou – smluvním partnerem zaměstnavatele, k jehož prospěchu budou poskytovány práce dle této dohody.
V případě porušení tohoto závazku se smluvní strany výslovně dohodly, že se sjednává smluvní pokuta ve výši XX Kč, kterou je zaměstnec povinen zaplatit zaměstnavateli do tří dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty s tím, že náležitostí této písemné výzvy je též popis zjištěného porušení sjednané povinnosti. ''
Jedná se v tomto případě o konkurenční doložku? A pokud ano, jaké je zde finanční vyrovnání, které by údajně měl zaměstnavatel platit zaměstnanci za nenavázání právního vztahu?
 
Dobrý den,

částečnou odpověď na Váš dotaz naleznete v § 310 zákoníku práce, dle kterého byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konkurenční doložky závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti.

(2) Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.
(3) Byla-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance z konkurenční doložky zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 1.
(4) Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.
(5) Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti; konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
(6) Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně; to platí obdobně pro odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpověď.

Podstatné, ale je, že konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. V takovém případě je sjednaná konkurenční doložka neplatná. S ohledem na jisté pochybnosti, které ohledně této problematiky stále panují, doporučuji zaměstnavatele na neplatnost konkurenční doložky upozornit. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 se může zaměstnanec domáhat případně náhrady škody po zaměstnavateli i v případě neplatně sjednané konkurenční doložky pokud se zaměstnanec výdělečné činnosti zdržel.
Na závěr ještě uvádím další nejasnost, která ohledně konkurenční doložek panuje, a to jestli je možné konkurenční doložku sjednat u prací konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP).
S ohledem na Vámi uvedené skutečnosti lze však jednoznačně říci, že pro absenci finančního protiplnění bude mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem konkurenční doložka sjednaná neplatně.