Reklamace zboží z obchodu a bazaru, nárok na vrácení peněz a zboží

Umístění stránky: Web > Pravidla pro reklamace
30. prosinec 2010
Rozbalili jste si koupené zboží a zjistili, že nefunguje nebo má jiné, třeba i drobnější vady? Nebo se nějaké nedostatky objevily až později? V následujícím textu se dočtete jak reklamovat nebo vrátit zboží a také jaká máte práva, pokud chcete vyměnit zboží, které jste dostali např. jako nevhodný dárek na Vánoce.
 
Text připravili: Mgr. E. Stránská, MUDr. Zbyněk Mlčoch

Osnova:

REKLAMACE PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 2014 - ZMĚNY V KOSTCE:

_

VŠE O REKLAMACI A PODMÍNKÁCH VRÁCENÍ VADNÉHO ZBOŽÍ


REKLAMACE ZBOŽÍ Z BAZARU


PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNU NEVHODNÉHO DÁRKU ČI ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V KAMENNÉM OBCHODĚ NEBO PO INTERNETU

PRÁVA KUPUJÍCÍHO V KOSTCE MODELOVÁ SITUACE - REKLAMACE ZBOŽÍ V KAMENNÉM OBCHODĚ, V BAZARU A OD KAMARÁDAREKLAMACE PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 2014 - ZMĚNY V KOSTCE:

Reklamace zboží od 1. 1. 2014 – aspekty související s rekodifikací soukromého práva.

Nákup zboží a právní vztahy s tím související jsou nejfrekventovanějšími právními vztahy, do nichž každý z nás vstupuje, a to nejčastěji v pozici spotřebitele. Také proto patří mezi oblasti, které v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zaslouží zvláštní pozornost, oblast reklamace zboží. Autorka tohoto textu je po prostudování příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“) přesvědčena, že nová úprava reklamace zboží se vztahuje i na zboží nakoupené před 1. 1. 2014 a taktéž že záruka zůstane v prakticky stejném rozsahu, jak tomu bylo doposud.

Zákonná záruka za zboží nakoupené spotřebitelem v obchodě je obsažena v § 2165 novéno občanského zákoníku, přičemž platí, že „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. Výjimku z tohoto pravidla činí například zboží kupované s určitou vadou, opotřebované zboží či zboží, u nějž je z povahy věci tak dlouhá záruka vyloučena (srov. § 2167 nového občanského zákoníku).

Zaužívaný pojem „shoda s kupní smlouvou“ nahradil pojem „jakost při převzetí“, přičemž stále platí, že zboží při převzetí musí odpovídat vlastnostem sjednaným v kupní smlouvě, očekávaným (např. v souvislosti s reklamou) nebo obvyklým.

Nadále platí, že pokud se vada věci projeví v prvních 6 měsících od zakoupení, existovala již v době zakoupení a kupující tak může požadovat výměnu věci (§ 2161 odst. 2 nového občanského zákoníku) , vyjma závad, kdy by taková výměna byla z povahy věci  neúměrná (např. výměna baterie), pak má kupující nárok na bezplatné odstranění vady (§ 2169 nového občanského zákoníku).
_

Nároky kupujícího v případě zakoupení vadného zboží.

Stejně jako doposud platí, že vadné zboží lze:

 • vyměnit,
 • poskytnout slevu z kupní ceny či
 • od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné,   spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít  slevu z kupní ceny.
Nároky kupujícího v souvislosti s pořízením vadného zboží nyní závisí na tom, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy (doposud se nároky z odpovědnosti za vady zkoumaly ve vztahu k jejich odstranitelnosti opravou). Podstatnost porušení smlouvy je odvislá od hodnocení, zda by při vědomí takové vady spotřebitel kupní smlouvu měl zájem uzavřít.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, může si spotřebitel  vybrat mezi:

 • odstoupením od kupní smlouvy,
 • slevou, či
 • výměnou za nové bezvadné  zboží, a může dokonce trvat i na
 • opravě

a je nutné, aby požadovaný způsob nápravy byl uveden bez zbytečného odkladu (nejlépe hned při uplatnění reklamace).  
Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě nebo je vad více najednou, může kupující  požadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení  peněz.

Zásadní změnou podle nového občanského zákoníku je skutečnost, že po výměně reklamovaného zboží za nové  bezvadné neběží nová dvouletá záruka, což je okolnost, kterou je třeba brát v potaz při úvaze, který z nároků kupujícího uplatnit.

Nadále taktéž platí, že zkrátit záruční dobu lze pouze u prodeje zboží již použitého, v ostatních případech se k takovému ujednání nepřihlíží, stejně tak nadále platí, že pokud je poskytnuta (smluvena) záruka delší, platí doba stanovená výrobcem či prodejcem (nároky z odpovědnosti za vady je v případě delší záruky nutné uplatnit u toho, kdo delší záruku poskytl, tedy buď u prodejce, nebo u výrobce).

 

VŠE O REKLAMACI A PODMÍNKÁCH VRÁCENÍ VADNÉHO ZBOŽÍ

(autor textu MUDr. Zbyněk Mlčoch)

Záruční doba - lze ji jen prodloužit, ne však zkrátit

 • při prodeji spotřebního zboží trvá záruční doba přinejmenším 24 měsíců.
 • u potravinářského zboží činí osm dní,
 • u krmiv tři týdny a
 • u prodeje zvířat šest týdnů
 • jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím.


Je možné zkrátit záruční dobu, lhůtu?

Záruční dobu stanovenou Občanským zákoníkem může obchodník dobrovolně prodloužit. Nesmí ji však zkrátit, a to ani dohodou s kupujícím (v takovém případě by stejně platila zákonem stanovená doba).


Je nutné mít k reklamaci vždy záruční list?

Podmínkou vzniku záruky nebo uplatnění příslušných práv není předložení záručního listu! Zákazníkovi stačí jakýkoliv jiný doklad o koupi, ideálně tedy účtenka s vyznačením data a místa prodeje. Nicméně pokud si to kupující výslovně přeje, musí mu obchodník při prodeji poskytnout záruku písemnou formou (záruční list) .


Odkdy začíná záruční doba, lhůta?

Záruční lhůta začíná běžet až od převzetí věci kupujícím, tedy nikoliv například datem výroby spotřebiče.


Jak je to se záruční dobou (lhůtou) po výměně zboží za jiné?
Jestliže vám obchodník během záruční doby zboží vymění za jiné, začne běžet zcela nová záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně (opravě) součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Nezapomeňte si proto uschovat příslušný doklad.

Reklamovat je nutné bez zbytečného odkladu

Pozor však na jednu málo známou povinnost. Nehledě na dvouletou záruku musíte vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co jste je objevili). Jestliže tedy vadné zboží dál používáte a reklamaci uplatníte až později, nemusí být uznána.

 

Kdy nelze uplatnit záruku na zboží

Běžné opotřebení vs. použití nekvalitního materiálu při výrobě

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Jestliže se však s obchodníkem neshodnete, kdy je například zničení bot po dvou letech způsobeno "obvyklým užíváním" (a nemáte nárok na bezplatnou opravu) a kdy jde o nevhodný, nekvalitní nebo vadný materiál použitý při výrobě zboží (a máte nárok na bezplatnou opravu), musel by rozhodnout soud, tedy nestranný soudní znalec.


Reklamace slevněného zboží nebo v akci

Komplikovanější je to také u věcí prodávaných za nižší cenu. Jestliže obchodník při nákupu výslovně označil konkrétní vady zboží a právě kvůli nim snížil cenu, nemůžete pak na tyto vady uplatnit záruku. Nicméně na případné jiné vady se záruka vztahuje.
Zmíněné pravidlo rozhodně neznamená, že byste nemohli uplatnit záruku na žádnou věc, kterou jste nakoupili se slevou či "v akci". Záruka se nevztahuje jen na výslovně označené vady. Pokud je tedy zboží pouze zlevněno bez udání důvodu, platí na něj běžná záruka podle zákona.


Reklamace věcí ze zastavárny, bazaru

Poslední výjimkou je nákup použitých věcí, typicky v zastavárně. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Věčná otázka: Opravit, vyměnit, nebo vrátit peníze?

Prvního půl roku - oprava nebo výměna požadovaná kupujícím

Během prvního půl roku od převzetí věci si kupující může vybrat mezi opravou a výměnou, a není-li to možné, tak mezi slevou a odstoupením od smlouvy. Podmínkou však je, že kupující před převzetím věci o vadě nevěděl nebo ji sám způsobil.


Po prvním půlroce - bezplatná oprava nebo výměna prodejcem

Ve zbytku záruční doby máte právo „jen" na bezplatnou opravu, jde-li o odstranitelnou vadu. Prodávající se však může rozhodnout, že místo opravy vám rovnou zboží vymění za jiné, takzvaně bezvadné.

 

Kdy je nárok na slevu z ceny nebo vrácení peněz (zrušení kupní smlouvy)?
Samozřejmě se můžete dohodnout i na slevě z ceny nebo na zrušení kupní smlouvy, tedy vrácení peněz - nemáte však na to automatický nárok ze zákona.

 

Neodstranitelná vada výrobku, zboží - a co teď?
Teprve pokud vadu nelze odstranit (oprava není možná), máte zákonný nárok na výměnu nebo můžete od smlouvy odstoupit, tedy nechat si vrátit peníze. Volba je na zákazníkovi.

 

Opakovaná reklamace vady zboží, výrobku - 3x a dost

Stejnou volbu - tedy výměnu zboží nebo vrácení peněz - máte, jestliže se vada vyskytne opakovaně nebo má zboží větší počet vad a nelze jej proto řádně užívat.
Právo na vrácení peněz za zboží nebo výměnu zboží máte při třetí reklamaci (tzv. 2x jste výrobek reklamovali, přicházíte reklamovat potřetí a můžete již požadovat výše uvedené).

 

Lhůta na vyřízení reklamace a co když je prodejcem porušena

Jak rychle musí prodávající rozhodnout o reklamaci

Podle zákona musí prodávající (nebo jím pověřený pracovník) rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává "doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady".


Do kdy musí být reklamace vyřízena, možnost prodloužení reklamační lhůty

Každopádně musí reklamace - včetně odstranění vady - být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit jen v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.


Prodejce nestihl vyřídit reklamaci do 30 dnů - co teď?

Jestliže obchodník nestihne reklamaci do 30 dnů vyřídit a zboží opravit, máte stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu - tedy můžete požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz.

 

Které zákony řeší reklamace a jak je může ovlivnit Reklamační řád

Který zákon řeší reklamace?

Základní práva při reklamaci stanoví Občanský zákoník § 619 a následující a zákon o ochraně spotřebitele § 19.


Se souhlasem zákazníka je možné dohodnout jiné podmínky

Prodávající si může s kupujícím dohodnout "něco navíc", ale jen ve prospěch zákazníka. Typicky tedy například prodloužení záruční lhůty, nikoliv její zkrácení. Výjimkou je už zmíněné prodloužení doby opravy, kdy zákazník může (nikoliv musí) souhlasit i s delší lhůtou, než stanoví zákon.

 

Někteří obchodníci si stanoví vlastní pravidla, například formou reklamačního řádu, podrobné kupní smlouvy nebo všeobecných podmínek.

Opět platí, že nesmějí být v rozporu se zákonem a zhoršovat postavení zákazníka - jinak by v tomto bodě byla neplatná, i kdyby s nimi zákazník výslovně souhlasil.

Záruční list ani obal NEpotřebujete, příslušenství a návod ale ano!

Co je nutné vzít k reklamaci?

Kromě samotného zboží vám k reklamaci stačí jen doklad o jeho zakoupení v konkrétní prodejně v určitý den. Není potřeba záruční list, natož třeba původní obal. Nemělo by však chybět příslušenství, tedy například dálkový ovladač k televizi, kabel nebo návod.


Co dělat při ztrátě paragonu, účtenky, dokladu?

Pokud jste ztratili účtenku, nezoufejte. Může vám stačit jakýkoliv jiný věrohodný doklad o nákupu. Dobrou alternativou bývá doklad o zaplacení nákupu z platební karty nebo výpis z bankovního účtu. Nicméně nemůžete-li s určitostí prokázat nákup konkrétního zboží v určitý den v dané prodejně, jste už pak odkázáni jen na dobrou vůli obchodníka.

 

Paragony, doklady, reklamační protokol, zamítnutí reklamace

Originální doklad o nákupu si ponechte i po reklamaci - obchodníkovi musí stačit kopie (kterou by si navíc měl pořídit na své náklady).


Náležitosti reklamačního protokolu

Nehledě na ústní ujištění prodávajícího, že reklamace bude vyřízena kladně, požadujte písemný protokol (reklamační protokol). Nesmí v něm chybět zejména datum reklamace, popis zboží a vady, váš požadavek (oprava, výměna, vrácení peněz) či jména obou stran.

 

Jestliže obchodník reklamaci neuzná, požadujte také písemné uvedení důvodu pro toto zamítnutí. Nepodceňujte ale ani situaci, kdy reklamaci uzná a zboží opraví nebo vymění. I v tom případě požadujte příslušný doklad, protože vám začíná běžet nová záruční doba.

 

Kde uplatnit reklamaci - u prodejce, v servisu nebo u výrobce?

Kdy může prodávající kupujícího poslat do servisního střediska?

Reklamaci vždy můžete uplatnit v provozovně, kde jste zboží koupili. Ohledně opravy vás mohou poslat do záručního servisu, ale jen v případě, že byl uveden v záručním listě. Jinak jsou povinni vyřídit reklamaci v této prodejně - nemusíte jezdit nikam jinam, například do pražské centrály společnosti, když jste z Ostravy.


"Reklamace vyřizuje kolegyně, ta tu bude zítra" - nemožné.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Je možné vyřídit reklamaci V JINÉM MĚSTĚ v provozovně stejného prodejce?

Ve většině případů dokonce nemusíte jezdit ani do provozovny, kde jste zboží koupili. Typicky v případě, že jste například televizor koupili v Praze, ale jinak běžně žijete ve Zlíně, kde má stejný obchodník také svou pobočku.
Podle zákona je "prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb".
V zásadě tedy platí: Pokud stejný obchodník prodává ve zmíněné zlínské prodejně stejný typ televizorů, musí reklamaci přijmout nehledě na to, že zrovna ten váš jste koupili v Praze. V opačném případě budete muset televizor odvézt nebo zaslat do jiné prodejny.

 

Kdo platí dopravu či poštovné a další náklady spojené s reklamací

Podle § 598 Občanského zákoníku má zákazník právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
Typicky jde o náklady na dopravu, ale také třeba o poštovné nebo telefonní poplatky. Mělo by však jít o účelně vynaložené náklady - takže například účtenku za taxíka můžete uplatnit jen tehdy, když jste skutečně nemohli jet vlastním autem nebo konkrétní zboží převážet hromadnou dopravou.

Kdo platí škodu způsobenou vadným výrobkem?

Kromě toho máte při oprávněné reklamaci nárok také na náhradu škody způsobené vadným výrobkem. Pokud vám například vadný přístroj zničil nábytek nebo dokonce způsobil požár v bytě, nezapomeňte prodávajícímu "vyúčtovat" i náklady související s touto škodou. V oprávněných případech můžete požadovat také náhradu ušlého zisku, například když jste si kvůli požáru nebo vytopení souseda museli vzít volno v práci a přišli tak o běžný výdělek.

 

Může prodejce požadovat pokutu, poplatek za neoprávněnou reklamaci bezvadného zboží?

Je možné např. při reklamaci počítače, kdy je prodejcem zjištěno, že nemá žádnou vadu, požadovat nějaký poplatek za neoprávněnou reklamaci?
Většinou se prodávající vymlouvají na to, že bylo potřeba nějakým znalcem nebo odborníkem posoudit vadu.

Prodávající na takovýto poplatek přesto nemá právo. Není možné omezovat práva spotřebitele tím, že reklamace bude zpoplatněna.

Pokud nějaký prodávající spotřebiteli za neuznanou reklamaci účtuje nějakou částku, měli by mu dát najevo, že s  tím nesouhlasí, že prodávající jedná protiprávně.

Pokud ani pak nebude možné se s  prodávajícím domluvit je možné dát podnět k prošetření České obchodní inspekci.

Poznámky k textu:

Prodávající nemá právo zpoplatnit reklamaci, která byla provedena na základě podezření kupujícího, že zboží není v pořádku.
Po zákazníkovi nelze objektivně požadovat, aby rozpoznal druh vady - zda kvůli ní může zboží reklamovat, či nikoliv. Náklady spojené s vyřízením této reklamace ponese v takovém případě prodávající.
Jakékoliv ujednání toto vylučující (například v reklamačním řádu) by bylo neplatné a protiprávní ve smyslu § 56 odst. 3 písm. b) Občanského zákoníku, podle kterého jsou nepřípustná smluvní ujednání, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.
Kritériem pro rozlišení oprávněné a neoprávněné reklamace nemůže tedy být existence nebo neexistence vady.
 

Za neoprávněnou reklamaci naopak lze označit případy, kdy kupující věděl (nebo měl a mohl vědět), že se nejedná o záruční vadu a snažil se tak zneužít své oprávnění. Je-li si totiž kupující vědom (nebo měl a mohl si být vědom), že za vadu prodávající neodpovídá (např. z důvodu, že ji sám kupující způsobil), a přesto práva z odpovědnosti za vady uplatňuje, nemohou jít náklady spojené s vyřízením reklamace k tíží prodávajícího. V tomto případě lze vycházet z odpovědnosti za škodu způsobenou jednáním proti dobrým mravům (§ 424 OZ)

Spory týkající se reklamace rozhodne soud

Prodejce odmítl uznat reklamaci - co teď?

Jestliže obchodník odmítne reklamaci uznat nebo vám neproplatí související výdaje, nezbude vám než se obrátit na soud. Pokud vaši reklamaci uzná jako oprávněnou (a připomeňme si, že české právo většinou chrání právě spotřebitele jako slabší stranu kupní smlouvy), platí náklady soudního řízení a vaše výdaje za advokáta také obchodník.

 REKLAMOVÁNÍ ZBOŽÍ Z BAZARU
(autor Mgr. Eva Stránská)

Poměrně často se dočtete o tom, jak reklamovat zboží zakoupené v  kamenném obchodě – jaká máte práva, jaké jsou povinnosti prodávajícího, jak a kde reklamovat zboží a do kdy musí být reklamace vyřešena.

Ale co zboží z  bazaru? Je to sice kamenný obchod, ale prodává se v  něm použité zboží. Lze vůbec takové zboží vůbec reklamovat? A u koho? Otázek je více než dost. Účelem této části textu je ve stručnosti projít tyto otázky a dát odpovědi.

 

Co je to bazar a který zákon řídí reklamační odpovědnost bazaru

Když budeme chtít charakterizovat „bazar“, můžeme ho definovat jako místo, které nabízí rozmanité více nebo méně použité zboží za lákavé ceny. Pro větší názornost bude v článku slovo „bazar“ používáno místo slova „prodávající“.

Základními právními předpisy, kterými se odpovědnost za vady prodávané věci řídí je Občanský zákoník a zákon na ochranu spotřebitele.

 

Odpovědnost za vady věci v bazaru

Ačkoliv se jedná o prodej použitého zboží, není bazar zproštěn veškeré odpovědnosti za vady. Bazar kupujícímu odpovídá za vady prodané věci, které má věc při převzetí kupujícím, a též za to, že věc má vlastnosti, které bazar při prodeji uvedl. Přičemž platí, že u věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením – těmi mohou být např. žmolky na svetru, ochozená podrážka boty, poškrábaná dřevěná deska stolu, ohmatané opěradlo židle a podobně.

I bazar je povinen prodávat zboží v požadované jakosti a s požadovanými vlastnostmi, s vlastnostmi bazarem či prodávajícím popisovanými nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávanými, popřípadě v jakosti a s vlastnostmi pro věc takového druhu obvyklými. To všechno s  přihlédnutím k  obvyklému opotřebení věci. Prodávané zboží musí odpovídat požadavkům právních předpisů (například normy vztahující se na mobilní telefony), být v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídat obvyklému účelu.

Jak jsem již zmínila, bazar ze zákona odpovídá pouze za vady prodané věci, které má věc při převzetí kupujícím. V  tomto případě neexistuje záruční doba, po niž by prodávající odpovídal za další vady, které by se projevily po převzetí věci kupujícím. Výkladem ustanovení § 619 odst. 1 občanského zákoníku praxe dospěla k  závěru, že není možné dovozovat odpovědnost bazaru za vady skryté, které při převzetí zboží existovaly, avšak vyšly najevo po době delší jak 6 měsíců od doby převzetí věci.

Samozřejmě obchodník sám ze své vůle může vlastní smluvní záruku poskytnout a pak je možné u něj uplatnit i odpovědnost za vady, které se vyskytly v  záruční době bez toho, aby musely nevyhnutelně existovat v  době převzetí zboží.

 

Lhůta na reklamování zboží v bazaru

Důležité je mít stále na mysli, že odpovědnost bazaru za vady se vztahuje pouze k  vadám, které mělo zboží v  době převzetí kupujícím – tedy standardně v  době koupě. Co se týče délky záruční lhůty, bazar funguje stejně jako originální obchod a zákonná doba pro uplatnění odpovědnosti za vady věci trvá 24 měsíců. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však na kratší dobu než na dobu 12 měsíců. Tato zkrácená záruční doba musí být uvedena v  dokladu o prodeji, jinak platí zákonná doba – tedy 24 měsíců.

Vyskytne-li se vada v  prvních šesti měsících po převzetí zboží, uplatňuje se zákonná domněnka, že vada existovala v  době převzetí zboží. A chce-li se bazar odpovědnosti zprostit, musí jednoznačně prokázat, že vada vznikla teprve po převzetí zboží a záruka se na ní tak nevztahuje. V  této lhůtě lze úspěšně uplatnit i odpovědnost bazaru za vady skryté.

 

Nároky plynoucí z  odpovědnosti za vady

Pokud prodávaná věc není v  příslušné kvalitě nebo kvantitě, má kupující právo na to, aby bazar bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou, nebo opravou. To, zda má dojít k  výměně nebo opravě věci je dáno obecně volbou kupujícího - z povahy věci většinou plyne, že není možné uplatnit možnost řešení reklamace výměnou zboží, neboť při prodeji použitého zboží prodávající nemá kvalitativně shodný výrobek odpovídající prodanému. Kupující tedy musí nejprve uplatnit nárok na opravu věci a není-li ani oprava (příp. ani výměna) možná, může kupující požadovat buď přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit (a tedy vrátit koupenou věc a požadovat vrácení kupní ceny).

Pokud kupující před převzetím věci věděl, že koupená věc nemá určité vlastnosti nebo jejich nedostatek způsobil (např. věc poškodil), uvedené nároky vůči prodávajícímu, které plynou z  odpovědnosti za vady věci, nemá a nemůže je požadovat.

 

Lhůta na vyřízení reklamce v bazaru

Bazar je povinen do 30 dnů ode dne provedení reklamace, reklamaci vyřídit a vady odstranit.

Kupující může souhlasit s  delší lhůtou pro vyřízení reklamace, a to jednostranným výslovným prohlášením, že souhlasí s  delší lhůtou. K  tomuto prohlášení nemůže být nucen a za žádných okolností na něj nemusí přistoupit.

V případě, že uvedená lhůta bude překročena, má kupující právo požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy.

Nároky z  odpovědnosti za vady věci je třeba uplatnit v  příslušném bazaru nebo jeho pobočce, pokud ji má.

 

Reklamní triky bazarů

Nejzrádnějším propagačním sloganem bazaru může být, že „prodávané zboží je ještě v  záruce“. Bazar tím chce říci, že ještě neuplynula záruční doba stanovená zákonem nebo původním prodávajícím a kupující má šanci uplatnit odpovědnost za vady zboží standardním způsobem – jako byste zboží koupili v  originálním obchodě. Háček je v  tom, že záruka je spojena s  konkrétní smlouvou o prodeji zboží v obchodě a tato smlouva je vytvořena mezi konkrétními stranami a tyto konkrétní strany mají mezi sebou nároky plynoucí ze zákonné nebo poskytnuté záruky. Ale kupující v bazaru není tou konkrétní stranou. Je pouze osobou, která uvěřila reklamnímu triku, nenastupuje do práv původního kupujícího.

Pokud kupující uvěří tomuto šikovnému reklamnímu sloganu, neznamená to, že je nenapravitelně napálen marketingovou strategií bazaru. S  původním kupujícím může uzavřít písemnou smlouvu o postoupení pohledávky z  odpovědnosti za vady podle ustanovení § 524 zák. č. 40/1964 Sb. , Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na jejím základě pak lze uplatnit práva z  odpovědnosti za vady vůči původnímu prodávajícímu (nikoliv tedy vůči bazaru).

 

Zboží prodané v záruční lhůtě prvního prodávajícího, které je prodáno v bazaru

Pokud kupující uvěří tomuto šikovnému reklamnímu sloganu, neznamená to, že je nenapravitelně napálen marketingovou strategií bazaru. S  původním kupujícím může uzavřít písemnou smlouvu o postoupení pohledávky z  odpovědnosti za vady podle ustanovení § 524 zák. č. 40/1964 Sb. , Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na jejím základě pak lze uplatnit práva z  odpovědnosti za vady vůči původnímu prodávajícímu (nikoliv tedy vůči bazaru).

Stejně tak je možné, aby původní kupující vystavil novému kupujícímu plnou moc k  uplatnění odpovědnosti za vady. Samozřejmě může původní kupující po dohodě s  novým kupujícím vůči původnímu prodávajícímu postupovat sám svým jménem ve prospěch nového kupujícího.

Na otázku, zda součinnost těchto dvou osob – tedy původního a nového kupujícího – bude jednoduchou záležitostí a nový kupující může tedy bez patřičné opatrnosti spotřebitele z  bazaru koupit cokoliv a podlehnout reklamě jakékoliv, si už musí odpovědět každý návštěvním bazaru sám.

 

Normální obchod a bazar

Jak je zřejmé odpovědnost za vady věci prodávané v  bazaru, nároky kupujícího z  odpovědnosti za vady a lhůty se v  mnoha ohledech neliší od odpovědnosti „normálního“ obchodu.   Ale jak vyplývá z  celé této části článku bazar a obchod, byť oba jsou v  postavení prodávajícího, nejsou identická slova.

Bazar bychom proto mohli také charakterizovat jako „něco mezi klasickým originálním obchodem a obyčejným člověkem – nepodnikatelem, který chce jen něco prodat“.
Lhůty pro uplatnění odpovědnosti za vady má bazar společné s  originálním obchodem, rozsah odpovědnosti za vady má společný s  prodávajícím - nepodnikatelem.
PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNU NEVHODNÉHO DÁRKU ČI ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V KAMENNÉM OBCHODĚ NEBO PO INTERNETU

 

(autor textu MUDr. Zbyněk Mlčoch)
Věnovali jste vašemu blízkému krásný dárek a zjistili, že už má doma úplně stejný? Nebo jste prostě špatně odhadli jeho vkus? Nevejde se do svetru, který jste mu koupili? Nebo jste mu objednali dárek přes internet, ale do slíbeného termínu nic nepřišlo?Nákup přes internet - do 14 dnů můžete vrátit zboží bez udání důvodu

Lhůta na vrácení zboží zakoupeného přes internet

Jestliže jste zboží koupili přes internet, telefonicky či přes teleshopping, můžete jej do 14 dnů vrátit i bez udání důvodu.

 

Tato možnost vyplývá přímo z Občanského zákoníku § 53 odst. 7 a je na ní tedy automatický nárok. Nezáleží na tom, zda ji prodejce výslovně zmiňuje na webu nebo v obchodních podmínkách. Zboží musí být nepoužívané a v původním obale (není však vaše zákonná povinnost vrátit zboží v původním obale!!! ) .

 

Podobně můžete odstoupit od kupní smlouvy i v dalších případech, kdy si zboží nekoupíte přímo v kamenném obchodě a nemůžete si jej tedy vyzkoušet nebo alespoň prohlédnout. Zákon hovoří o "uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku". Podmínkou však je, že jde o takzvané spotřebitelské smlouvy, tedy že prodávajícím je podnikatel a kupujícím "běžný občan".


Je možné odstoupit od koupě když zboží nepřišlo ve slíbeném termínu?

Odstoupit od smlouvy lze také, když vám v obchodníkem uvedeném termínu nic nepřišlo.Nákup na předváděcí akci - do 14 dnů můžete vrátit zboží bez udání důvodu

Podobné podmínky platí i pro tzv. předváděcí akce, kdy je zboží prodáváno mimo prostory běžně užívané k podnikání. I v tomto případě máte právo (podle Občanského zákoníku §57) odstoupit od koupi bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od uzavření kupní smlouvy. Více zde.

Zboží z běžné "kamenné" prodejny a vrácení zboží - je to složitější

Naopak při všech ostatních nákupech nemáte na "bezplatné" vrácení zboží zákonný nárok. U kamenných obchodů, kde jste si zboží mohli prohlédnout a vyzkoušet, tedy záleží jen na prodávajícím, zda vám takovou možnost dobrovolně a nad rámec zákona poskytne. Není to jeho povinnost.

 

Většina prodejců však bez problémů vymění nepoužité (nejlépe nerozbalené) zboží za jiné ve stejné nebo vyšší hodnotě. Ani to však neplyne automaticky ze zákona.

 

Pokud ale prodejce před nákupem výslovně slíbí, že zboží lze bez sankcí vyměnit, je tímto vlastním (dobrovolným) slibem vázán.
Nespokojte se ale s ústním ujištěním prodavače. Takový slib by měl mít písemnou podobu, ať už formou veřejného prohlášení (leták v prodejně, tisková zpráva na webu, ustanovení v obchodních podmínkách) nebo individuální dohody (kupní smlouva, doklad o nákupu) .

Objednáte na internetu, vyzvednete v obchodě

Někteří prodejci nabízejí nákup přes internet, přičemž objednané zboží si můžete kromě jiného vyzvednout také osobně ve výdejním centru (prodejně) . I v takovém případě však platí práva týkající se smlouvy přes internet, nikoliv kamenné prodejny.

 

Podle zákona je totiž rozhodující nikoliv forma předání zboží, ale způsob uzavření kupní smlouvy.

 


Pozor však na situace, kdy si přes internet například jen " (ne) závazně rezervujete" zboží v prodejně, a kupní smlouvu pak fakticky uzavřete až v prodejně poté, co si zboží prohlédnete.

 

Důležitých je 14 dnů - odkdy 14denní lhůta na vrácení zboží začíná běžet?

Jak se počítá 14 dnů, během nichž můžete odstoupit od smlouvy u nákupů přes internet, telefon nebo jiných "dálkových" forem?


Kdy začíná 14ti denní lhůta na vrácení zboží a patří do ní i víkendy?

Rozhodující není den objednávky zboží, ale až den jejího doručení. Lhůta začíná běžet následující den po dni, co zboží převezmete. Počítají se do ní všechny (kalendářní) dny, nikoliv jen ty pracovní.

14denní lhůta mi končí o víkendu - co mám dělat, když zboží nemůžu z pošty poslat?
Nicméně připadne-li poslední den této čtrnáctidenní lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem až nejblíže následující pracovní den (typicky pondělí)
.

 

Kdy je možné nejpozději doručit odstoupení od kupní smlouvy, od koupi?
Odstoupení od kupní smlouvy
však v poslední den lhůty nestačí jen odeslat. Musíte jej v tento den prokazatelně oznámit (doručit) prodávajícímu. Klasický dopis tedy pošlete raději tři dny předem, nejlépe doporučeně. Oznámení mailem sice stačí až v poslední, čtrnáctý den, ale tak, aby si jej adresát mohl reálně přečíst během své provozní doby. Navíc vznikne-li spor ohledně doručení mailu, bude důkazní povinnost na straně odesílatele.

 

Reklamační formulář na webu obchodníka
Seriózní obchodníci nabízejí příslušný reklamační formulář přímo na svém webu. Stačí jej tedy vyplnit, odeslat přes web a hlavně si pak schovat potvrzení od prodejce o doručení takového oznámení.

 

Oznámení o odstoupení od koupě je nutné oznámit do 14 dní, zboží můžete poslat později
Čtrnáctý den je nicméně rozhodující jen pro oznámení (doručení) odstoupení od smlouvy. Stačí tedy, když toto odstoupení oznámíte prodávajícímu včas, zatímco samotné zboží můžete poslat zpátky až třeba patnáctý den - nárok na jeho vrácení tím neztratíte.

 

Prodloužení reklamační doby až na 3 měsíce za situace kdy na webu nemá obchodník informace požadované zákonem

Jestliže však obchodník, prodávající zboží "dálkovým způsobem", při nákupu neuvedl informace požadované zákonem, prodlužuje se čtrnáctidenní lhůta automaticky na tři měsíce.

Zmíněné povinné informace stanoví odstavec 4 zmíněného paragrafu 53 Občanského zákoníku. Typicky jde o název, identifikační číslo či sídlo obchodníka, název a hlavní charakteristiky zboží, konečnou cenu či náklady na dodání.

Pokud vám obchodník sdělí chybějící informace dodatečně, počítá se (teprve) od tohoto okamžiku čtrnáctidenní lhůta místo tříměsíční.

 

Do kdy musí prodejce poslat peníze za vrácené zboží koupené přes internet

Poté, co zboží zakoupené přes internet, telefon, teleshopping či podobnými způsoby vrátíte prodávajícímu (přesněji řečeno odstoupíte od smlouvy), musí vám vrátit cenu zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů.


Kdo hradí náklady při vácení zboží koupeného přes internet?

Při vrácení zboží zakoupeného "na dálku" v zákonné lhůtě 14 dnů (případně zmíněných tří měsíců) si obchodník nemůže klást žádné další podmínky nad rámec zákona.

 

Kdo platí poštovné nebo kurýra u vráceného zboží zakoupeného přes internet?
Má nárok pouze na "náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží". Může po vás tedy požadovat zaplacení dopravy (poštovného) jak směrem k vám, tak zpátky k němu. Počítejte´proto s tím, že při vrácení zboží vám proplatí jen cenu samotného zboží. Poštovné už zpátky nejspíš nedostanete.

 

Z vlastních peněz také budete muset zaplatit náklady na odeslání zboží od vás zpátky k prodávajícímu. V každém případě však stačí odeslání klasickou poštou, nemusíte nikam jezdit (například do skladu nebo prodejny obchodníka) ani platit kurýra.

 

Můžu dostat od prodejce pokutu za to, že jsem vrátil zboží zakoupené přes internet do 14 dnů?
Kromě zmíněných skutečných nákladů vám obchodník nesmí účtovat žádné sankce, pokuty či poplatky.

 

Původní obal

Vracené zboží samozřejmě nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část ani návod a další dokumenty.

 

V ideálním případě byste měli zboží vracet v původním obalu, není to však vaší zákonnou povinností. Počítejte však s tím, že náklady na opětovné zabalení zboží do původního stavu si pak obchodník může připočíst k výše uvedeným skutečně vynaloženým nákladům - zákon mu to dovoluje.

 

Klasický obchod si může také určit podmínky pro vrácení - například povinnost vrátit pouze neotevřené zboží, nutnost původního obalu, zaplacení sankčního poplatku či nutnost výměny za jiné zboží v přinejmenším stejné ceně.

Zákon má přednost před obchodními podmínkami

Platí přednostně zákon nebo kupní smlouva či obchodní podmínky prodejce?

I když jste podepsali kupní smlouvu nebo obchodní podmínky, kde například internetový prodejce výslovně nepřipouští možnost vrácení zboží nebo povinnost vracet jej nerozbalené, je rozhodující znění zákona.

 

Obecně platí, že spotřebitelské (běžné kupní) smlouvy se mohou odchýlit od zákona pouze ve prospěch nakupujícího, nesmějí tedy omezit jeho práva (lze například prodloužit lhůtu pro vrácení zboží, nikoliv ji zkrátit pod zákonných 14 dnů).

 

Co dělat když při objednávce přes internet došlo vadné nebo jiné zboží?

Přišlo jiné zboží z internetového obchodu - je lepší reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy?
Situace, kdy vám přes internet přišlo zcela jiné zboží, než jaké jste si objednali, se považuje za klasickou reklamaci. Tento postup je pro zákazníky výhodnější než zmíněné odstoupení od smlouvy - zejména proto, že veškeré související náklady musí platit prodávající (zejména poštovné a podobně).

 

Které zboží a služby nelze vrátit

Ani u internetových a podobných nákupů nelze vrátit určité druhy zboží nebo služeb (jedině že byste se na tom s prodávajícím výslovně dohodli - tedy si možnost vrácení smluvili).


Podle zákona nemůže nakupující odstoupit od těchto smluv:

 • poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele (například akcie)
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (například oblek nebo počítač "na míru"), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (například potraviny)
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • od smluv spočívajících ve hře nebo loterii
Zajímavostí je, že zákon při nákupu na internetu nezakazuje vracení spodního prádla nebo věcí osobní hygieny.


PRÁVA KUPUJÍCÍHO V KOSTCE

Odstranitelná a neodstranitelná vada

ODSTRANITELNÁ VADA - jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
NEODSTRANITELNÁ VADA - jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

JINÁ VADA - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

VADA VZNIKLÁ PŘI MONTÁŽI - vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

 

VADA U POUŽITÉHO ZBOŽÍ - má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

KDE REKLAMOVAT ZBOŽÍ - práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

 

LHŮTA NA REKLAMACI - doba, kterou má prodávající na to, aby věc opravil, činí 30 dnů od okamžiku reklamace. Pokud to do té doby nestihne, může kupující odstoupit od smlouvy.

 

REKLAMAČNÍ DOBA A PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY - doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen

vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání

VÝMĚNA ZBOŽÍ A NOVÁ ZÁRUČNÍ DOBA - dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

MODELOVÁ SITUACE - REKLAMACE ZBOŽÍ V KAMENNÉM OBCHODĚ, V BAZARU A OD KAMARÁDA

Petr zjistil, že už ho nebaví jíst v  posteli a tak se rozhodl koupit stůl.

a) koupil nový stůl v  obchodě

Petr má tak právo vady reklamovat v  min. dvouleté zákonné lhůtě a jednoduše řečeno vadou bude nedostatek jakékoliv vlastnosti, který není vyvolaný opotřebením věci.

b) koupil použitý stůl v  bazaru

Petr má právo reklamovat stůl v  min. dvouleté lhůtě (i bazar je obchod a vztahuje se na něj tedy zákonná úprava koupě zboží v  obchodě). V  prvním šesti měsících od převzetí věci se za reklamovatelné vady  považují vady, které měl stůl v  době převzetí věci a vady skryté. V  době mezi začátkem sedmého měsíce od převzetí věci do doby dvou let od převzetí věci může reklamovat pouze vady, které mělo zboží při převzetí (nikoliv už vady skryté, tedy takové, které se projevily až po převzetí věci a po šestiměsíční lhůtě od převzetí).

c) koupil stůl od svého kolegy v  práci – zedníka Václava
Petr má právo reklamovat vady, ale pouze v  obecné půlroční lhůtě a vytknout může vady, které mělo zboží v  době převzetí věci a vady skryté.

 

 

Text připravili: Mgr. E. Stránská, MUDr. Zbyněk Mlčoch
Komentáře (70)
 • eva schwarzová  - reklamace postele přes eshop
  Dobrý den, mám dotaz koupila jsem manželskou čalouněnou postel přes internet již jednou jsem ji reklamovala a byly mi zaslany dva nove díly bohužel po 3 mesících ji reklamuji znova jenže tentokrát prodejce + výrobce chtějí zaslat výrobek na mé náklady , které budou případně uznání reklamace vráceny. Má otázka je zda je to tak správně i přesto , že by se demontáží postel mohla porušit a nebo přepravou a na základě toho by nemusela reklamace třeba uznána a zároveň se mi zda , že čalouněnou postel demontovat a balit tak aby se neporušila není zrovna jednoduchá práce . jak by to správně mělo být ? Děkuji moc za odpověd
 • David  - Nákup použitého zboží od fyzické osoby a možnost j
  Dobrý den, předem děkuji za radu a vaše názory. Jsem nepodnikající fyzická osoba. Dne 27.5.2015 jsem prodal použitý stolní počítač s monitorem prostřednictvím internetu. Inzerát byl s veškerým popisem a s reálnými fotkami. Nakupující osoba si zboží vyzvedla osobně u mě doma a počítač jsem jí kompletně předvedl, že je naprosto funkční. Upozornil jsem jí, že operční systém není předmětem proej a je pouze k vyzkoušení PC. Následující den dotyčná volala, že počítač nenaběhl a proto odstupuje od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů. Vysvětlil jsem jí, že sama viděla funkčnost PC a nevím co se dělo s počítačem při převozu a neodborném zapojování a není důvod k vrácení peněz za zboží, které bylo naprosto funkční. Sdělil jsem jí, že jsem nepodnikající fyzická osoba, jedná se o použité zboží na které neposkytuji záruku, což jsem jí sdělil. Nenašel jsem zákonnou povinnost prodávajícího peníze vracet. Dotyčná vyhrožuje paragrafy, ale zákon je na mé straně. Nebo si myslíte opak?
 • Musilová  - Vrácení zboží
  Dobrý den, prosím o radu. Zakoupila jsem před dvěma dny repasovaný počítač. Po telefonické dohodě jsem si jej vyzvedla v prodejně. Ptala jsem se v jakém je stavu a i na stav vizuální, bylo mi řečeno, že má drobné oděrky. Doma jsem zjistila, že je počítač slepený po celé straně izolepou, navíc při chodu nepříjemně hučí. Volala jsem tedy do prodejny s prosbou, že jej chci vrátit. Bylo mi zděleno, že nevrací peníze za zakoupené zboží na prodejně, že vrátí platbu pouze za zboží objednané přes internet. Vím o 14ti denní lhůtě na vrácení zboží bez udání důvodu. Platí to i v tomto případě? Děkuji za radu.
 • Tat´jana  - kam podat reklamace
  Dobry den,na předváděcí akce spol. BECK EUROPE jsme s manželem koupily zboží na 29 999,00 Kč/Biolampa a masážní stroj/ V. smlouvě zaruč ni doba byla stanovena 5 let,po neplných 2 let vyskytly vady -přestaly fungovat. Podle kupní smlouvy na vadní zboží kupující reklamaci musei uplatnit u prodávajíciho na adrese firmy BLEK EUROPE./ Mělnik, Blatecká 3344/. Dneska jsme tam přijely,a tam po firmě a ni stopy... V Obchodním rejstříku ne našly firmu Jak nám dal postupovat... Děkuji za odpověd
 • Karlina  - Vrácení finanční částky za nedodané zboží
  Dobrý den, počátkem srpna 2014 jsem našel v poštovní schránce leták s inzerátem na levné přitápění kamny s japonským patentem. Poslal jsem letáček zpět na adresu firmy a za několik dní přijel p. Pospíšil a v prostorách bytu mi kamna předvedl. Na můj dotaz ohledně spotřeby mi p. Pospíšil odpověděl, že jsou velmi úsporná, asi 1 dl petroleje na hodinu provozu. Rovněž mi řekl, že pokud je objednám nyní, budou mě stát kolem 10ti tisíci, jinak stojí 14 tisíc korun. Souhlasil jsem s dodáním kamen v měsíci září a zaplatil zálohu 5000,- Kč a obdržel jsem příjmový doklad o zaplacení, zbývající část peněz mám zaplatit ve formě splátek. Ještě tento den jsem nahlédl na webové stránky Vaše Stížnosti.cz a zjistil jsem lživé informace o tomto výrobku a dost stížností od kupujících. Rozhodl jsem se, že od koupě kamen odstoupím a hned druhý den jsem zaslal p. Jurečkovi, vedoucímu firmy J+P International doporučený dopis o zrušení této ústní smlouvy, kterou lze kvalifikovat jako smlouvu o smlouvě budoucí.Těch doporučených dopisů bylo více. Spojil jsem se s ním i telefonicky na dotaz ohledně zrušení zakoupení kamen se velice rozčílil, že jsem kupní smlouvu uzavřel a zrušení nebo odstoupení od ní není možné a že zálohy se nevrací.Do dnešního dne mi pan Jurečka ani nedpověděl na mé doporučené dopisy. Prosím, poraďte mi, jak mohu získat tuto zálohu zpět.Jsme důchodci a tak je částka pěti tisíc pro nás hodně.
 • Jana Novotná  - bazar
  Dobrý den, prodala jsem zboží přes bazar, 7.den po přijetí platby odeslala, bohužel slečna si jej na poště nevyzvedla a požaduje vrácení peněz s tím, že už zboží nechce, že jsem jí ho poslala pozdě (termín dodání nebyl sjednaný).Má na toto právo ?
 • Nahodny clovek  - Ne
  Pokud nebyl sjednany termin dodani, tak je projev vule platnym pravnim ukonem a protoze se jedna o prodej mezi "spotrebiteli", tak neexistuje zadna 14ti denni zakonna lhuta pro vraceni zbozi oproti penez. Pokud mate zaplaceno a pani odmita prevzit zasilku, tak je Vasim rozhodnutim, zda kupujicimu vratite cast penez snizenou o naklady postovneho, nebo odmitnete vratit celou castku s tim, ze obchod byl uzavren, z Vasi strany doslo k plneni dle dohody a kupujicimu zbyva pouze prevzit zasilku. V pripade, ze by obsah zasilky nesouhlasil s predmetem prodeje, nebo by vykazoval vady neslucitelne se zakonem, tak potom ma kupujici narokovat odstoupeni od obchodu. Vymahatelnost prava obou stran je samozrejme jina otazka, zalezi vzdy na tom, jak odhodlana je ktera osoba, tzn. jak daleko je kdo ochotny zajit.
 • Aneta Lysáková  - Reklamace
  Dobrý den, kontaktuji Vás ohledně situace, která se mi přihodila a prosím Vás o radu. Na podzim roku 2014 jsem si zakoupila u internetového obchodu postel. Matrace na této posteli do dvou měsíců změkla takovým způsobem, že způsobuje bolest zad a její vlastnosti a tak jsem se rozhodla pro reklamaci. Spojila jsme s e-shopem a ten ě odkázal na výrobce, který zaslal ke mně domů, servisního technika. Ten reklamaci uznal a řekl mi, že mi bude doručena nová matrace. O týden později mne telefonicky kontaktovat, že došlo k přezkoumání a reklamace byla zamítnuta. Spojil jsme se tedy přímo s e-shopem, který mi reklamaci na vyjádření výrobce zamítl. Je tento postup vůbec možný? Nevím, jak se mám dále bránit a domáhat uznání reklamace. S pozdravem Aneta Lysáková
 • Radek  - vraceni zbozi ve lhute 14 dnu a naklady s vracenim
  Dobry den Koupil jsem TV pres Eshop a do 14 dnu ji vratil. Objednal jsem TV v Eshopu ale vyzvedl v kamennem obchode ,kde jsem ji i dovezl k pozdejsimu navraceni. Dodal jsem kompletni baleni vcetne krabice,pracovnici v prodejne vse kontrolovali a sepsali,ale v mailu mi pak sdelili,ze z puvodni celkove ceny mi strhnou nejakou castku za provedeni diagnostiky a znovuzabaleni TV. Maji na to pravo? Predem dekuji za odpoved
 • Nahodny clovek  - Ano
  Prodejci nemusite vracet ani puvodni obal, staci i samotne zarizeni s prislusenstvim. V krajnich pripadech i bez nej. Ovsem musite pocitat s tim, ze prodejce je podnikatelem s umyslem dosazeni zisku, tzn. je v jeho opravnenem zajmu navratit predmet do znovuprodejneho stavu. Toto obnasi kontrolu jak vizuelni, tak provozni a pokud tuto provadi pro nej treti strana, tak je tento naklad odpocitatelny od kupni ceny. Pokud se Vam nezda vyse odpocitane castky, tak muzete vyzadat podklady pro porovnani a zhodnoceni u nezavisle treti strany. Velke prodejny maji casto takove zisky a marze, ze takove poplatky zpravidla nechteji, protoze zamestnavaji osoby primo pro tento ucel. Mensi prodejny samozrejme takove financni prostredky k dispozici nemaji a tak musi ztratu nekde kompenzovat. Jedna se o jednoduchy princip, kde prodejci vznikaji naklady pro navraceni predmetu do prodejniho stavu, kde opet muze poskytnout zakonnou zarucni lhutu a vsechno prislusenstvi s tim spojene.
 • Karel K.  - Reklamace bez identifikacniho stitku
  Dobry den, po pul roce uzivani prestal fungovat napajeci zdroj notebooku. Zdroj byl kupovan zvlast,ne v ramci prislusenstvi not. V servisu bylo ujsteno,ze zdroj je nefunkcni,ale reklamace nebyla uznana, protoze byl strzeny identifikacni stitek. Zbozi bylo v puvodnim obalu a predlozen byl i paragon. Ma na to prodejce pravo? Dekuji za radu. K.
 • Nahodny clovek  - Ano
  Pokud neni mozne jednoznacne identifikovat predmet reklamace je prodejce nucen predpokladat predlozeni jineho predmetu, nez na ktery byla poskytnuta zaruka. Ve strucnosti - nemuzete ocekavat zarucni plneni na predmet, u ktereho prodejce nemuze jednoznacne identifikovat puvod. Samozrejme je tu dalsi moznost si nechat v oficialnim servisu (nikoli doma, kde nemuzete ziskat potvrzeni treti nezavislou stranou) rozebrat predmet sporu a vyhledat identifikaci ukrytou vne predmetu sporu.
 • Jana  - Prodej zboží přes bazar.cz
  Dobrý den, prodávala jsem snowboardové kalhoty přes bazar.cz. Do inzerce jsem napsala, že jsou týden nošené a v příloze byly vloženy fotografie a rozměry kalhot. Paní si je zakoupila synovi k narozeninám a nyní mi je chce vrátit, protože mají rozřízlý okraj nohavice. Nyní my vyhrožuje soudem, má nárok na vrácení peněz? Předem děkuji za odpověď Jana.
 • Nahodny clovek  - Rozhodujci jsou dukazy
  Nyni je ve Vasem zajmu predlozit jednoznacne dukazu o tom, v jakem stavu bylo zbozi pred odeslanim. Tzn. bylo by vhodne mit k dispozici fotky pred odeslanim. Pokud takove dukazy nemate, bude zapotrebi mit svedky. Jedna se samozejme o velice nejednoznacnou situaci, protoze poskozeni mohl bez potizi zpusobit onen syn a dobre vime, jak neradi deti priznavaji vlastni zavineni. Pokd mate zajem situaci odbourat, muzete nabidnout financni kompenzaci kupujicimu, aby si predmet prodeje nechal opravit. Vyse a zpusob uhrady je predmetem Vasi dohody. Ovsem pokud jste presvedcena a mate i dukazni material o stavu popsanem v inzeratu, tak neexistuje zadny duvod na vyhruzky reagovat. V tuto chvili jednejte dle vlastniho vedomi, svedomi a uvazeni. Samozrejme pokud kupujici ma dukazy, napr. behem rozbalovani zasilky meli zapnutou kameru, tak budete obhajovat svoji stranu obtizne a kupujici v tomto okamziku skutecne muze vyuzit sluzeb soudu.
 • Denisa  - Reklamace
  Dobry den koupila jsem si od společnosti colorovo tablet na splatky měla jsem ho doma pouze tři dny a mezitím součástka na nabíjení zapadla dovnitř navíc mi tablet přivezli uš v otevřené krabičce,poslala jsem tablet na reklamaci a přišla mi tato odpověd v ramci teto opravy je vyměnit zakladní desku.boužel se jedná po zaruční opravu nebot byla vytržena mechanickým konektoru usb cena opravy je 1162 kč
 • Nahodny clovek  - Chtelo by se to vic zamyslet
  V prvni rade byla chyba prebirat zjevne poskozenou zasilku, jelikoz tim prebirate veskerou odpovednost za stav na sebe a reklamace u prepravce neni pote mozna. V druhe rade, pokud se jedna o mechanickou vadu, tak zcela jiste se na to nevztahuje zaruka a nezbyva nez nechat predmet opravit. Zde je ovsem jiz Vasi volbou, zda-li budete chtit uplatnit opravu u spolecnosti, kde byl predmet zakoupeny, nebo se poohlednete po jine nezavisle opravne, kde umi pajet a podobnou praci provedou napr. za pulku ceny. Je pravdou, ze opravou u jine spolecnosti, nez ktera byla prodejcem ztracite zaruku na predmet, otazkou je, jak hodne Vas to v soucasne dobe zajima a jakou hodnotu ma pro Vas zaruka. A v neposledni rade bych doporucil zapracovat na pravopisu, hrubky se spatne ctou, nedelaji dobrou vizitku a clovek pak vypada hloupe a tim dava dopredu signal ostatnim, ze je mozne s autorem "zametat podlahu". Ale to je samozrejme jen poznamka pod carou a Vase vec.
 • Týna  - Zrušené internetové stránky
  Dobrý den, mám dotaz objednala jsem se si přes internet parfém, došel mi podobný, ale se stejným názvem, ovšem jinou vůní, klasický podvod, ale internetové stránky jsou již zrušeny, to se mám obracet rovnou na Policii nebo jak postupovat?
 • Jane Oluda  - cenově nabídka
  Máte nízký rozpočet a je třeba, aby se věci běží, jsme tu, abychom Vám nabídnout potřebné pomoci s nabídkou půjčky na minimálně 5000 dolarů maximálně 500.000.000 dolar bez zajištění a zajištění, které vám pomohou. Můžete nás kontaktovat pomocí tohoto e-mailu: janeoluda@outlook.com s těmito informacemi, aby umožnila rychlé zpracování vaší žádosti o úvěr. * žadatel Jméno: * adresa: * země: * věk: * sex: * telefon: * povolání: * Pozice na pracovišti: * výše úvěru: * doba trvání úvěru: * Účel úvěru: * měsíční příjem: S pozdravem, Jane Oluda Výkonný ředitel, Jane Oluda finanční dům(JOFH)
 • Ivana  - Reklamace kočárku
  Dobrý den, v říjnu 2013 jsem koupila kočárek. V září 2014 jsem ho reklamovala (vadné ložisko, utržený bezpečnostní pás), reklamace byla uznána. Dnes se mi opět vyrval bezpečnostní pás a během jízdy se uvolnil šroub v kolečku a kolečko se vylomilo. Chtěla bych se zeptat, mám právo požadovat vrácení peněz?
 • jiri
  se vytrhl pas......se ulomilo kolecko.....vsechni samo? Kdyby jsi aspon nelhala.....samo se nedeje nic
 • RsT  - Zamítnutí výměny zboží
  Dobrý den, koupil jsem na doporučení prodejce v kamenném obchodě zesilovač a repro do auta. Jenže po zapojení jsem zjistil, že mi prodejce doporučil a prodal slabý zesilovač a po půl hodině se mi vypne. Navíc nevyhovuje ani parametrově. Na otázku, zda můžu zesilovač vrátit a s doplatkem koupit výkonější, mi odpověděl, že výměna možná není, že se nezabývají použitým zbožím. Nákup jsem provedl před 14 dny. Má na to právo? Popřípadě můžete mi poradit, jak mám postupovat?
 • Majlenkha  - smlouva o úvěru
  Dobrý den,měla jsem úvěr u České spořitelny na 72 splátek,který mi končil k určitému datu,během úvěru jsem žádala o změnu termínu splatnosti splátek posunutí cca 5 dní vzhledem výplatnímu termínu mzdy a nebylo mi vyhověno.Vše jsem tedy splácela sice opožděně předepsanou částku + pokutu z prodlení.3 měsíce před skončením smlouvy o úvěru jsem se byla zeptat na stav úvěrového účtu a bylo vše v pořádku.Poslední splátky jsem nesla osobně na pokladnu ve stanoveném termínu,aby vše proběhlo jak má.Měsíc po skončení smlouvy o úvěru mi přišla upomínka že jsem nezaplatila stanovenou částku k danému měsíci.Nepřišla mi žádná zmínka ze spořitelny,že můj úvěr neukončili tak jak je uvedeno ve smlouvě a ani na pobočce mi nesdělili skutečnost,že bych měla platit nějaké peníze navíc.Předložila jsem smlouvu,doklady o zaplacení splátek a oni chtějí doplatit nějaké záhadné peníze...prosím poraďte mi jak mám postupovat, protože celková částka je splacená a další peníze již platit nechci...už tak jsem zaplatila 60% z celkové částky.Děkuji za odpověď.
 • tana nová  - zamitnuti reklamace
  Dobrý den píši ohledně notebooku ACER, který stál necelých 20.000 kč,byl koupen 29.12.2013,3 krát byl v servisu na poruchu hdd.Zažádala jsem o odstoupeni od smlouvy po 4 opravě.Odepsali mi že zařízení je po nárazu,vnikla do něho prý kapalina,dále otlačená klávesnice a otlaky s nesprávné manipulace.Pokud ho chci zpět neopravený tak mám zaplatit částku 800 kč,,nebo mi ho opraví na mé náklady za částku 6.117 kč,a nebo ho z recyklují.Což mě velice zaráží!Jelikož pokud by byla pravda co v dokumentu uvádějí, jak je možné že na to přišli až po 4 opravě? S notebookem jsme vždy zacházeli z opatrností nikdy nebyl polit ani se sním nikde nenarazilo.Jsem velice dotčená jaký výmysl si na mě nachystali,Kolik vad najednou našli,vždy mi psali k protokolu opravy že jim je to velice líto že jsme měli problém se zařízením a že doufají že budeme spokojeni s opravou a pokud by problémy přetrvávali nemáme váhat a vždy je kontaktovat!!!Chci podotknout že i sám prodávající v elko mi řekl že viděl a kontroloval přístroj před tím než ho posílali do servisu že je v pořádku a sám mi řekl že je vidět že se sním zachází dobře že na pohled je jako nový.Když mi předával dnes ten protokol o zamítnutí řekl žě on nic nenadělá že to mám dat k soudu.Tak se prosím ptám mám to podat k soudu?Poradíte mi?Nevím co dělat abych nevihodila další penize z okna. Děkuji
 • Večeřová Jaroslava  - reklamace bot
  Dobrý den,před rokem jsem si koupila polobotky kožené za 1499,-Kč.Letos v květnu mi do nich začalo zatékat.Dala jsem je k reklamaci,za měsíc mi je vrátili opravené,v září jsem si je jednou vzala,prošla kolem mokré trávy a měla jsem opět mokro v botě.Znovu jsem je reklamovala a čekám na 30 denní lhůtu opravy,ale prodavačka mi hned při podání reklamace řekla,že tyto kožené polobotky nemohu nosit v době,kdy prší-jak to tedy je-nebyla jsem na to upozorněna-jsou to podzimní boty-děkuji Večeřová
 • jana  - reklamace
  Dobrý den,  mám jeden dotaz, a to zda při nákupu použitého zboží přes internetovou inzerci mám právo zboží vrátit a požadovat peníze zpět, do kolika dnů a jestli musím uvádět důvod či nikoliv? A jak je to se zárukou? Jestli prodávající - ve většině fyzická osoba - nepodnikatel, má nějakou povinnost poskytnout na použité zboží záruku?  Dále by mě zajímalo, zda je vrácení vůbec možné, jelikož při nákupu přes inzerci většinou nepodepisujete žádné písemné smlouvy, ale pouze se o koupi domluvíte přes e-mail.  Mnohokrát děkuji za případné rady a odpovědi.
 • kitka
  Dobrý den,použité zboží vrátit ne můžete ,a záruku taky ne mate ,je to není nove zboží,a žádné smlouvy nemate
 • Nahodny clovek  - Nelze
  Pri nakupu pouziteho zbozi kdy se jedna o prodej mezi "spotrebiteli" nemate pravni zaruky, jako u klasickych prodejcu, podnikatelu. Co koupite z druhe ruky, tak koupite z druhe ruky a tim to konci. Tzn. nemate narok na vraceni zbozi do 14ti dni bez udani duvodu apod. (vyjmkou je moment, kdy sam prodavajici takovou moznost poskytl z vlastni dobre vule). Narok na vraceni oproti kupni castce mate pouze v okamziku, kdy predmet prodeje neni shodny s predmetem prevzatym, pripadne nedoruceni zadneho predmetu prodeje po zaplaceni predem (podvod). Dalsi moznosti reklamace jsou vady, na ktere nebyl kupujici upozornen. Do takovych se ovsem nepocita bezna mira opotrebeni, tzn. nemuzete napr. u obuvy reklamovat odrenou podrazku apod. protoze to je nutny predpoklad pouzivani. Lakava cena pouziteho zbozi s sebou nese samozrejme i sva rizika. Pokud se v internetove dzungli second hand prodeju neorientujete, nebo nedokazete vyznat, doporucuji prenechat nakup zkusenejsi duveryhodne osobe, pripadne zanechat nakupu z druhe ruky a zustat u osvedcenych kamennych ci internetovych prodejcu. Pokud chcete i tak pokracovat, musite pocitat s pravdepodobnosti neuspechu (od spatneho nakupu nevedomosti az po neuspesne vymahani prava) a naucit se s tim zit.
 • Vlada  - koupe na bazos.cz
  Dobry den koupil jsem na inzertnim portalu Bazos.cz vstrikovaci cerpadlo do auta za 2000. V servisu mi cerpadlo vymenily za 1500. Po dvou dnech cerpadlo tece jako moje stare co jsem kvuli tomu menil. Muzu zadat zpet penize po prodejci?
 • Vlada  - Koupě na bazos.cz
  Dobry den koupil jsem na inzertnim portalu Bazos.cz vstrikovaci cerpadlo do auta za 2000. V servisu mi cerpadlo vymenily za 1500. Po dvou dnech cerpadlo tece jako moje stare co jsem kvuli tomu menil. Muzu zadat zpet penize po prodejci?
 • Libor  - Reklamce pc
  Kamarad mi koupil pocitac na svoji firmu, ale pocitac uz ma po 4 mesicich tri vazne opravy za sebou. Kamarad je dlouhodobe v cizine, ja chci pocitac vratit. Vadi, ze nejsem z jeho firmy? Pocitac je od prvniho dne registrovany na moje jmeno u firmy Dell. Mam vsechny doklady, fakturu..... dekuji, Steppan
 • simona  - Vrácení použitého zboží
  Dobrý den, mám otázku. Manžel prodal bez Bazos převodovku k sekačce.(použitou a 20 let starou, s čím byl seznámen. Nový majitel si ji u nás prohlédnul, vyzkoušel a zakoupil. Asi po 14 dnech zavolal, že převodovka nefunguje, a že žádá vrácení peněz + proplacení cestovného. Jelikož si přijel někde z čech, požaduje 3000,-Kč za cestu. Můžete mi poradit, zda na to má nárok. Podotýkám, že do telefonu přiznal, že převodovku již rozebral. Teď se ohání zákonama a my nevím, nač má opravdu nárok a na co ne. Děkuji za radu.
 • Andrea  - Reklamace telefonu u CZC.cz
  Dobrý den, přes internet jsem si v roce 2012 koupila dotykový mobilní telefon Sony xperia Ray, telefon se po roce a půl zničehonic vypnul a restartoval se do zblbnutí, byla mi uznaná reklamace (telefon mi přehráli a jelo se dál). Po 5 měsících telefon začal dělat to samé, podala jsem opět reklamaci s tím, že opravu nechci a chci vrátit peníze (jsem teď pracovně na telefonu závislá a když vám klekne, jste v háji). Natož mi teď přišla odpověď, že telefon je přehraný a posílají mi ho. Mám právo požadovat vrácení peněz nebo je to marné? Děkuji za info. Prosím pište na e-mail andrejkaandrejka2@gmail.com
 • Jiří F.  - Smluvni pokuta
  Dobrý den,objednal jsem si zboží od Fa Sportovne.cz,přes českou puštu,dne 17.6.2014,mi přišel e-mail že mi zboží odeslali přes českou poštu,v patek 20.6.2014,jsem se informoval na české poště,a o žadne objednávce od teto firmy nevědělí,dnes 26.6.2014 mi od nich přišel email,že jím zboží objednáne přes českou poštu,přišlo zpět,a že mám zaplatit smluvní pokutu 300kč,na to jsme jim odpověděl že mi žadná objednavka na mou adresu přes českou poštu nepřišla,přišla mi odpověd že služby česke pošty zrušily a objednávku poslali přes ppl,z čím nesouhlasím protože jsem si nic od nich sam přes ppl nic neobjednávál,ve faktuře kterou mi zaslali je uveden duvod odeslání česká pošta,takže bych rad věděl kdo je v právu?děkují za odpověd.Jirka F.
 • ivana  - vracení peněz.mesic použivany kočárek..soukromy pr
  dobry den,koupila jsem pres inzerat na faceboook měsic používany kocare..pry bez vad..parkrat jety se zaručním liste..prisel mi a jahned zjistila ,ze vypadava srobek sbrzdy a ponasazeni opet vyjede...rukojet desne vrze ..krupe pri jizde...celkove je rozvyklany...a byl flekaty..ale na to vse me nebylo upozorneno..jen na mirne jeta kolecka..puvodni cena vyrobce je 2065 kc ..pani prodala za 1850 kč i s poško..ja pozaduji vraceni penez,že ji ho hned obratem vracim a pani že ho posilala v poradku a ze ted nema penize..ale že ho veme zpet nechce slyse..mam prav požadovat vraceni penez a vraceni kočarku..nebo mam smulu..poradte jak ji presvedčit že do 14 dnu ho mohu vratit..smlouva sepsana nebyla..je to velka chyba..dekuji moc za radu.IVANA
 • ivana  - vracení peněz.mesic použivany kočárek..soukromy pr
  dobry den,koupila jsem pres inzerat na faceboook měsic používany kocare..pry bez vad..parkrat jety se zaručním liste..prisel mi a jahned zjistila ,ze vypadava srobek sbrzdy a ponasazeni opet vyjede...rukojet desne vrze ..krupe pri jizde...celkove je rozvyklany...a byl flekaty..ale na to vse me nebylo upozorneno..jen na mirne jeta kolecka..puvodni cena vyrobce je 2065 kc ..pani prodala za 1850 kč i s poško..ja pozaduji vraceni penez,že ji ho hned obratem vracim a pani že ho posilala v poradku a ze ted nema penize..ale že ho veme zpet nechce slyse..mam prav požadovat vraceni penez a vraceni kočarku..nebo mam smulu..poradte jak ji presvedčit že do 14 dnu ho mohu vratit..smlouva sepsana nebyla..je to velka chyba..dekuji moc za radu.IVANA
 • ivana  - vracení peněz.mesic použivany kočárek..soukromy pr
  dobry den,koupila jsem pres inzerat na faceboook měsic používany kocare..pry bez vad..parkrat jety se zaručním liste..prisel mi a jahned zjistila ,ze vypadava srobek sbrzdy a ponasazeni opet vyjede...rukojet desne vrze ..krupe pri jizde...celkove je rozvyklany...a byl flekaty..ale na to vse me nebylo upozorneno..jen na mirne jeta kolecka..puvodni cena vyrobce je 2065 kc ..pani prodala za 1850 kč i s poško..ja pozaduji vraceni penez,že ji ho hned obratem vracim a pani že ho posilala v poradku a ze ted nema penize..ale že ho veme zpet nechce slyse..mam prav požadovat vraceni penez a vraceni kočarku..nebo mam smulu..poradte jak ji presvedčit že do 14 dnu ho mohu vratit..smlouva sepsana nebyla..je to velka chyba..dekuji moc za radi.IVANA
 • Jarka  - fi Aqua Activity s.r.o. Mělník - šmejdi?
  Bezhlavě jsem zakoupil zboží na předváděcí akci, ihned jsem odeslal odstoupení od smlouvy a čekal na přislíbený odvoz zboží a vrácení peněz. Avizované tři termíny prošly, firma je nedostupná telefonicky, pošta se vrací. Jako řešení vidím podání hromadné žaloby - viz recenze této firmy. Ptám se - jak oslovit další postižené /starší,bez internetu atd/ a kam žalobu následně podat.
 • rafarad  - Nevrácení peněz za neopravitelné zboží
  Zdravím z důvodu nedodržení 30.ti denní lhůty pro provedení opravy jsme se prodejcem domluvili na vrácení peněz na účet,peníze pořád nepřícházejí, do kdy by mel prodávající nejpozději částku uhradit,co můžu dělat v případě,že k tomu nedojde? Děkuji za odpověď R.F.
 • charon  - Dluhy společníka v s.r.o.
  Společník si vypůjčil od lichváře 550 tisíc ,podmínky neznám.Peníze dal bez dokladu jiné osobě bez státního občanství ČR v domění ,že pro ně bude vydělávat.To se nestalo ,odmítl podat oznámení na policii za krádež.S jednatelem sro vytunelovali firmu a začali podnikat v jiném oboru s další nezapsanou osobou,ta spáchala sebevraždu.S.r.o se odprodalo a slončilo likvidací po 2 letech po prodeji.Nyní po 17 letech jeden ze společníků ,který byl vyrovnán a napáchal dluhy požaduje abych jeho dluhy zaplatil! Lichvář prodal směnky (ne mnou podepsané) na Slovensko. Od roku 1996 se nikdo neozval.Co stím? Děkuji.
 • LENKA  - satelit
  DOBRÝ DEN,POTŘEBOVALA BYCH PORADIT,MOJE MAMINKA SI KOUPILA SATELIT PŘES ANTEN-SERVIS STRAKONICE,JELIKOŽ UŽ JE STARŠÍ OSOBA TAK TOMU MOC NEROZUMÍ.LZE TEDY SATELIT,KTERÝ JE JIŽ NAMONTOVANÝ OD SERVISU NA BALKONĚ VRÁTIT A KOUPIT SI JEN VENKOVNÍ ANTÉNU?ZA TEN SATELIT MUSELA ZAPLATIT NĚCO PŘES 7 TISÍC.BYLA V ANTEN SERVISU HNED DRUHÝ DEN 19.2.2014. A ŘEKLI JI,ŽE TO VRÁTIT NEJDE.PROSÍM O ODPOVĚD.DĚKUJI.
 • Anonymní  - vrácení zboží v kamenném obchodě
  Koupil jsem v kamen.obchodě rošt ke kotli ústřed.topení,protože jsem se spletl a uvedl jiný typ kotle,rošt nemohu použít.Prosím proto o sdělení zda mohu rošt vrátit a dostat zpět peníze.Prosím o radu se zasláním na e-mail.Děkuji
 • Miroslav Kurfirst  - Předvaděčka BECK Reisen-Mělník-zrušen-spolek HOME
  29.11.2011 jsme se zůčastnili zájezdu -na předvaděčce jsme vyhráli na dva losy já i manželka vystavené zboží na jevišti v restauraci ve Vlčnově.Vedoucí nás vyzval k předstoupení před jeviště,zde nám gratuloval k výhře.Pak nás poslal za pletnu a zde opět gratulace k výhře.Pak nasledovala smlouva ve které sepisovatel neuvedl výhru-ale jen nádobí a vysavač.Smlouva byla zrušena již druhý den.Beck ale požadoval vrácení nádobí jako výhry.Taky tento spolek šmejdů byl zrušen asi před půl rokem.Nyní jsem dostal po 2.5 roku spisem pokyn od advokáta HOME TECH Praha abych nádobí vráti.Mám doklady výherní losy a další material-Prosil bych o radu jak postupovat-Pokud mi zašlete Váš email pošlu Vám doklady k posouzení a k odvolaní proti HOME a advokátovi.Ničeho jsme se nedopustilijsou to šmejdi jak byla provedena proti nim akce časopisu BLESK-Děkuji za pomoc. Miroslav Kurfirst
 • Anna  - koupi
  Dobry den ,chtela bych jse zeptat ,je normalní abych oprava rychlovarní konvice trvala 30 dnu ,bez toho aby mě radeji vyěnili hned novou , kterou jsem si koupila na potřebu vaření vody ? měsic čekat na to aby mě opravili konvici? je to možne? jinde jse to da vyměnit hned ,bohužel v tescu v Uh to není možne!
 • Eva  - Vrácení zboží po uplynutí lhůty
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat při vrácení zboží. Zboží jsme objednali přes internetový obchod na konci srpna, ale až teď, na začátku prosince jsme zjistili, že jsme objednali špatně a že zboží potřebujeme vrátit. Zboží je nepoužité, pouze vybalené z původního obalu. Z internetového obchodu nám napsali, že zboží vezmou zpátky pouze, pokud jim ho vezme zpět dodavatel. Ten ale požaduje, aby bylo zboží zabaleno tak, jak od nich odešlo, tudíž nám bylo řečeno, že nám zpět nic nevezmou. V obchodních podmínkách mají stanovenou lhůtu pro vrácení zboží 3 měsíce, ale ta již uplynula. Pro představu se jedná o částku 10 tisíc korun. Máme nějakou šanci zboží vrátit a dostat peníze zpět? Jak máme postupovat? Předem moc děkuji za jakékoli odpovědi.
 • Marek Stěpán  - Reklamace v kamenném obchodě
  Dobrý den, na telefonu mi přestal fungovat signál, tak jsem ho odnesl na reklamaci do kamenného obchodu. Telefon přijali a po 30 dnech jsem si zašel pro telefon a oni mi řekli, že telefon nejde opravit, že asi mi spadl, že je zkroucený. Bylo to viditelné. Já jsem ho však donesl v pořádku na reklamaci a viditelně nebyl poškozen. Zřejmě jim musel spadnout a tedˇ to chtějí hodit na mně, že jsem to způsobil já. V přijímacím protokolu však není o tom zmínka, že by byl viditelně poškozen. Co mám dělat? děkuji za pomoc
 • Lenka
  Dobrý den, trvejte na řádném provedení reklamace. Pokud nebudou chtít reklamaci telefonu uznat, chtějte od ních písemné potvrzení s odůvodněním zamítnutí reklamace (na to máte ze zákona nárok). Dále si uschovejte reklamační list, který byl vyplněn, když jste telefon do reklamace dával. Dále napište oficiální dopis, ve kterém prodejce naposledy vyzvete "Pokusem o smír" k řádnému vyřešení reklamace, a to formou výměny přístroje (můžete žádat výměnu nebo opravu). Pokud jste telefon reklamoval do 6 měsíců od jeho zakoupení (včetně), bere se jakákoliv vada (kromě mechanického poškození) jako vada, která zde byla již v moměntě zakoupení přístroje. Pokud prodejce na dopis neodpoví nebo opět Vaši žádost o vyřízení reklamace zamítne, obraťte se na soud.
 • Marketa  - Zamítnutá reklamace-poštovné
  Dobrý den, u prodejce mi byla zamítnutá reklamace. Prodejce chce po mně zaslat finanční částku ve výši poštovného, aby mi zboží mohl poslat zpět. Částka je to sice zanedbatelná, ale má na to právo? Díky Marketa
 • Lenka
  dobrý den, na tento postup prodejce samozřejmě právo NEMÁ, jedná v rozporu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele. Jako kupující máte nárok na vyřešení reklamace bezplatně, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění nároků z vad. Pokud to prodávající nestihne v uvedené lhůtě, máte práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, tzn. odstoupit od smlouvy (tj.požadovat peníze) anebo výměnu věci, a to dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele a § 622 odst. 2 občanského zákoníku. O tomto zkuste prodávajícího informovat.
 • alena  - reklamace telefonu
  Dobrý den, v srpnu 2012 jsem si zakoupila telefon přes internetový obchod. V květnu 2013 jsem ho byla reklamovat, vadu uznali a odstranili. V listopadu 2013,jsem šla do internetového obchodu, kde jsem si telefon zakoupila, osobně vyzvedla i reklamovala. Bylo mi sděleno, že nemám nárok u nich reklamaci v 24 měsíční záruční době uplatnit, protože na faktuře mám uvedené IČO a na to se vztahuje záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba by přeci měla být vztahována v tomto případě k výrobku a ne nějaké IČO? Mohu trvat na uznání reklamace v rámci 24 měsíční záruční doby? Děkuji za odpověď.
 • Jakub Valušek
  Dobrý den, máte plné právo reklamovat zboží do 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Doporučuji reklamovat znova a upozornit obchodníka, že právo je na Vaší straně. V případě zamítavého stanoviska doporučuji se nechat vypracovat znalecký posudek. PS: Neuvádíte, proč jste telefon 2x reklamovala. Pěkný den, Jakub Valušek
 • Josef Kouba  - Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
  Dobrý den. prosím o radu, nejlépe právní. Koupil jsem starší automobil, u něhož prodávající deklaroval dobrý technický stav. Prodávající mě ústně seznámil s vadami vozidla, ale po náročném příjezdu domů jsem zjistil vážné technické nedostatky a to i velmi nebezpečné. Telefonická dohoda o nápravě závad nebyla možná, tak jsem do 14ti dnů kupní smlouvu vypověděl. Prodávající se však zapírá, k věci nekomunikuje a odmítá skutečnost vrácení zboží a peněz. Prosím o pomoc. děkuji Josef Kouba.
 • Nikol  - Paní chce vrátit peníze za nošené oblečení
  Dobrý den, prodala jsem přes inzerci nošenou bundu, veškeré údaje odpovídaly pravdě, rozměry, vše. Paní to věděla, souhlasila. Po obdržení mi chce bundu vrátit, že je jí krátká. Musím jí vracet peníze a brát si bundu zpět? Nejsem žádný podnikatel. Paní si to rozmyslela a já mám hradit poštovné a vzít si věc zpět, když jsem měla vážné zájemce, a teď mi bunda zůstane? Jaká mám vůbec práva? Proti vrtochům kupujícího? Děkuji Nikol
 • Jakub Valušek
  Dobrý den. Ne, peníze za bundu vracet nemusíte - nejste podnikatel ani firma. Pěkný den, Jakub Valušek
 • Monika, Praha  - Neuznaná reklamace KABELKY - dotaz
  Dobrý den, před 3 měsíci jsem zakoupila dámskou kabelu za 900,-Kč. Nejprve se mi poškodil vnitřní zip. Reklamaci uznali, opravili. Za 14 dní poté se mi zcela odtrhlo u kabely jedno ucho. Ucho bylo na obou stranách přichyceno kovovými úchyty. Tento jeden úchyt se během chůze v metru uvolnil a já jej ZTRATILA. Kabela je nenositelná. Uplatnila jsem 2.reklamaci. Nyní mi sdělili, že když jsem jim NEDODALA odpadlý úchyt, reklamaci nemohou vyřešit, nemohou opravit, peníze nevrátí. Prosím jak postupovat? Prodavačka byla ještě sprostá, a řekla, že jí je srdečně jedno, že u nich již nebudu nakupovat.
 • Jakub Valušek
  Dobrý den, máte právo reklamovat kabelku, i přesto, že jste nedodala "všechny její součásti", protože to, že její část samovolně upadla někde na ulici není Vaší vinou. Reklamujte kabelku znova. PS: Nezapomínejte, že do půl roku od zakoupení zboží máte právo na výměnu zboží za zcela nový kus, s opravou tedy nemusíte souhlasit! PS2: O jaký obchod se jedná? Pěkný den, Jakub Valušek
 • Jakub  - Špatný popis a foto v eshopu - neodpovídá dodanému
  Dobrý den, koupil jsem si přes internet kolo a obsahuje řádově jinou vidlici než byla na fotce a uvedena v popisu na eshopu. Kolo dorazilo a já zjistil že má jinou vidlici - pružinovou místo udávané vzduchové. Co s tím mám dělat. Normálně reklamovat? Děkuji
 • Jakub Valušek  - Reklamovat
  Dobrý den, v tomto případě je pro Vás nejvýhodnější kolo reklamovat. Nezapomeňte, že máte právo po prodejci požadovat zaplacení nutných nákladů, za které jste mu dopravil reklamované kolo zpět. (ve Vašem případě tedy zřejmě poštovné) Další variantou by bylo odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy, ale v tomto případě je pro Vás nevýhodná, protože byste musel platit jednak výše uvedené poštovné a jednak by Vám poštovné, které jste si zaplatil za dopravu kola k Vám také nebylo vráceno. Nejvýhodnější je tedy kolo co nejřív reklamovat! Doporučuji na to telefonicky nebo mailem dopředu upozornit prodejce. Pěkný den, Jakub Valušek
 • ZDEŇKA PECHOVÁ  - Lhůta pro vrácení peněz za zboží
  Dobrý den, ve 14-ti denní zákonné lhůtě jsem vrátila zakoupené zboží - konkrétně tablet, a požadovala jsem vrácení peněz. Prodejce můj požadavek akceptoval, ale bylo nutno nejdříve poslat tablet do servisu, aby obnovil tovární nastavení (tzv. recavery) a požadoval za toto nastavení peněžní úhradu. S úhradou jsem souhlasila. Chtěla jsem se zeptat, jaká mám zákonná práva v případě, že prodejce překročí zákonnou lhůtu 30 kalendářních dnů na vrácení peněz poníženou za poplatek ze servisu za vrácené zboží. Děkuji
 • Jakub Valušek
  Dobrý den, v případě, že prodejce překročí zákonnou lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace, máte právo po něm požadovat vrácení plné ceny tabletu i poplatku za obnovení továrních dat - protože vše mělo být vyřízeno do 30 dnů, tak se podle Vás nestalo a tento poplatek byl tedy zbytečný.
 • Hana Kristiánová  - reklamace zdravotního polštáře v obchodě Jysk
  Dobrý den, koupila jsem si před týdnem v obchodě Jysk v Praze 4 zraavotní polštář ,který má chladící vložku.Taktochladící vložka silně zapáchá a bolí z ní hlava.Předmětný polštář jsem reklamovla,neměla jsem původní obal a prodavačka,mi sdělila,že bez obalu to nejde.Nemohla jsem ovšem vědět,že polštář bude mít tuto vadu. Cena polštáře byla 650,-Kč prosím sdělte mi,co mám v této věci dělat?Děkuji
 • Jakub Valušek  - Pravda je na Vaší straně
  Dobrý den, v případě reklamace zboží v kamenném i internetovém obchodě není Vaší povinností vracet zboží v původním obale, trvejte tedy na tom, že zboží chcete reklmaovat bez původ. obalu.
 • Brigita  - Reklamace oblešení
  Dobrý den, objednala jsem si u eshopu Bonprix dvoje šaty stejné velikosti. Bohužel jedny šaty byly daleko menší a byla jsem nucena jedny šaty vrátit zpět a žádala jsem o výměnu za větší. Firma mi šaty vyměnila, ale naúčtovala mi dalších 129,- Kč manipulační poplatek. Což mě naštvalo a požadovala jsem poštovné zpět. Bonprix odmítá poštovné vrátit, protož má v podmínkách, že oblečení nelze vyěnit. Jak se mohu bránit? Neví přeci má vina, že velikost šatů neodpovídá.Děkuji za Vaši odpověď.Brigita
 • Jakub Valušek  - Pravdu máte Vy
  Dobrý den, prodejce po Vás nemá právo žádat žádné manupulační či jakékoli jiné poplatky za kladné vyřízení reklace, poštovné je Vám v případě uznané reklamace také povinen uhradit.
 • Pavel Baník  - trvající reklamace
  Dobrý den. Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti situace do které jsem se dostal. Prosím Vás o radu,pomoc.Zakoupil jsem v srpnu 2012 nové vozidlo Peugeot 208 u autorizovaného prodejce.V dubnu 2013 jsem u tohoto vozidla reklamoval hlučnost brzd a opotřebení brzdových kotoučů.Reklamaci prodejce uznal a seznámil mne s tím,že opravu kompletních brzd provede po objednání krytů brzdových kotoučů.Tyto kryty prodejce objednal,ale k dnešnímu dni nebyly dodány z důvodu,že nejsou na skladech po celé České republice a dokonce nejsou ani na skladě v Rakousku. Dokud kryty nedorazí,autoopravce vůz neopraví.Obrátil jsem se na zastoupení Peugeot v Praze a oni mi jen potvrdili,že prodejce postupuje správně a já mám počkat na dodání zboží. Vše trvá a já mám s novým vozem obavy jezdit.Myslím si,že prodejce by měl závadu do měsíce odstranit. Dovoluji si Vás poprosit o radu jak postupovat,na co mám právo. Děkuji moc za čas věnovaný mému dotazu. S pozdravem a přáním hezkého dne
 • Jakub Valušek  - Prodejce nemá právo Vás nechat čekat
  Dobrý den, prodejce nemá právo Vás nechat čekat, než mu budou z ciziny dopraveny náhradní součástky, pokud tato doba nepřekročí zákonnou lhůtu na vyřízení reklamace, tedy 30 dnů. Požadujte tedy po prodejci vrácení peněz za auto v plné výši. Pěkný den.
 • petr  - mobil
  Dobry den.Koupil jsem si telefon přimo v T-Mobile v prodejne.Pouzival jsem ho 10dnu.Nebil jsem spokojen. Sel jsem ho vratit s tým, ze si vemu jinej telefon. Bylo mi řečeno, že nemam nárok, že 14denni lhuta se nevztahuje. Prosim poraďte mi jestli plati 14denni lhůta podle zakona i na ne.Dekuji.
 • Jakub Valušek  - Právo je na straně T-mobile
  Dobrý den, v případě koupi telefonu přímo v kamenné prodejně nemáte ze zákona právo vrátit nebo vyměnit telefon jen proto, že jste "nebyl spokojen". Toto platí pouze při nákupu přes internet. Záleží pouze na dobré vůli obchodníka, zda Vám tuto výměnu umožní. Pouze pokud nejste spokojen, protože mobil nefunguje jak má, samozřejmě právo na reklamaci máte. Záleží na tom, co si mám představit pod tím, že s telefonem "nejste spokojen". :)
 • Miroslav Vejrosta  - Úhrada dopravy zboží k zákazníkovi při vrácení do
  Dobrý den, uvádíte: Kdo platí poštovné nebo kurýra u vráceného zboží zakoupeného přes internet? Má nárok pouze na "náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží". Může po vás tedy požadovat zaplacení dopravy (poštovného) jak směrem k vám, tak zpátky k němu. Počítejte´proto s tím, že při vrácení zboží vám proplatí jen cenu samotného zboží. Poštovné už zpátky nejspíš nedostanete. Nyní se obecně uvádí, že internetový prodejce musí při vrácení zboží bez udání důvodu ( do 14 dní )vrátit celou částku. Tedy včetně dopravy k zákazníkovi. Co tedy platí v současnosti a o co se lze v takovém případě opřít ? Děkuji M.Vejrosta
 • Miroslav KARTÁK  - BAZAR
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat: Dne 18.07.2012 jsem dal do obchodu BAZAR-ZASTAVÁRNA pračku AEG na částku 2900,- Kč. Dodací list- daňový doklad jsem našel až 14.01.2013. Obchodník mi sdělil, že pračka byla prodaná a že ji zákazník vrátil, že byla poškozená, tudíš ji nechal zrecyklovat do sběrného dvora a že nemám právo na žádné peníze. Na účtence je poznámka prodejce: Provize z prodaného zboží činí do 3000,- Kč -30% Kč, nad 3000,- Kč - 25% Kč z prodejní ceny. Po uplynutí 1 měsíce sníží bazar cenu o 20%. Vaše neprodané zboží jste povini odebrat zpět do 30 dnů od uplynutí jednoměsíční lhůty. Po této době má bazar právo libovolného nakládání s Vašim zbožím. Jsem si jistý, že pračka byla prodaná, protože jsem ten bazar navštívil dříve, ale neměl jsem doklad. Paní mě řekl, že jej nenajde, že jej musí vyhledat, nebo jej musím já najít. Prosím o radu se zasláním na e-mail. Děkuji
 • Sarka  - neoprávněné vyučtování
  Dobrý den, na internetu jsem si nalezla jedno z kominictví, aby mí jenom v rychlosti prohlédli komín a spočítali kolik by mě úprava od jejich firmy stála. Na internetových stránkách firmy ani po tel. kontaktu nepadlo nic o ceně této služby a ze zkušenosti předchozí, kdy služba byla zdarma jsem nic moc jiného neočekávala. Po příjezdu kominíka a cenovém odhadu prací si od mého tatínka kominík chtěl nechat zaplatit 1000kč, to odmítl a tak přišel kominík s 500kč. Taťka namítal, ale přesto podepsal stvrzenku. Jak se můžu bránit proti zaplacení této stvrzenky? Je vůbec nějaká možnost? Je povinností firmy uvést ceník těchto úkonů na inernetu nebo alespoň na to upozornit klienta? nebo si může nárokovat jakoukoliv částku a tu klient musí zaplatit? Děkuji za odpověď Šárka Hyková
Přidat komentář
UPOZORNĚNÍ:
Komentáře neslouží ke vkládání dotazů našim právníkům, ale k okomentování tématu.
Pokud nechcete zveřejnit své jméno, uveďte smyšlené nebo přezdívku.
Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: Vložit běžný dotaz
Kontakt:
Komentář:
Security
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).
 

Vyhledávání

Co je nového?

 • 20.4.2015 rekordní návštěvnost - 13.435 lidí
 • od 21.2.2015 je ve webu přes 22.700 stránek s dotazy a odpověďmi
 • od 1.6.2015 má poradna na Facebooku přes 8.600 fanoušků!
 • další přijímání dotazů zdarma 13.7.2015 zde

Kdo odpovídá?

Na vaše dotazy odpovídá:
JUDr. M. Novotná
JUDr. E. Chroumalová (prac. pr.)
Mgr. J. Rosák (trestní, správní pr.)
Mgr. Květoslava Viktorýnová (exekuce)
Mgr. L. Mohyla
Mgr. D. Pluhařová
Mgr. V. Nováková (soc. pracovnice)
Mgr. V. Křížová (online chat, vzory)
Mgr. P. Lukášová (dědictví)
Mgr. J. Soukop (přednostní dot.)
Mgr. J. Koutný (insolvence, KN)
Mgr. M. Jantoš (ins., obč. a obch. pr.)
Mgr. M. Charvátová (daň. poradce)
Mgr. M. Zeman (exekuce)
___________________________
Kdo v minulosti odpovídal:
Mgr. P. Vránová (notář)
Mgr. Z. Důjková
Mgr. E. Stránská

Mgr. M. Tokarová
JUDr. E. Cempírková
Mgr. Z. Divišová
Mgr. E. Kratochvílová
Mgr. I. Spirová

Mgr. M. Steuerová
Mgr. B. Slováková

Mgr. I. Hrdinová
Mgr. G. Slavíková
Mgr. R. Jakešová

Mgr. S. Šedivá
Mgr. L. Košťál
Mgr. D. Stejskal
Mgr. L. Némethová
Ing. R. Hanzalová (daň. poradce)
Ing. E. Vysekalová (daň. poradce)
Mgr. I. Žilinčíková

Dostupný advokát

Bezplatná poradna ve finanční tísni
www.financnitisen.cz
Volejte zdarma
v pondělí 800 722 722
Spotřebitelská poradna

Návštěvnost

TOPlist
Detaily statistik
Počítadlo od 13.2.2009
Návštěvy duben 2015: 273.471

Počet stránek v systému:
22.768