Reklamace zboží z obchodu a bazaru, nárok na vrácení peněz a zboží

Umístění stránky: Web > Pravidla pro reklamace
30. prosinec 2010
Rozbalili jste si koupené zboží a zjistili, že nefunguje nebo má jiné, třeba i drobnější vady? Nebo se nějaké nedostatky objevily až později? V následujícím textu se dočtete jak reklamovat nebo vrátit zboží a také jaká máte práva, pokud chcete vyměnit zboží, které jste dostali např. jako nevhodný dárek na Vánoce. V závěru se stránka věnuje kdo platí náklady za (ne) oprávněnou reklamaci.
 
Text připravili: Mgr. M. Jantoš (aktualizace dle NOZ 2014), Mgr. E. Stránská, technické zpracování  MUDr. Zbyněk Mlčoch

Osnova:

REKLAMACE PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 2014 - ZMĚNY V KOSTCE:

_

OSNOVA TEXTU:

1. REKLAMACE A PRÁVA KUPUJÍCÍHO
1.1 Vada zboží
1.1.1 Kdy je podle zákona věc vadná?
1.2 Záruční doba
1.2.1. Jaká je délka záruční doby?
1.2.2 Je kupující povinen uplatnit právo z  vad v  záruční době?
1.2.3 Je možné zkrátit záruční dobu?
1.2.4 Odkdy začíná záruční doba?
1.2.5. Jak je to se záruční dobou po výměně zboží za jiné?
1.2.6. Na co se záruka nevztahuje?
1.2.7. Lze poskytnutou záruku nějakým způsobem omezit nebo podmínit?
1.3. Reklamace zboží
1.3.1. Jaké podmínky musí kupující splnit, aby mohl věc reklamovat?
1.3.2. Kdo může zakoupené zboží reklamovat?
1.3.3. Kde lze zakoupené zboží reklamovat?
1.3.4. Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace a lze ji prodloužit?
1.3.5. Od kdy se tato lhůta počítá?
1.3.6. Jak se kupující dozví o vyřízení reklamace?
1.3.7. Kdo nese náklady reklamace? Může prodávající požadovat úhradu nákladů při zamítnutí reklamace?
1.3.8. Jaké jsou povinnosti prodávajícího při přijetí reklamace?
1.4. Nároky z reklamace vadného zboží
1.4.1. Jaké nároky má kupující při reklamaci?
1.4.2. Kdy má tedy kupující možnost odstoupit od smlouvy z  důvodu vadnosti zboží?
1.4.3. Co znamená právo kupujícího od smlouvy odstoupit?
1.5. Zamítnutí reklamace a možnosti obrany
1.5.1. Kdy může prodávající reklamaci zamítnout?
1.5.2. Jak se bránit v případě zamítnutí reklamace?


2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY „BEZ UDÁNÍ DŮVODU“
2.1. Kdy mohu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?
2.2. Co znamená obvyklý obchodní prostor?
2.3. Jak dlouhá je lhůta pro odstoupení od smlouvy a kdy začíná tato lhůta běžet?
2.4. Jakou formou lze od smlouvy odstoupit?
2.5. Co dělat v  případě, že smlouva byla uzavřena společně s  úvěrovou smlouvou?
2.6. Musím o tom informovat podnikatele ve lhůtě 14 dnů?
2.7. Kdy nemá spotřebitel právo od smlouvy odstoupit?
2.8. Může podnikatel nějak omezit spotřebitele v jeho právu odstoupit od smlouvy? Odpovídá spotřebitel za poškození věci?
2.9. Mohu od smlouvy odstoupit, pokud po převzetí věci zjistím, že věc má vadu?
2.10. Mohu odstoupit od smlouvy, když jsem zboží objednal přes internet, ale vyzvedl si jej osobně?
2.11. Do kdy musím vrátit zakoupené zboží?
2.12. Do kdy musí podnikatel vrátit peníze?

 

 


1. REKLAMACE A PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Níže uvedené se vztahuje na ty případy, kdy je prodávajícím podnikatel (tedy osoba, která má prodej předmětem své podnikatelské činnosti). Níže uvedené však neplatí v případech, kdy je kupujícím také podnikatel a je zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.
Uvedené informace se tedy vztahují také na případy, kdy je kupujícím podnikatel, nicméně to není při uzavření smlouvy zřejmé (tedy nekupuje na „fakturu“ nebo na „ičo“). Typickým příkladem bude, pokud podnikatel kupuje určité zboží pro svou osobní potřebu nebo potřebu své rodiny (např. pračku).

1.1 Vada zboží

1.1.1 Kdy je podle zákona věc vadná?

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Tzn. , že v takovém případě se předpokládá, že věc byla vadná již při převzetí a prodávající musí prokázat, že tomu tak nebylo (např. , že vadu způsobil kupující).
K ujednání, kterým se kupující vzdá práva z vady věci nebo kterým se takové právo omezí nebo vyloučí, se nepřihlíží.


1.2 Záruční doba

1.2.1. Jaká je délka záruční doby?

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.


1.2.2 Je kupující povinen uplatnit právo z vad v záruční době?
Práva kupujícího z vadného plnění uplynutím záruční doby nezanikají. Spotřebitel by však musel prokázat, že vada vznikla ještě v záruční době (např. znaleckým posudkem).

 

1.2.3 Je možné zkrátit záruční dobu?  

Záruční dobu stanovenou občanským zákoníkem může prodávající dobrovolně prodloužit. Nesmí ji však zkrátit, a to ani dohodou s kupujícím (v takovém případě by stejně platila zákonem stanovená doba).
Smluvně lze zkrátit záruční dobu v případě použitého zboží. Minimální délka záruční doby je v těchto případech 12 měsíců. U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

1.2.4 Odkdy začíná záruční doba?  

Záruční doba začíná běžet až od převzetí věci kupujícím.


1.2.5. Jak je to se záruční dobou po výměně zboží za jiné?

Pokud dojde k výměně zboží nebo výměně jeho součástí, nezačne běžet nová záruční doba.
Doba, po kterou nemůže kupující vadnou věc užívat, tj. od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující povinen si ji z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá. Jinak řečeno záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhala reklamace.

 

1.2.6. Na co se záruka nevztahuje?

Záruka se nevztahuje na:
a) u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
d) vyplývá-li to z povahy věci,
e) vady, o kterých kupující při uzavírání smlouvy věděl,
f) vady, které kupující sám způsobil.
Pokud však kupující zakoupil zlevněné zboží, které bylo zlevněno, aniž by bylo uvedeno, že je zlevněno z důvodu nějaké konkrétní vady, odpovídá prodávající za vady jako by zboží nebylo zlevněno.

1.2.7. Lze poskytnutou záruku nějakým způsobem omezit nebo podmínit?

Nelze. K takovému smluvnímu ujednání se nepřihlíží.

 

1.3. Reklamace zboží

1.3.1. Jaké podmínky musí kupující splnit, aby mohl věc reklamovat?

Kupující je povinen prodávajícímu prokázat, že zboží bylo zakoupeno u něj. Nejjednodušším způsobem je předložení záručního listu nebo dokladu o zakoupení. Uvedenou skutečnost lze prokázat i jiným způsobem, např. výpisem z účtu při platbě kartou, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.
Z uvedeného plyne, že předložení záručního listu není podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží (tzn. k reklamaci zboží).
Kupující není povinen předložit zakoupené zboží v originálním obalu. Prodávající není oprávněn jakkoliv podmiňovat právo kupujícího z vadného plnění. K takovému smluvnímu ujednání se nepřihlíží.

1.3.2. Kdo může zakoupené zboží reklamovat?

Zakoupené zboží smí reklamovat jen osoba, která věc koupila. Kupující tak není oprávněn reklamovat vady zboží, které např. dostal darem od příbuzných. Takovou reklamaci nemusí prodávající přijmout, i když je zboží stále v záruční době.

1.3.3. Kde lze zakoupené zboží reklamovat?

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení, záručním listu či jiném dokladu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.  

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

1.3.4. Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace a lze ji prodloužit?

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, to znamená, že kupující může od smlouvy ihned odstoupit.

Dohoda o prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace nesmí být uvedena ve smluvních podmínkách. Prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je správním deliktem. Kupující se v takovém případě může obrátit se svým podnětem na Českou obchodní inspekci.

1.3.5. Od kdy se reklamační lhůta počítá?

Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na víkend či na svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.
Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

1.3.6. Jak se kupující dozví o vyřízení reklamace?

Prodávající je povinen kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace, a to na své náklady. Teprve tehdy lze říct, že prodávající reklamaci vyřídil. Vyřízení reklamace však neznamená, že musí být kupujícímu vyhověno.

1.3.7. Kdo nese náklady reklamace? Může prodávající požadovat úhradu nákladů při zamítnutí reklamace?

Náklady na reklamaci nese prodávající. Ten není oprávněn jakkoliv omezovat práva prodávajícího (např. zaplacením nákladů na posouzení vadnosti zboží). Pokud kupujícímu vzniknou nějaké náklady v souvislosti s oprávněnou reklamací, má právo po prodávajícím požadovat jejich uhrazení (např. poštovné).

1.3.8. Jaké jsou povinnosti prodávajícího při přijetí reklamace?

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (tzv. reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Pokud prodávající tuto povinnost nesplní, dopustí se tím správního deliktu. V takovém případě se může kupující obrátit na Českou obchodní inspekci s podnětem k prošetření.

Doba, po kterou nemůže spotřebitel vadnou věc užívat, tj. od uplatnění reklamace až do doby, kdy je spotřebitel povinen si ji z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá. Jinak řečeno záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo vyřizování reklamace.

 

1.4. Nároky z reklamace vadného zboží

1.4.1. Jaké nároky má kupující při reklamaci?

Kupující reklamuje vadu v době 6 měsíců od převzetí zboží.   V tomto případě platí zákonná domněnka, že zboží bylo vadné již při převzetí a kupující má výhodnější postavení. Prodejce by musel prokázat opak. K prokázání opaku ale nestačí pouhé obecné tvrzení např. o nedodržení zásad zacházení s věcí, ale ideálně prokázání opaku např. znaleckým posudkem.
Kupující má právo na dodání nové věci, příp. jen její součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
Pokud není možné věc či její část vyměnit, může kupující odstoupit od smlouvy.
Pokud však lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit opravou a požadavek na novou věc by byl nepřiměřený (např. zašít malou dírku ve švu), pak má kupující právo na opravu.
Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny náleží kupujícímu vždy, pokud neuplatnil jiné právo.
Kupující reklamuje vadu v době 6 měsíců a více od převzetí zboží
Práva kupujícího se v takovém případě odvíjí od toho, zda vada zboží představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy prodávající věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Při podstatném porušení smlouvy má kupující právo na:
a) odstranění vady dodáním nové bezvadné věci,
b) dodání chybějící věci,
c) opravu věci,
d) slevu z kupní ceny,
e) odstoupit od smlouvy.

Kupující musí zvolené právo sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě s prodávajícím. Jestliže kupující nezvolil právo včas, má stejná práva, jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na:
a) odstranění vady,  
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

1.4.2. Kdy má tedy kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadnosti zboží?

Právo odstoupit od smlouvy kupujícímu náleží v případě:
a) podstatného porušení smlouvy,
b) opětovného výskytu stejných odstranitelných vad (minimálně 3 stejné vady),
c) většího počtu různých odstranitelných vad (minimálně 3 různé vady najednou, popř. 4 postupně),
d) nesplnitelné jakosti zboží při převzetí, např. při dodání padělku,
e) fikce podstatného porušení smlouvy v důsledku nevyřízení oprávněné reklamace ve lhůtě 30 dnů (popř. individuálně smluvené delší lhůtě).

POZOR: „Vyřízená“ reklamace se ne vždy rovná reklamaci uznané.

1.4.3. Co znamená právo kupujícího od smlouvy odstoupit?

Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, kterým smluvní strana vyjadřuje svou vůli smlouvu ukončit. Při odstoupení od smlouvy tedy nezáleží na vůli druhé smluvní strany (dopisy typu „nesouhlas s odstoupením od smlouvy“ apod.).
Odstoupení je účinné jakmile dojde druhé smluvní straně, resp. tehdy, když má druhá smluvní strana možnost se s ním seznámit (tedy pokud je např. zanechána výzva k vyzvednutí zásilky na poště, nezáleží na tom, zda se s ní adresát skutečně seznámí, postačí, že má tuto možnost).
Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co si do okamžiku odstoupení vzájemně plnily. Kupující je tedy povinen vrátit vadné zboží, prodávající kupní cenu.

 

1.5. Zamítnutí reklamace a možnosti obrany

1.5.1. Kdy může prodávající reklamaci zamítnout?

Prodávající může reklamaci zamítnout v případě, že za vadu zboží neodpovídá. Prodávající za vadu zboží neodpovídá:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) v případě opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
d) vyplývá-li to z povahy věci,
e) u vady, o které kupující při uzavírání smlouvy věděl,
f) u vady, kterou kupující sám způsobil.

1.5.2. Jak se bránit v případě zamítnutí reklamace?

Kupující nejdříve musí prověřit, zda prodávající reklamaci vyřídil ve lhůtě 30 dnů nebo ve lhůtě delší, byla-li sjednána. Pokud totiž prodávající v této lhůtě kupujícího nevyrozuměl o způsobu vyřízení reklamace, nesplnil svou povinnost a kupující může od smlouvy odstoupit.
Pokud kupující nesouhlasí se zamítnutím reklamace, má možnost obrátit se na soudního znalce, který může přezkoumat, zda byla vada způsobena tak, jak tvrdí kupující, nebo zda vznikla jinak, resp. takovým způsobem, za který prodávající neodpovídá. Seznam soudních znalců lze najít na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz Vyjde-li posudek ve prospěch kupujícího, je nutné se opět obrátit na prodávajícího (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze po prodávajícím oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací.
Nutno dodat, že prodávající splní svou povinnost teprve tehdy, pokud reklamaci vyřídí včas a řádně. Pokud tedy prodávající reklamaci ve lhůtě neoprávněně zamítl, může kupující od smlouvy odstoupit.
Pokud ani poté prodávající kupujícímu nevyhoví, je vhodné kontaktovat advokáta, který kupujícímu pomůže uplatnit jeho práva soudní cestou. Pokud bude kupující úspěšný, veškeré náklady (i náklady na advokáta) mu nahradí prodávající.

 

2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (KOUPI) „BEZ UDÁNÍ DŮVODU“

Níže uvedené informace se vztahují pouze na smlouvy, jejichž smluvními stranami jsou podnikatel a spotřebitel.
Podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění (např. OSVČ), obchodní společnosti (např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti).
Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s podnikatelem. Spotřebitelem nemůže být právnická osoba.

2.1. Kdy mohu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?

Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu jen v případech:
a) uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či po telefonu),
b) uzavření smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory,
c) uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Spotřebitel má právo dále odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu také v případech, kdy je to ve smlouvě ujednáno. Zákon nedává možnost spotřebiteli odstoupit při koupi zboží v prodejně podnikatele. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy může založit smluvní ujednání (např. podnikatel bude propagovat v reklamě, že jeho zákazníci mohou zboží vrátit do 14 dnů). V těchto smluvených případech musí spotřebitel dodržet podmínky, které jsou ujednány v nejrůznějších obchodních podmínkách či reklamačních řádech prodávajícího.
Pokud ale nákupu zboží v prodejně bezprostředně předcházelo osobní oslovení spotřebitele mimo její prostory, je jeho právem od této kupní smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit, a to bez udání důvodu. Takto uzavřená smlouva se totiž považuje za uzavřenou mimo obchodní prostory.
Při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez ohledu na místo nebo způsob uzavření této smlouvy.

 

2.2. Co znamená obvyklý obchodní prostor?

Jde o místo, ve kterém průměrný spotřebitel prodej daného zboží může předpokládat. Může jím být třeba i mobilní stánek.
Typickými příklady, kdy byla smlouva uzavřena, mimo obchodní prostor jsou prodej zboží u spotřebitele doma, na ulici nebo při předváděcí akci.
Nemusí se však tento pojem krýt s pojmem „provozovna“ podle živnostenského zákona, i když tato informace může být nápomocná. Prodávající je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit ve většině případů předem živnostenskému úřadu, s dotazem se lze obrátit na úřad příslušný podle umístění provozovny.
Prostorem obvyklým k podnikání může být i jiný prostor než provozovna, naopak nelze za takový prostor považovat účelově nahlášený prostor a špatně či vůbec neoznačenou, ale nahlášenou „provozovnu“, ve které by spotřebitel prodej daného zboží nečekal.

2.3. Jak dlouhá je lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy a kdy začíná tato lhůta běžet?

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do 1 roku a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží 14 denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

2.4. Jakou formou lze od smlouvy odstoupit?

Forma není zákonem stanovena. Doporučuje se, aby odstoupení od smlouvy bylo podnikateli sděleno prokazatelným způsobem, nejlépe tedy písemně, e-mailem atd. Spotřebitel může využít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který podnikatelé často zveřejňují na svých internetových stránkách.
V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru zákon vyžaduje pro odstoupení písemnou formu.

2.5. Co dělat v případě, že smlouva byla uzavřena společně s úvěrovou smlouvou?

Pokud je smlouvou o úvěru financován, byť jen zčásti, nákup určitého zboží či služby a spotřebitel odstoupí od smlouvy kupní či smlouvy o poskytnutí služby bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, automaticky zaniká i úvěrová smlouva. To platí nejen pro tzv. spotřebitelský úvěr, ale i pro to, co jím není, např. úvěr do 5000 Kč.
Uvedené platí vždy, když byla smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Pokud byla předmětná smlouva uzavřena jiným způsobem, mohou se smluvní strany od uvedeného pravidla odchýlit.

2.6. Musím o tom informovat podnikatele ve lhůtě 14 dnů?

Lhůta 14 dnů je zachována, pokud bude oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno podnikateli ve lhůtě 14 dnů. Samotné doručení může nastat i po této lhůtě.

2.7. Kdy nemůže spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,  
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,  
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,  
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,  
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,  
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,  
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,  
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,  
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,  
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.  
m) jejímž předmětem je poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče o děti a podpora osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci,  
n) jejímž předmětem je poskytování zdravotní péče,  
o) jejímž předmětem je sázka, hra nebo los,  
p) jejímž předmětem je vznik, převod či zánik práva k nemovité věci a nájem bytu,  
q) jejímž předmětem je výstavba nové budovy a podstatná přestavba budovy,  
r) o zájezdu,  
s) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil,  
t) o přepravě osoby,  
u) uzavřenou při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor,  
v) uzavřenou s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím telefonního automatu za účelem jeho používání nebo uzavřenou za účelem jediného spojení spotřebitele telefonem, faxem nebo internetem.

2.8. Může podnikatel nějak omezit spotřebitele v jeho právu odstoupit od smlouvy?
Odpovídá spotřebitel za poškození věci?

Ne. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit a toto právo nesmí být ujednáním ve smlouvě zkráceno nebo vázáno na splnění určitých podmínek. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí být omezeno ani smluvní pokutou.
Zakázaná tak jsou ujednání, která zbavují spotřebitele práva odstoupit od smlouvy, pokud zboží již rozbalil atd. V případě, že by spotřebitel věc sám poškodil, např. by spadla a rozbila se, nebo by s ní nakládal jinak, než je nezbytně nutné k ověření si jejích vlastností, může prodávající požadovat náhradu. Spotřebitel totiž odpovídá za snížení hodnoty věci. Tím však není myšleno poškození obalu nebo vyzkoušení věci.

2.9. Mohu od smlouvy odstoupit, pokud po převzetí věci zjistím, že věc má vadu?

Pokud se na věci projevila vada, nemusí spotřebitel věc reklamovat, ale může ve 14 dnech odstoupit od smlouvy. Totéž může učinit, pokud věc již přišla poškozená. Obvyklá ustanovení smluvních podmínek o tom, že v takovém případě je spotřebitel povinen věc zkontrolovat a o případném poškození prodávajícího do několika hodin informovat, jsou bez právního významu. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy a prodávajícímu oznámit neúčinnost tohoto ustanovení, spotřebitel totiž nemá povinnost věc při převzetí kontrolovat a vady, které má věc v okamžiku převzetí, může namítat až 24 měsíců, kdy se v prvních šesti měsících vadnost předpokládá.

2.10. Mohu odstoupit od smlouvy, když jsem zboží objednal přes Internet, ale vyzvedl si jej osobně?

Ano. Smlouva byla v tomto případě uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či po telefonu). Způsob převzetí zboží na uvedeném nic nemění.

2.11. Do kdy musím vrátit zakoupené zboží?  

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

2.12. Do kdy musí podnikatel vrátit peníze?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Myslí se tím z nabídky toho konkrétního prodávajícího a nelze to zaměňovat s možností osobního odběru, která není dodáním v pravém slova smyslu. Náklady s vracením zboží zpět prodávajícímu při odstoupení nese vždy spotřebitel, ledaže by jej o tom prodávající neinformoval.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Nelze však po spotřebiteli požadovat náklady zkontrolování zboží, opětovného zabalení či vyčištění, nevybočil-li spotřebitel z mezí dovolených zákonem. Účelem této právní úpravy je, aby si spotřebitel mohl zboží vyzkoušet a pokud zjistí, že mu nevyhovuje, tak jej vrátil.

 


 

BONUS NAVÍC - kdo platí reklamaci a náklady reklamace?

Doma se něco rozbije, a tak začínáme přemýšlet, co s tím. Je lepší koupit si něco nového, nebo se vydat cestou reklamace? Vyplatí se čekat na opravu a investovat čas a peníze do jejího vyřizování, dopravy či posudků? Reklamace se sice nikdy neobejde bez spotřebitelova úsilí, ale co se nákladů týče, musí řadu z nich při úspěšné reklamaci proplatit prodávající. Naopak poplatky za neoprávněnou reklamaci, které někteří prodejci požadují, jsou nezákonné.

S koupí výrobku získáváme i takzvaná práva z odpovědnosti za vady. Ta v zásadě říkají, že máme dostat věc, která je v pořádku, odpovídá popisu, nic jí nechybí ani nepřebývá, a když ji budeme správně dle instrukcí používat, nějakou dobu nám i vydrží. Pokud to nevyjde nebo se něco pokazí, máme právo věc reklamovat. Prodejce pak má povinnost reklamaci bezplatně, řádně a včas vyřídit.

Poplatky za neoprávněnou reklamaci

Přinést věc do prodejny nebo do servisu můžeme zadarmo, sepsání reklamačního protokolu také nic nestojí, ale když po 30 dnech požadujeme věc zpět, už po nás obchodník chce peníze za diagnostiku, aniž by věc opravil. Vada se prý v servisu neprojevila, reklamovali jsme neoprávněně a on musí servis zaplatit a přece to nebude dělat ze svého, když za to nemůže. Poplatky, které se přímo týkají reklamace, se objevují stále, ačkoliv jsou nezákonné a jejich protiprávnost pokutuje obchodní inspekce a potvrzují ji i soudy. Občanské právo zakazuje, aby si prodejci ohýbali právo v neprospěch spotřebitelů. Ujednání, která by dopředu omezovala nebo vylučovala to, že spotřebitel přijde reklamovat, jsou neúčinná.
Bezplatnost reklamace vyplývá i z evropských směrnic a platí tedy v celé Evropské unii. Posuďme sami – šli bychom něco reklamovat, kdyby nám prodejce nejdříve vysvětlil, že sice věc přijmout musí, ale reklamace nebude zadarmo? Věc má i takzvanou správně-právní rovinu, podnikatel má totiž povinnost spotřebiteli dopředu a přesně podle zákona sdělit, na co má a nemá nárok, jak reklamaci uplatní, jak dlouho by mělo trvat posouzení a jak ho bude informovat o vyřízení. Když to neudělá nebo do reklamačního řádu uvede poplatky, které za reklamaci (ať už oprávněnou nebo neoprávněnou) chce, hrozí mu vysoká pokuta.

Neustále opakované uplatnění reklamace

Prodejcům, které trápí otázka, kdo to tedy vlastně zaplatí, je třeba sdělit, že možnost reklamace je součástí každé spotřebitelské smlouvy a musí s podobným nákladem počítat, když stanovují cenu výrobku, vybírají si, co budou prodávat, nebo uzavírají smlouvu s dodavatelem konkrétních věcí. A co se spotřebiteli, kteří opravdu reklamují neoprávněně stále tu samou vadu dokola a prodejce obtěžují neustále stejnými a neoprávněnými požadavky? Zákon ukládá povinnost vždy reklamaci přijmout a vypsat reklamační protokol, ale pokud už existuje posouzení, které například říká, že nefunkčnost není způsobená vadou, ale mechanickým poškozením ze strany spotřebitele, lze reklamaci zamítnout s odkazem na původní posouzení. Není nutné stokrát platit tu samou diagnostiku.

Úhrada nákladů na reklamaci

Dopravit sebe nebo věc na místo reklamace nemusí být snadné a už vůbec ne levné, ale i na to zákony myslí. Prodejce má povinnost uhradit účelně vynaložené náklady, které jsou s úspěšnou reklamací spjaté. Nejčastěji to jsou právě náklady na dopravu.
Účelnost vynaložených nákladů posuzujme v každé situaci individuálně. Mobilní telefon, který Pražák zakoupí v ostravském e-shopu, nepoveze reklamovat taxíkem nebo Pendolinem, ale zabalí ho do krabičky a pošle poštou. Pokud je nezbytné použít automobil, náklady na jeho použití spočítáme podle předpisů pracovního práva. V technickém průkazu zjistíme průměrnou spotřebu vozidla, vynásobíme počtem ujetých kilometrů a cenou paliva.

Zamontované a těžko přepravitelné věci

Zákon výslovně neříká, že prodejce má povinnost přijet na místo určené spotřebitelem a tam reklamaci posoudit. U zamontovaných a těžko přepravitelných věcí to ale lze vyvodit ze směrnice o zárukách, která říká, že uplatnění reklamace nesmí být spojeno se zjevnými obtížemi pro spotřebitele. Když si to rozebereme, často bude pro obchodníka výhodnější poslat technika než hradit dopravu věci. Pokud si vezmeme za příklad třeba plynový kotel, tak pokud by prodejce bezpodmínečně trval na jeho dopravení do provozovny, pak by musel uhradit odbornou demontáž, přepravu (kotel asi těžko pošleme poštou), samotnou opravu, znovu přepravu a montáž u spotřebitele. S externími dodavateli to určitě nebude levné.

Náklady na posouzení soudním znalcem

Náklady na reklamaci netvoří pouze dopravné či demontáž. Když prodejce tvrdí, že reklamujeme neoprávněně, často ho přesvědčí pouze posudek znalce, který přesně popíše vadu a příčinu jejího vzniku. Ten také není zadarmo, jeho cena se pohybuje v závislosti na zkoumaném předmětu v řádech stovek až tisíců korun. Pokud prodejce před posudkem reklamaci zamítl, pak ji prakticky není možné úspěšně uplatnit znovu, proto je i takový posudek účelně vynaložený náklad a prodejce ho musí v případě prokázání vady výrobku nezaviněné spotřebitelem proplatit.

Okamžik uplatnění reklamace

K samotnému uplatnění reklamace nemusíme vůbec přijít na provozovnu a dokonce tam ani dopravit věc. Stačí prodávajícímu oznámit, že se na věci vyskytla vada, popsat ji a sdělit, že to chceme vyřídit reklamací. V tom okamžiku se rozeběhne zákonem určená třicetidenní lhůta pro vyřízení. Prodávající pak musí zákazníka vyzvat k součinnosti a to buď tak, že požádá o předání zboží k posouzení nebo sám vyšle technika. Dokud zákazník součinnost neposkytne, lhůta pro vyřízení neběží.

 

Text připravili: Mgr. M. Jantoš (aktualizace dle NOZ 2014), Mgr. E. Stránská, technické zpracování  MUDr. Zbyněk Mlčoch
 

Mýty, fakta, otázky a odpovědi týkající se reklamací:

Když zboží nepřevezmu, kupní smlouva se ruší.

– To by platilo pouze v případě, že si ve smlouvě výslovně sjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší. Jinak je uzavřená smlouva pro obě strany závazná a převzetí zboží je povinností kupujícího. Porušením této povinnosti se vystavujete sankci, přinejmenším tomu, že budete muset uhradit náklady na zbytečnou dopravou.

Prodejce je vždy povinen vystavit mi k výrobku záruční list.

– Prodávající musí vystavit záruční list pouze na požádání. Reklamujete-li výrobek, není nutně potřeba předkládat záruční list. Stačí doklad o koupi, který obsahuje zákonem stanovené údaje.

Do 14 dnů mám vždy právo od kupní smlouvy odstoupit.

– To platí pouze při nákupu přes Internet či po telefonu, tedy u smluv uzavíraných za využití prostředků komunikace na dálku. A dále v případě smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání podnikatele, např. při předváděcích akcích a podomním prodeji. Navíc existují výjimky, na něž se toto právo nevztahuje. Například na zboží upravené dle přání zákazníka, na dodávku novin a časopisů, audio a video nahrávky a počítačové programy s porušeným originálním obalem, zájezdy, letenky či nemovitosti.

Koupil jsem věc na IČ, přesto mám stejná práva jako spotřebitel.

– Pokud uvedete ve smlouvě identifikační číslo, dáváte tím druhé smluvní straně najevo, že do právního vztahu vstupujete jako podnikatel. Z toho plynou určité rozdíly ve vašich právech. Například nemáte pro uplatnění reklamace lhůtu 24 měsíců a není stanovena lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. Tvrdíte-li, že jste nevystupovali jako podnikatel, musíte to v případě sporu prokázat.

Věc musí po dobu záruky vydržet.

– Záruční doba je období, v němž nese podnikatel odpovědnost za vady prodávaného zboží. Nezaměňujte ji s životností, která se projevuje opotřebením v důsledku běžného užívání. Budete-li nosit obuv určenou pro příležitostné nošení každý den, můžete ji zničit během prvního roku záruky.

Ztratím-li důvěru ve výrobek, na kterém se vyskytla vada, mám právo na vrácení peněz.

– Objeví-li se na výrobku vada během záruční doby, ať už druhý den po koupi nebo po roce používání, máte zákonem daná práva z vadného plnění. Zákon však nic jako „ztrátu důvěry“ nezná a není to právně relevantním důvodem k vrácení peněz. Požadovat vrácení peněz můžete u první a jediné vady, pouze pokud je neodstranitelná a není možné věc vyměnit za bezvadnou.

Komentáře (115)
 • David Š.  - Vodotěsný obal
  Dobrý den, před dovolenou jsem si koupil u prodejce vodotěsný obal na Iphone (Catalyst® case for iPhone 6S Plus - Black & Space Gray ). Po druhém šnorchlování mi po chvíli začala vtékat voda do obalu, okamžitě jsem telefon vytáhl a osušil. Bohužel ale po několika hodinách přestal reagovat na dotyk. Na obalu došlo k odlepení malé části ochranného skla a tím jak se ovládal telefon do něho nateklo. Při návratu z dovolené jsem šel celou věc řešit s prodejcem, který mi sdělil že výrobce ani prodejce neručí za zařízení uložené v obalu. Jak se mohu bránit? Děkuji Šafránek
 • klokan  - reklamce telefonu
  dobrý den chci se zeptat co dělat v případě kdy jsem telefon zkontroloval zda není přihlášen na nějakém účtě a dal ho do továrního nastavení poté při spuštění se telefon kompletně zablokoval a vyžadoval heslo a jmeno na kterém byl naposledy přihlášen já osobně sem nic takového nezakládal a ještě sem kontroloval aby telefon na ničem přihlášen nebyl poté jsem telefon posral na reklamaci že se do děj nedá dostat po 36 dnech mi bylo oznámeno že nikdo neví co stím a že si za to můžu sám že bud mi telefon pošlou s5 a at si to vyřeším někde jinde a nebo at jim ho nechám a budou dále zkoušet jak telefon odblokovt co mám tedy dělat chci vrátit peníze a koupit si jiný přeci není možné že když někdo (zapomene heslo a jméno) tak není možné telefon odblokovat a muže se vyhodit z okna děkuji za radu prosím pokud možno zaslat na email na tento web sem narazil náhodou a nechodím sem děkuji
 • Petr  - reklamace telefonu
  dobrý den chci se zeptat co dělat v případě kdy jsem telefon zkontroloval zda není přihlášen na nějakém účtě a dal ho do továrního nastavení poté při spuštění se telefon kompletně zablokoval a vyžadoval heslo a jmeno na kterém byl naposledy přihlášen já osobně sem nic takového nezakládal a ještě sem kontroloval aby telefon na ničem přihlášen nebyl poté jsem telefon posral na reklamaci že se do děj nedá dostat po 36 dnech mi bylo oznámeno že nikdo neví co stím a že si za to můžu sám že bud mi telefon pošlou s5 a at si to vyřeším někde jinde a nebo at jim ho nechám a budou dále zkoušet jak telefon odblokovt co mám tedy dělat chci vrátit peníze a koupit si jiný přeci není možné že když někdo (zapomene heslo a jméno) tak není možné telefon odblokovat a muže se vyhodit z okna děkuji za radu
 • alexandr  - REKLAMACE
  dobre rano mame s manželkou velky problém v pondělí jsme kupovali auto v autobazaru bouzel ještě ten den prestalo jed spojka zustala na podlaze a auto uz nejede zajímalo by nas zda je auto v tehle situaci možno vrátit mocvam dekujeme
 • alexandr miko  - reklamace
  dobre rano mame s manželkou velky problém v pondělí jsme kupovali auto v autobazaru bouzel ještě ten den prestalo jed spojka zustala na podlaze a auto uz nejede zajímalo by nas zda je auto v tehle situaci možno vrátit mocvam dekujeme
 • Jan Rakovsky  - Prodej auta
  Dobrý den cca před měsícem si ode mě jeden pán koupil nepojízdné auto.Byl seznámen že auto je nepojízdné byl informovan o stavu vozidla ja osobně přesnou závadu nevim i tom byl informován přesto auto koupil v kupni smlouvě mu byla poskytnuta i sleva nakonec cena stálla 5000 kč.Auto si odtáhl dal opravovat a zjistil že se mu to nevylati nyni chce po mě peníze zpět jinak že to nepřepíše na sebe tim pádem mě nechce pojišťovna zrušit pojistné moje pojištovna to vyžaduje přepis na nového majitele proto se chci zeptat zda na toto má kupec právo?děkuji za vyřízeni Rakovsky
 • Lukáš Sáblík  - Vrátí mi někdo to příslušenství???
  Dobrý den, mám takový dotaz, měl jsem notebook na reklamaci a při převzení reklamace, kdy jsem si jel už pro zpravený notebook jsem až doma zjistil že mi k notebooku chybí příslušenství, které jsem jim dával i s tím notebookem při reklamaci. Kontaktoval jsem je a říkali mi že musejí kontaktovat servis, jestli to tam někde mají to příslušenství( jedná se o nabíječku a návody). Kdyby ho tam neměli je nějaká možnost že to příslušenství ještě dostanu???. Děkuji za odpovědi
 • Lea  - Vrácení peněz za dopravné
  Dobrý den,objednali jsme si zboží + 400,- stálo jeho dopravné. Zboží nám nepřišlo kompletní,tudíž jsme je nemohli sestavit. Měsíc jsme čekali na komponenty,které nám k sestavení chyběly,a když přišly zjistili jsme že poslali úplně jiné. Takže opět jejich kopanec,protože do e-mailu jsme vše uvedli správně. Zboží jsme se rozhodli vrátit,poslali si svoje řidiče s tím že nám vrátí peníze a zboží si vyzvednou. Vrátili nám ale zpět jen peníze za zboží,ale ve faktuře je částka o 400,- vyšší,o to poštovné,které nám nezaplatili,což mě zarazilo,protože vždy mi všude bylo poštovné vráceno. Máme na to poštovné nárok?
 • Tomáš  - Reklamace
  Mám problém s reklamací mobilního telefonu. Telefon byl reklamován přes MobilPohotovost.cz v servisu IRD odkud se následně vrátil nefunkční. Při druhé reklamaci mi bylo sděleno, že reklamaci neuznávají, neboť závada vznikla instalací aplikace třetí strany a následná oprava se bude pohybovat v cenové relaci 300 - 500Kč. V první chvíli jsem na tuto opravu přistoupil, ale později mi došlo, že tato závada je nemožná, protože mobil byl přeinstalován do továrního nastavení, což je prý běžný postup. Já jsem pouze nahrál z paměťové karty své kontakty. Nyní se telefon vrátil z reklamace a požadovanou částku mám uhradit. Je možné telefon vrátit zpět a reklamaci nepřevzít, když s postupem reklamace a následnou opravou nesouhlasím? Tento přístup se mi zdá neprofesionální a chtěl bych odstoupit od smlouvy a vrátit peníze, případně vyměnit mobilní telefon za nový nebo vrátit telefon bezplatně zpět do servisu na opětovné přehodnocení reklamace.
 • Eliska  - Reklamace bazaroveho zbozi
  Dobry den. Na bazarovem serveru jsem takoupila vec, u ktere byly fotky, z kterych nebylo uplne patrne vsechno opotrebeni, proto jsem se sms doptala,jak byla vec v servisu a zda neni vec nijak ponicena. Prodavajici mi odpovedel, jako nova - garantuji vracenim penez do 2 mesicu. Tak jsem do toho sla. Bohuzel, kdyz mi zbozi doslo, nebylo takove jake jsem ocekavala. Na veci byly skrabance,ktere z fotek nesly poznat. Mam pravo na vraceni penez? Prodejce mi reklamaci nechce uznat, zr pry fotky jsem mela. Kdo je tedy v pravu a na koho se pripadne obratit o pomoc s resenim. Dekuji.
 • tomas
  Chci se zeptat kdyz prodavajici porusil reklamacni lhutu 30dni a mobil stale nejni z reklamace ktera byla zamitnuta zpet.mam narok na novy mbil nebo nikoli
 • Kubánková Milada  - Záruční doba - Občanský zák. starý vs. nový
  Dobrý den, ráda bych se informovala o možnosti uplatnění reklamace v rámci nového občanského zák., v rámci kterého byla změněna skutečnost - při výměně zboží v rámci uznané reklamace po roce 2014, nevzniká nová záruční lhůta, ale stále platí záruční doba od prvního nákupu. Jak je to ale u zboží, které bylo koupeno v listopadu 2013, reklamováno bylo po 20 měsících užívání - červenec 2015. Reklamace byla uznána a řešena výměnou za nové zboží. V případě, že by došlo k poškození, můžu toto zboží oprávněně reklamovat nebo již nikoli. Byla výměna zboží již podle nového obč. zák. ačkoli byla koupena ještě v době účinnosti starého zákona? Děkuji za odpověď. Kubánková
 • Jana  - nesouhlas s vyřízením reklamace
  Dobrý den, jedná se o hodinky se kterými jsem velmi nespokojená. První závada se objevila cca po 14 dnech nošení. Začali se opožďovat a jelikož je materiál řemínků měkký, vypadla mi stěženka, která drží řemínek s hodinkami dohromady. Paní mi závadu opravila rovnou na prodejně bez zaevidování. Bohužel ještě ten den, se závada s řemínkem objevila znovu. A tak se poslaly na reklamaci, kde mi vyměnili část řemínku. Zhruba po půl roce řemínek opět nedržel, čili při druhé reklamaci, kdy jsem trvala na výměně, mi byla vyměněna celá část okolo hodinek. Reklamaci jsem přijala... nyní zhruba po roce jsem byla hodinky reklamovat znova s tím, že se opět opožďují a začali vypadávat kamínky okolo ciferníku. Paní z prodejny mi nyní volala, že mechanismus hodinek mi v rámci záruky vymění. Co se týče vypadaných kamínků, mi řekla že pokud je chci znovu zasadit, musím tuto práci zaplatit. Kamínky prý vypadly používáním parfémů či jiné tělové kosmetiky. A žádost o výměnu či vrácení peněz mi zamítla. Jak mohu nyní prosím postupovat? Předem mockrát děkuji.
 • Karel  - Reklamace horskeho kola
  Dobry den. Muj dotaz je k reklamaci ktera se bez uspechu tahne jiz ctvrty mesic. Jde o jizdni kolo nemeckeho vyrobce canyon ktery nema kamenny obchod tudiz se vse resi mejlem a koupeno bylo prez internet. Reklamace dle jejich postupu a mnou poslanych fotek a informaci byla uznana. Jenze se neustale vymlouvaji ze vyrobce z nemecka neposlal do cech na ceske zastoupeni canyon novy dil ktery jsem reklamoval. Pozadoval jsem vraceni penez, ale to pry u nich nelze. Je prosim vas nejake reseni? Dekuji Sedlacek Karel.
 • Honza  - Pomoc s reklamací
  Velmi doporučuji stránky reklamovat.cz.Bezplatně posoudí Vaše nároky a pomohou s uplatněním vad prostřednictvím zkušených advokátů. Vše pro Vás zadarmo!!!!
 • stefi  - reklamace
  Dobrý den, mám dotaz zakoupila jsem prsten s kamínkem který je ještě v záruční době již 2x jsem ho reklamovala z důvodu vypadnutí kamínku kamínek mi opět vypadl ale nenašla jsem ho mám nárok na bezplatné vložení nového? Děkuji
 • Jana
  Dobrý den, velice bych Vám chtěla poděkovat za tento souhrn týkající se reklamací. Bohužel se nacházím na druhé straně obchodního pultu a neustále se jako zaměstnanci dohadujeme se zákazníky, že pokud je u reklamovaného zboží zboží na prodejně, dle poslední věty posledního odstavce si zákazník musí zboží za nové vyměnit. Čímž jste nám to potvrdili. Bohužel je na denním pořádku, že na nás zákazníci volají policii a právníky s tím, že chtějí peníze. Vyhrožování fyzickým napadením a sprosté nadávky také není nic neobvyklého. Rozzlobené zákazníky samozřejmě chápu, jen by si občas mohli uvědomit, že zaměstnanci prodejen daná pravidla a zákony nevymýšlejí a ani nemohou za zákazníkův špatný den.
 • Jana
  Možná bych přece jen měla dotaz. Můžete mi napsat, který § toto přesně řeší? Až na mě bude zase někdo křičet, že je to můj výmysl. Děkuji.
 • libor  - mech. poškození
  Dobrý den, reklamoval jsem telefon a po uplynutí 30ti denní lhůty mi přišla odpověď: Dobrý den, čekáme na příjem mobilního telefonu ze servisního střediska. Váš mobilní telefon je mechanicky poškozený, nejedená se tedy již o reklamaci (záruční opravu). co je na tom pravdy a jak mám dále postupovat?
 • Monika  - Odstoupení od smlouvy
  Opravují se vyjde me to 16800chci odstoupit od smlouvy prý to není mozne nic jsem nikde ne podepisovala.Děkuji za případnou odpověď
 • Monika  - Odstoupení od smlouvy
  Dobrý den potřebuju poradit přes tel.jsem byla vybrána na testy DNA ale mam prý slevu 72 procent takže me to vyjde na 100kc mam nárok odstoupit od smlouvy na dálku Děkuji za odpověď.
 • Jakub Janisch  - Vrácení zboží
  Dobrý den, před Vánocemi(18.12.) mi přišel balíček, který jsem si objednal na webových stránkach www.andreashop.cz. Jednalo se o 3d brýle Panasonic. Chtěl jsem ve 14-ti denní lhůtě odstoupit od smlouvy a zaslat balíček zpět, ale bylo mi zděleno, že balíček mám zaslat na adresu do Slovenske republiky i když je firma vedena v Praze. Cena odeslání balíčku na Slovensko je zhruha 1500 Kč což je skoro hodnota brýlí. Jak mám postupovat?
 • Bronislav Králíček  - Délka záruční doby pro školu
  Dobrý den, před rokem jsem koupil pro základní školu mobilní telefon. Objednal jsem si ho telefonicky a na žádost obchodu jsem uvedl i IČ naší školy, pro přístroj jsem si dojel a zakoupil za hotové. Během roku mně byla vyměněna nabíječka pro nefunkčnost a těsně před uplynutím jednoho roku od koupě telefon nešel nabíjet. Po telefonické domluvě s prodejcem jsem přístroj dovezl a prodejce se ho snažil nabít. Nakonec mně bylo sděleno, že přístroj nelze zprovoznit a je třeba ho odeslat do servisu. Při kontrole dokladu o koupi mně prodejce ale sdělil, že záruční doba na mobilní telefon je pouze 1 rok a uplynula před 2 dny. Nikdy předtím se mně nestalo, že škola na zakoupené výrobky má záruční dobu pouze jeden rok. Má prodejce pravdu s jednoletou záruční dobou u škol. Děkuji za odpověď. ředitel ZŠ Pomezí Broněk Králíček
 • Anonymní  - Dagmar
  Dobrý den, prosím o radu. Koupili jsme si přes e-shop Euronics myčku. Po převzetí zboží od doručovatele, které nevykazovalo známky nějakého poškození, jsme po rozbalení zjistili, že je myčka v pravém horním rohu a na dvířkách poškozená - prasklá. Okamžitě jsme se informovali na lince Euronics, kde nám bylo sděleno, že máme zaslat fakturu a přiložit fotografie poškozené myčky. To jsme také učinili. Více než po týdnu e-mailové komunikace nám bylo sděleno, že reklamace nebyla uznána pro neposkytnutí fotografií obalového materiálu. Ten jsme samozřejmě již k dispozici neměli, jelikož jsme jej po rozbalení vyhodili - obal totiž nejevil žádné známky poškození a ani nám tato informace (o potřebě zaslání fotografií obalového materiálu) nebyla poskytnuta na lince Euronics, kterou jsme po zjištění poškození ihned kontaktovali. Jelikož na další e-maily reklamační oddělení nereagovalo, rozhodli jsme se poslední den 14 denní lhůty, odstoupit od smlouvy. Máme ale strach, že pokud zašleme zboží - myčku zpět, neuvidíme od prodejce ani peníze, ani myčku, jelikož prodejce přestal komunikovat. Prosím o radu, jak postupovat. Předem moc děkuji.
 • Soňa  - prodej auta
  Dobrý den,potřebuju poradit.Pradala jsem auto.Na závadu jsem upozornila ,,únik vody z chladiče" řekla jsem že musí dolívat vody.I přesto si to auto vzal.Sepsaly jsme smlouvu a pán odjel.Jenže vodu nedolíval takže mu prasklo těsnění pod hlavou motoru.Teď po mě chce vrátit peníze.Já nevím co dělat.má na to právo? Děkuji za odpověď
 • Allan Mac-Links  - Vracení výrobku
  Dobrý den 16.11.15 jsem zakoupil manželce v elektro svářečku folii. Bohužel po odzkoušení jsme zjistily, že to není to co jsme od výrobku očekávaly. Tak jsem se 18.11 vydal spět do elektro, že výrobek vrátím ale bohužel jsem narazil. Paní mi bohužel výrobek nevzala spět ale poslala ho na reklamaci. To ale nic neřeší já chci spět peníze a ne výrobek s kterým nejsem spokojen.
 • Lukáš  - Nevyhovující výrobek
  Dobrý den, četl jsem na stránkách, že jste měl problém vrátit nevyhovující výrobek. Mám stejný problém, vyřešil jste to nějakým způsobem? Děkuji Vám za odpověď.
 • Jitka  - kotek plinovy
  před 10lety jsme si plynový kotel a nechali od firmi namontovat pak jsme mněli ještě před 6 roky opravu od stejné firmi a ted jsme se rozhodli udělat revizi a dozvěděli jsme se že nám nenamontovali pojistný ventil a že vlastně je to jen div že nám do tedka nepraskl a že máme kuli domu nafouklou nadrž. Můžeme ještě chtít aby to spravili.
 • Karol Maly  - poštovné
  Dobrý den, zakoupil jsem boty v eshopu. Zaplatil poštovné. Přišly. Objednal jsem špatnou velikost. Odeslal jsem hned zpět a zaplatil poštovné. Prodejce vyměnil a poslal mi zpátky. Opět mám platit poštovné. Mám poštovné platit? Díky za odpověď
 • pavla hegerova  - druhá reklamace kočárku
  Dobrý den, moc Vás prosím o radu.Koupila jsem si kočárek přes e-shop po měsíci se vyskytly vady:podvozek nebrzdil,levé kolo zadrhávalo,vytvoření žmolku na potahu.Kočárek jsem reklamovala,přišel mi z reklamace s vyjádřením:výměna konstrukce a sedáku kočárku. Kočárek jsem používala,ovšem vady se projevovaly znova,s tím, že kolečka se nedokážou srovnat,zadrhávají se, jsou vykloktaná.Reklamace mi nebyla uznána, z důvodu špatného starání se o kočár, ale oprava brzdy byla provedena.Na kočárku se objevují stále problémy s kolečkama,kočár se nedokáže velmi často rozjet i na rovném povrchu,zjistila jsem další vadu, a to ulomené části na sedací části,jsou ostré a syn tam dává ruce.Prosím poradte mi jak mám postupovat.Kočárek už opravdu nechci. děkuji moc
 • Aneta  - Vrácení Zboží
  Dobrý večer Kopila jsem si nábytek do koupelny .Ale doma jsem si všimla ze je jeden kus bílí a zbytek je hnědý chtěla jsem ho vyměnit paní mi slíbila že to vymění a stále nic. Volala jsem jí a nezvedá mi telefon. Mám učet jaká mám práva? Když mi nevyhoví můžu nábytek vrátit? Zboží je zabalené tak jak jsem ho dostala. A nábytek mám teprve 6 dní. Děkuji Aneta
 • Taisiya  - reklamace obuv
  Dobry den,potrebuju radu. Reklamovala jsem boty/mokasiny/ 2 par a poradala o vraceni penez. Kupila pred rokem. V reklamace byla ukazana zavada - U obou bot se oddeluje lakovana cast kolem podpatku. Boty me vratili a napsali do rekl. listu - zavada neni jasna ale stvoreno mechanickim zpusobem. Esli nikdo mnel takovy pripady muzete mi s tim poradit. Dekuji za poradu. P.S. Kamaradka taky ma stejnou zavadu a taky reklamovala.
 • Romana  - Reklamace - stomatologie
  Dobrý den! Potřebuji poradit. Před 3lety jsem podstoupila na soukromé stomatologické klinice vsazení zubních implantátů, na které je připevněna zubní náhrada. Celkovou cenu 300000Kč jsem hradila u zubaře, bylo to za veškerá ošetření, 2x analgosedaci a laboratoř, kde náhradu vyráběli. Během těch 3 let jsem asi 5x musela absolvovat výměnu vnitřních šroubů v implantátech, protože vždy stejné dva praskly aniž bych kousala něco tvrdého(jednou mi byla výměna účtována 3800Kč, jinak ne). Když se toto opakovalo i teď, lékař zubní náhradu předal laboratoři s mými novými otisky, přičemž bylo prý zjištěno, že zubní náhrada přesně souhlasí s otisky a problém je v tom, že ze záhadného důvodu jsou otvory pro ty 2 problémové šroubky větší než otvory ostatní. Tak prý v tom bude problém. Takže doporučení zní - nové otisky a spodní náhradu udělat novou. Ovšem pro mne to znamená zaplatit materiál a práci laboraoře 27000Kč. Ohradila jsem se, že když problém způsobila laborantka, nic platit nehodlám. Ale bylo mi řečeno, že ta laborantka, která náhradu dělala, už tam nepracuje, pracuje někde v zahraničí, takže to musím zaplatit. Můžete mi prosím sdělit, na co mám a nemám nárok? Já jsem si sama tu laboratoř nevybírala. Nevím, jestli ta laborantka byla zaměstnancem laboratoře nebo OSVČ. Na co mám nárok?
 • Romana  - Poštovné při odstoupení od kupní smlouvy do 14dní
  Dobrý den! Vrátila jsem zboží a žádala vrátit peníze a poštovné, které dělalo 89Kč - doložila jsem dokladem. Dodavatel zboží mi napsal, že vrátí jen 39Kč za poštovné, což je nejnižší poštovné, které nabízí (ale tato varianta byla pro mne nevyužitelná vzhledem k mé adrese). Údajně je to podle zákona. Je to opravdu tak?
 • hňup
  Dobrý den, záleží, proč by nejlevnější varianta nemohla být využitelná ve vašem případě.Obecně je prodejce povinen vrátit poštovné za nejlevnější variantu dodání, kterou nabízí, pokud by však u vás přicházela v úvahu pouze varianta dražší, měl by vrátit náklady za tuto dražší variantu. Pokud jste si ovšem vybrala dražší variantu, ačkoli bylo možné využít levnější, máte právo pouze na vrácení nákladů odpovídající levnější variantě .
 • Denisa Brilová  - Skrytá vada na domě
  Dobrý den.S přítelem jsme koupili rodinný dům zhruba v polovině července 2015.Po necelé měsíci jsme přišli na to že se v domě nachází vrtavec a pravděpodobně tesařík.Jsou přemnožení, takže bývalý majitelé nám zamlčeli jejich výskyt.Problém je v tom že máme ve smlouvě že dům kupujeme tak jak je,takže bychom potřebovali poradit jestli máme šanci na nějakou náhradu škody co brouci způsobili a kterou jsme investovali a budeme investovat do deratizace.Děkuji mnohokrát za odpověď.
 • hňup
  můžete minimálně požadovat slevu z kupní ceny (ve výši nákladů) popř. požadovat odstranění vad. Koupě věci jak stojí a leží se nevztahuje na individuálně určenou věc, kterou dům je, prodávající proto bude odpovídat za vady.
 • J.M.  - Vraceni penez
  Dobry den,pred 7 mesici jsem dostala darem pro syna soupravu mikiny a rifli zn. Next.Ale souprava synovi byla mala tak jsem ji prodala na detskem bazaru.Dnes se me ozvala pani ktera si soupravu odemne koupila pred 7 mesici s tim ze chce vratit penize.Ze souprava neni original zn.Next.Jestli je nebo neni original to nevim,dostali jsme darem. Dekuji za odpoved a radu.
 • garry
  Soupravu jste dostala neznámé značky s označením NEXT. To, že jste se domnívala, že se jedná o danou značku bylo Vaše pochybení. Pokud jste nevěděla s určitostí nic o původu, neměla jste tuto skutečnost uvádět při prodeji, čili by bylo férové peníze vrátit v přiměřené výši opotřebení výrobku člověku, kterého jste uvedla v omyl.
 • Zdeněk PETR  - autokamera
  Dobrý den,mám problémy s prodejnou K+B Expert ohledně reklamací.2x uznaná,2x shledaná bez závad,i když tam závada je.Nechci zboží převzít,předal jsem stížnost ČOI, musím věc převzít dříve,než se vyjádří ČOI?Dostal jsem doporučený dopis k převzetí zásilky.Děkuji
 • Zuzana Přibylová  - Vysavač ROOMY 3,0
  Dobrý den, prosím o radu jak mám postupovat když se mi porouchal vysavač přesně 1rok a osm dní od koupi a prodejce mi tvrdí, že již není v záruce protože záruční doba je jen jeden rok z důvodu, že vysavač byl koupen do firmy (na IČO) a kdyby prý byl koupen fyzickou osobou (občanem) tak by byla záruční doba dva roky. Děkuji za odpověď
 • Veronika  - skytá vada domu?
  Dobrý den, lze považovat za skrytou závadu na domě i to, že při malém dešti máme zaplavený sklep? Prodávající nás na to neupozornili a nyní náme vyplavený sklep (dočasně uschovaný nábytek) úplně zničený. Děkuji za radu. Hezký den, Veronika
 • eva schwarzová  - reklamace postele přes eshop
  Dobrý den, mám dotaz koupila jsem manželskou čalouněnou postel přes internet již jednou jsem ji reklamovala a byly mi zaslany dva nove díly bohužel po 3 mesících ji reklamuji znova jenže tentokrát prodejce + výrobce chtějí zaslat výrobek na mé náklady , které budou případně uznání reklamace vráceny. Má otázka je zda je to tak správně i přesto , že by se demontáží postel mohla porušit a nebo přepravou a na základě toho by nemusela reklamace třeba uznána a zároveň se mi zda , že čalouněnou postel demontovat a balit tak aby se neporušila není zrovna jednoduchá práce . jak by to správně mělo být ? Děkuji moc za odpověd
 • Sabina  - mobilní telefon
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na muj mobilní telefon. Reklamovala jsem ho ještě v záruční době a chci se zeptat zda mám nárok na vrácení peněz nebo výběru nového mobilu za stejnou cenu v případě, že vadu na moblním telefonu nebudou vědět jak opravit?Díky předm
 • David  - Nákup použitého zboží od fyzické osoby a možnost j
  Dobrý den, předem děkuji za radu a vaše názory. Jsem nepodnikající fyzická osoba. Dne 27.5.2015 jsem prodal použitý stolní počítač s monitorem prostřednictvím internetu. Inzerát byl s veškerým popisem a s reálnými fotkami. Nakupující osoba si zboží vyzvedla osobně u mě doma a počítač jsem jí kompletně předvedl, že je naprosto funkční. Upozornil jsem jí, že operční systém není předmětem proej a je pouze k vyzkoušení PC. Následující den dotyčná volala, že počítač nenaběhl a proto odstupuje od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů. Vysvětlil jsem jí, že sama viděla funkčnost PC a nevím co se dělo s počítačem při převozu a neodborném zapojování a není důvod k vrácení peněz za zboží, které bylo naprosto funkční. Sdělil jsem jí, že jsem nepodnikající fyzická osoba, jedná se o použité zboží na které neposkytuji záruku, což jsem jí sdělil. Nenašel jsem zákonnou povinnost prodávajícího peníze vracet. Dotyčná vyhrožuje paragrafy, ale zákon je na mé straně. Nebo si myslíte opak?
 • lukáš kopal  - Stejný problém
  Dobrý den, mám též stejný problém, akorát jsem prodával poškozené zboží s jasně udanou vadou o které kupující věděl a je to podobný scénář jako u Vás. Jak jste to nakonec vyřešil? Děkuji za odpověď
 • Musilová  - Vrácení zboží
  Dobrý den, prosím o radu. Zakoupila jsem před dvěma dny repasovaný počítač. Po telefonické dohodě jsem si jej vyzvedla v prodejně. Ptala jsem se v jakém je stavu a i na stav vizuální, bylo mi řečeno, že má drobné oděrky. Doma jsem zjistila, že je počítač slepený po celé straně izolepou, navíc při chodu nepříjemně hučí. Volala jsem tedy do prodejny s prosbou, že jej chci vrátit. Bylo mi zděleno, že nevrací peníze za zakoupené zboží na prodejně, že vrátí platbu pouze za zboží objednané přes internet. Vím o 14ti denní lhůtě na vrácení zboží bez udání důvodu. Platí to i v tomto případě? Děkuji za radu.
 • Tat´jana  - kam podat reklamace
  Dobry den,na předváděcí akce spol. BECK EUROPE jsme s manželem koupily zboží na 29 999,00 Kč/Biolampa a masážní stroj/ V. smlouvě zaruč ni doba byla stanovena 5 let,po neplných 2 let vyskytly vady -přestaly fungovat. Podle kupní smlouvy na vadní zboží kupující reklamaci musei uplatnit u prodávajíciho na adrese firmy BLEK EUROPE./ Mělnik, Blatecká 3344/. Dneska jsme tam přijely,a tam po firmě a ni stopy... V Obchodním rejstříku ne našly firmu Jak nám dal postupovat... Děkuji za odpověd
 • Karlina  - Vrácení finanční částky za nedodané zboží
  Dobrý den, počátkem srpna 2014 jsem našel v poštovní schránce leták s inzerátem na levné přitápění kamny s japonským patentem. Poslal jsem letáček zpět na adresu firmy a za několik dní přijel p. Pospíšil a v prostorách bytu mi kamna předvedl. Na můj dotaz ohledně spotřeby mi p. Pospíšil odpověděl, že jsou velmi úsporná, asi 1 dl petroleje na hodinu provozu. Rovněž mi řekl, že pokud je objednám nyní, budou mě stát kolem 10ti tisíci, jinak stojí 14 tisíc korun. Souhlasil jsem s dodáním kamen v měsíci září a zaplatil zálohu 5000,- Kč a obdržel jsem příjmový doklad o zaplacení, zbývající část peněz mám zaplatit ve formě splátek. Ještě tento den jsem nahlédl na webové stránky Vaše Stížnosti.cz a zjistil jsem lživé informace o tomto výrobku a dost stížností od kupujících. Rozhodl jsem se, že od koupě kamen odstoupím a hned druhý den jsem zaslal p. Jurečkovi, vedoucímu firmy J+P International doporučený dopis o zrušení této ústní smlouvy, kterou lze kvalifikovat jako smlouvu o smlouvě budoucí.Těch doporučených dopisů bylo více. Spojil jsem se s ním i telefonicky na dotaz ohledně zrušení zakoupení kamen se velice rozčílil, že jsem kupní smlouvu uzavřel a zrušení nebo odstoupení od ní není možné a že zálohy se nevrací.Do dnešního dne mi pan Jurečka ani nedpověděl na mé doporučené dopisy. Prosím, poraďte mi, jak mohu získat tuto zálohu zpět.Jsme důchodci a tak je částka pěti tisíc pro nás hodně.
 • Jana Novotná  - bazar
  Dobrý den, prodala jsem zboží přes bazar, 7.den po přijetí platby odeslala, bohužel slečna si jej na poště nevyzvedla a požaduje vrácení peněz s tím, že už zboží nechce, že jsem jí ho poslala pozdě (termín dodání nebyl sjednaný).Má na toto právo ?
 • Nahodny clovek  - Ne
  Pokud nebyl sjednany termin dodani, tak je projev vule platnym pravnim ukonem a protoze se jedna o prodej mezi "spotrebiteli", tak neexistuje zadna 14ti denni zakonna lhuta pro vraceni zbozi oproti penez. Pokud mate zaplaceno a pani odmita prevzit zasilku, tak je Vasim rozhodnutim, zda kupujicimu vratite cast penez snizenou o naklady postovneho, nebo odmitnete vratit celou castku s tim, ze obchod byl uzavren, z Vasi strany doslo k plneni dle dohody a kupujicimu zbyva pouze prevzit zasilku. V pripade, ze by obsah zasilky nesouhlasil s predmetem prodeje, nebo by vykazoval vady neslucitelne se zakonem, tak potom ma kupujici narokovat odstoupeni od obchodu. Vymahatelnost prava obou stran je samozrejme jina otazka, zalezi vzdy na tom, jak odhodlana je ktera osoba, tzn. jak daleko je kdo ochotny zajit.
 • Aneta Lysáková  - Reklamace
  Dobrý den, kontaktuji Vás ohledně situace, která se mi přihodila a prosím Vás o radu. Na podzim roku 2014 jsem si zakoupila u internetového obchodu postel. Matrace na této posteli do dvou měsíců změkla takovým způsobem, že způsobuje bolest zad a její vlastnosti a tak jsem se rozhodla pro reklamaci. Spojila jsme s e-shopem a ten ě odkázal na výrobce, který zaslal ke mně domů, servisního technika. Ten reklamaci uznal a řekl mi, že mi bude doručena nová matrace. O týden později mne telefonicky kontaktovat, že došlo k přezkoumání a reklamace byla zamítnuta. Spojil jsme se tedy přímo s e-shopem, který mi reklamaci na vyjádření výrobce zamítl. Je tento postup vůbec možný? Nevím, jak se mám dále bránit a domáhat uznání reklamace. S pozdravem Aneta Lysáková
 • Radek  - vraceni zbozi ve lhute 14 dnu a naklady s vracenim
  Dobry den Koupil jsem TV pres Eshop a do 14 dnu ji vratil. Objednal jsem TV v Eshopu ale vyzvedl v kamennem obchode ,kde jsem ji i dovezl k pozdejsimu navraceni. Dodal jsem kompletni baleni vcetne krabice,pracovnici v prodejne vse kontrolovali a sepsali,ale v mailu mi pak sdelili,ze z puvodni celkove ceny mi strhnou nejakou castku za provedeni diagnostiky a znovuzabaleni TV. Maji na to pravo? Predem dekuji za odpoved
 • Nahodny clovek  - Ano
  Prodejci nemusite vracet ani puvodni obal, staci i samotne zarizeni s prislusenstvim. V krajnich pripadech i bez nej. Ovsem musite pocitat s tim, ze prodejce je podnikatelem s umyslem dosazeni zisku, tzn. je v jeho opravnenem zajmu navratit predmet do znovuprodejneho stavu. Toto obnasi kontrolu jak vizuelni, tak provozni a pokud tuto provadi pro nej treti strana, tak je tento naklad odpocitatelny od kupni ceny. Pokud se Vam nezda vyse odpocitane castky, tak muzete vyzadat podklady pro porovnani a zhodnoceni u nezavisle treti strany. Velke prodejny maji casto takove zisky a marze, ze takove poplatky zpravidla nechteji, protoze zamestnavaji osoby primo pro tento ucel. Mensi prodejny samozrejme takove financni prostredky k dispozici nemaji a tak musi ztratu nekde kompenzovat. Jedna se o jednoduchy princip, kde prodejci vznikaji naklady pro navraceni predmetu do prodejniho stavu, kde opet muze poskytnout zakonnou zarucni lhutu a vsechno prislusenstvi s tim spojene.
 • Karel K.  - Reklamace bez identifikacniho stitku
  Dobry den, po pul roce uzivani prestal fungovat napajeci zdroj notebooku. Zdroj byl kupovan zvlast,ne v ramci prislusenstvi not. V servisu bylo ujsteno,ze zdroj je nefunkcni,ale reklamace nebyla uznana, protoze byl strzeny identifikacni stitek. Zbozi bylo v puvodnim obalu a predlozen byl i paragon. Ma na to prodejce pravo? Dekuji za radu. K.
 • Nahodny clovek  - Ano
  Pokud neni mozne jednoznacne identifikovat predmet reklamace je prodejce nucen predpokladat predlozeni jineho predmetu, nez na ktery byla poskytnuta zaruka. Ve strucnosti - nemuzete ocekavat zarucni plneni na predmet, u ktereho prodejce nemuze jednoznacne identifikovat puvod. Samozrejme je tu dalsi moznost si nechat v oficialnim servisu (nikoli doma, kde nemuzete ziskat potvrzeni treti nezavislou stranou) rozebrat predmet sporu a vyhledat identifikaci ukrytou vne predmetu sporu.
 • Jana  - Prodej zboží přes bazar.cz
  Dobrý den, prodávala jsem snowboardové kalhoty přes bazar.cz. Do inzerce jsem napsala, že jsou týden nošené a v příloze byly vloženy fotografie a rozměry kalhot. Paní si je zakoupila synovi k narozeninám a nyní mi je chce vrátit, protože mají rozřízlý okraj nohavice. Nyní my vyhrožuje soudem, má nárok na vrácení peněz? Předem děkuji za odpověď Jana.
 • Nahodny clovek  - Rozhodujci jsou dukazy
  Nyni je ve Vasem zajmu predlozit jednoznacne dukazu o tom, v jakem stavu bylo zbozi pred odeslanim. Tzn. bylo by vhodne mit k dispozici fotky pred odeslanim. Pokud takove dukazy nemate, bude zapotrebi mit svedky. Jedna se samozejme o velice nejednoznacnou situaci, protoze poskozeni mohl bez potizi zpusobit onen syn a dobre vime, jak neradi deti priznavaji vlastni zavineni. Pokd mate zajem situaci odbourat, muzete nabidnout financni kompenzaci kupujicimu, aby si predmet prodeje nechal opravit. Vyse a zpusob uhrady je predmetem Vasi dohody. Ovsem pokud jste presvedcena a mate i dukazni material o stavu popsanem v inzeratu, tak neexistuje zadny duvod na vyhruzky reagovat. V tuto chvili jednejte dle vlastniho vedomi, svedomi a uvazeni. Samozrejme pokud kupujici ma dukazy, napr. behem rozbalovani zasilky meli zapnutou kameru, tak budete obhajovat svoji stranu obtizne a kupujici v tomto okamziku skutecne muze vyuzit sluzeb soudu.
 • Denisa  - Reklamace
  Dobry den koupila jsem si od společnosti colorovo tablet na splatky měla jsem ho doma pouze tři dny a mezitím součástka na nabíjení zapadla dovnitř navíc mi tablet přivezli uš v otevřené krabičce,poslala jsem tablet na reklamaci a přišla mi tato odpověd v ramci teto opravy je vyměnit zakladní desku.boužel se jedná po zaruční opravu nebot byla vytržena mechanickým konektoru usb cena opravy je 1162 kč
 • Nahodny clovek  - Chtelo by se to vic zamyslet
  V prvni rade byla chyba prebirat zjevne poskozenou zasilku, jelikoz tim prebirate veskerou odpovednost za stav na sebe a reklamace u prepravce neni pote mozna. V druhe rade, pokud se jedna o mechanickou vadu, tak zcela jiste se na to nevztahuje zaruka a nezbyva nez nechat predmet opravit. Zde je ovsem jiz Vasi volbou, zda-li budete chtit uplatnit opravu u spolecnosti, kde byl predmet zakoupeny, nebo se poohlednete po jine nezavisle opravne, kde umi pajet a podobnou praci provedou napr. za pulku ceny. Je pravdou, ze opravou u jine spolecnosti, nez ktera byla prodejcem ztracite zaruku na predmet, otazkou je, jak hodne Vas to v soucasne dobe zajima a jakou hodnotu ma pro Vas zaruka. A v neposledni rade bych doporucil zapracovat na pravopisu, hrubky se spatne ctou, nedelaji dobrou vizitku a clovek pak vypada hloupe a tim dava dopredu signal ostatnim, ze je mozne s autorem "zametat podlahu". Ale to je samozrejme jen poznamka pod carou a Vase vec.
 • Týna  - Zrušené internetové stránky
  Dobrý den, mám dotaz objednala jsem se si přes internet parfém, došel mi podobný, ale se stejným názvem, ovšem jinou vůní, klasický podvod, ale internetové stránky jsou již zrušeny, to se mám obracet rovnou na Policii nebo jak postupovat?
 • Jane Oluda  - cenově nabídka
  Máte nízký rozpočet a je třeba, aby se věci běží, jsme tu, abychom Vám nabídnout potřebné pomoci s nabídkou půjčky na minimálně 5000 dolarů maximálně 500.000.000 dolar bez zajištění a zajištění, které vám pomohou. Můžete nás kontaktovat pomocí tohoto e-mailu: janeoluda@outlook.com s těmito informacemi, aby umožnila rychlé zpracování vaší žádosti o úvěr. * žadatel Jméno: * adresa: * země: * věk: * sex: * telefon: * povolání: * Pozice na pracovišti: * výše úvěru: * doba trvání úvěru: * Účel úvěru: * měsíční příjem: S pozdravem, Jane Oluda Výkonný ředitel, Jane Oluda finanční dům(JOFH)
 • Ivana  - Reklamace kočárku
  Dobrý den, v říjnu 2013 jsem koupila kočárek. V září 2014 jsem ho reklamovala (vadné ložisko, utržený bezpečnostní pás), reklamace byla uznána. Dnes se mi opět vyrval bezpečnostní pás a během jízdy se uvolnil šroub v kolečku a kolečko se vylomilo. Chtěla bych se zeptat, mám právo požadovat vrácení peněz?
 • jiri
  se vytrhl pas......se ulomilo kolecko.....vsechni samo? Kdyby jsi aspon nelhala.....samo se nedeje nic
 • RsT  - Zamítnutí výměny zboží
  Dobrý den, koupil jsem na doporučení prodejce v kamenném obchodě zesilovač a repro do auta. Jenže po zapojení jsem zjistil, že mi prodejce doporučil a prodal slabý zesilovač a po půl hodině se mi vypne. Navíc nevyhovuje ani parametrově. Na otázku, zda můžu zesilovač vrátit a s doplatkem koupit výkonější, mi odpověděl, že výměna možná není, že se nezabývají použitým zbožím. Nákup jsem provedl před 14 dny. Má na to právo? Popřípadě můžete mi poradit, jak mám postupovat?
 • Majlenkha  - smlouva o úvěru
  Dobrý den,měla jsem úvěr u České spořitelny na 72 splátek,který mi končil k určitému datu,během úvěru jsem žádala o změnu termínu splatnosti splátek posunutí cca 5 dní vzhledem výplatnímu termínu mzdy a nebylo mi vyhověno.Vše jsem tedy splácela sice opožděně předepsanou částku + pokutu z prodlení.3 měsíce před skončením smlouvy o úvěru jsem se byla zeptat na stav úvěrového účtu a bylo vše v pořádku.Poslední splátky jsem nesla osobně na pokladnu ve stanoveném termínu,aby vše proběhlo jak má.Měsíc po skončení smlouvy o úvěru mi přišla upomínka že jsem nezaplatila stanovenou částku k danému měsíci.Nepřišla mi žádná zmínka ze spořitelny,že můj úvěr neukončili tak jak je uvedeno ve smlouvě a ani na pobočce mi nesdělili skutečnost,že bych měla platit nějaké peníze navíc.Předložila jsem smlouvu,doklady o zaplacení splátek a oni chtějí doplatit nějaké záhadné peníze...prosím poraďte mi jak mám postupovat, protože celková částka je splacená a další peníze již platit nechci...už tak jsem zaplatila 60% z celkové částky.Děkuji za odpověď.
 • tana nová  - zamitnuti reklamace
  Dobrý den píši ohledně notebooku ACER, který stál necelých 20.000 kč,byl koupen 29.12.2013,3 krát byl v servisu na poruchu hdd.Zažádala jsem o odstoupeni od smlouvy po 4 opravě.Odepsali mi že zařízení je po nárazu,vnikla do něho prý kapalina,dále otlačená klávesnice a otlaky s nesprávné manipulace.Pokud ho chci zpět neopravený tak mám zaplatit částku 800 kč,,nebo mi ho opraví na mé náklady za částku 6.117 kč,a nebo ho z recyklují.Což mě velice zaráží!Jelikož pokud by byla pravda co v dokumentu uvádějí, jak je možné že na to přišli až po 4 opravě? S notebookem jsme vždy zacházeli z opatrností nikdy nebyl polit ani se sním nikde nenarazilo.Jsem velice dotčená jaký výmysl si na mě nachystali,Kolik vad najednou našli,vždy mi psali k protokolu opravy že jim je to velice líto že jsme měli problém se zařízením a že doufají že budeme spokojeni s opravou a pokud by problémy přetrvávali nemáme váhat a vždy je kontaktovat!!!Chci podotknout že i sám prodávající v elko mi řekl že viděl a kontroloval přístroj před tím než ho posílali do servisu že je v pořádku a sám mi řekl že je vidět že se sním zachází dobře že na pohled je jako nový.Když mi předával dnes ten protokol o zamítnutí řekl žě on nic nenadělá že to mám dat k soudu.Tak se prosím ptám mám to podat k soudu?Poradíte mi?Nevím co dělat abych nevihodila další penize z okna. Děkuji
 • Večeřová Jaroslava  - reklamace bot
  Dobrý den,před rokem jsem si koupila polobotky kožené za 1499,-Kč.Letos v květnu mi do nich začalo zatékat.Dala jsem je k reklamaci,za měsíc mi je vrátili opravené,v září jsem si je jednou vzala,prošla kolem mokré trávy a měla jsem opět mokro v botě.Znovu jsem je reklamovala a čekám na 30 denní lhůtu opravy,ale prodavačka mi hned při podání reklamace řekla,že tyto kožené polobotky nemohu nosit v době,kdy prší-jak to tedy je-nebyla jsem na to upozorněna-jsou to podzimní boty-děkuji Večeřová
 • jana  - reklamace
  Dobrý den,  mám jeden dotaz, a to zda při nákupu použitého zboží přes internetovou inzerci mám právo zboží vrátit a požadovat peníze zpět, do kolika dnů a jestli musím uvádět důvod či nikoliv? A jak je to se zárukou? Jestli prodávající - ve většině fyzická osoba - nepodnikatel, má nějakou povinnost poskytnout na použité zboží záruku?  Dále by mě zajímalo, zda je vrácení vůbec možné, jelikož při nákupu přes inzerci většinou nepodepisujete žádné písemné smlouvy, ale pouze se o koupi domluvíte přes e-mail.  Mnohokrát děkuji za případné rady a odpovědi.
 • kitka
  Dobrý den,použité zboží vrátit ne můžete ,a záruku taky ne mate ,je to není nove zboží,a žádné smlouvy nemate
 • Nahodny clovek  - Nelze
  Pri nakupu pouziteho zbozi kdy se jedna o prodej mezi "spotrebiteli" nemate pravni zaruky, jako u klasickych prodejcu, podnikatelu. Co koupite z druhe ruky, tak koupite z druhe ruky a tim to konci. Tzn. nemate narok na vraceni zbozi do 14ti dni bez udani duvodu apod. (vyjmkou je moment, kdy sam prodavajici takovou moznost poskytl z vlastni dobre vule). Narok na vraceni oproti kupni castce mate pouze v okamziku, kdy predmet prodeje neni shodny s predmetem prevzatym, pripadne nedoruceni zadneho predmetu prodeje po zaplaceni predem (podvod). Dalsi moznosti reklamace jsou vady, na ktere nebyl kupujici upozornen. Do takovych se ovsem nepocita bezna mira opotrebeni, tzn. nemuzete napr. u obuvy reklamovat odrenou podrazku apod. protoze to je nutny predpoklad pouzivani. Lakava cena pouziteho zbozi s sebou nese samozrejme i sva rizika. Pokud se v internetove dzungli second hand prodeju neorientujete, nebo nedokazete vyznat, doporucuji prenechat nakup zkusenejsi duveryhodne osobe, pripadne zanechat nakupu z druhe ruky a zustat u osvedcenych kamennych ci internetovych prodejcu. Pokud chcete i tak pokracovat, musite pocitat s pravdepodobnosti neuspechu (od spatneho nakupu nevedomosti az po neuspesne vymahani prava) a naucit se s tim zit.
 • Vlada  - koupe na bazos.cz
  Dobry den koupil jsem na inzertnim portalu Bazos.cz vstrikovaci cerpadlo do auta za 2000. V servisu mi cerpadlo vymenily za 1500. Po dvou dnech cerpadlo tece jako moje stare co jsem kvuli tomu menil. Muzu zadat zpet penize po prodejci?
 • Vlada  - Koupě na bazos.cz
  Dobry den koupil jsem na inzertnim portalu Bazos.cz vstrikovaci cerpadlo do auta za 2000. V servisu mi cerpadlo vymenily za 1500. Po dvou dnech cerpadlo tece jako moje stare co jsem kvuli tomu menil. Muzu zadat zpet penize po prodejci?
 • Libor  - Reklamce pc
  Kamarad mi koupil pocitac na svoji firmu, ale pocitac uz ma po 4 mesicich tri vazne opravy za sebou. Kamarad je dlouhodobe v cizine, ja chci pocitac vratit. Vadi, ze nejsem z jeho firmy? Pocitac je od prvniho dne registrovany na moje jmeno u firmy Dell. Mam vsechny doklady, fakturu..... dekuji, Steppan
 • simona  - Vrácení použitého zboží
  Dobrý den, mám otázku. Manžel prodal bez Bazos převodovku k sekačce.(použitou a 20 let starou, s čím byl seznámen. Nový majitel si ji u nás prohlédnul, vyzkoušel a zakoupil. Asi po 14 dnech zavolal, že převodovka nefunguje, a že žádá vrácení peněz + proplacení cestovného. Jelikož si přijel někde z čech, požaduje 3000,-Kč za cestu. Můžete mi poradit, zda na to má nárok. Podotýkám, že do telefonu přiznal, že převodovku již rozebral. Teď se ohání zákonama a my nevím, nač má opravdu nárok a na co ne. Děkuji za radu.
 • Andrea  - Reklamace telefonu u CZC.cz
  Dobrý den, přes internet jsem si v roce 2012 koupila dotykový mobilní telefon Sony xperia Ray, telefon se po roce a půl zničehonic vypnul a restartoval se do zblbnutí, byla mi uznaná reklamace (telefon mi přehráli a jelo se dál). Po 5 měsících telefon začal dělat to samé, podala jsem opět reklamaci s tím, že opravu nechci a chci vrátit peníze (jsem teď pracovně na telefonu závislá a když vám klekne, jste v háji). Natož mi teď přišla odpověď, že telefon je přehraný a posílají mi ho. Mám právo požadovat vrácení peněz nebo je to marné? Děkuji za info. Prosím pište na e-mail andrejkaandrejka2@gmail.com
 • Jiří F.  - Smluvni pokuta
  Dobrý den,objednal jsem si zboží od Fa Sportovne.cz,přes českou puštu,dne 17.6.2014,mi přišel e-mail že mi zboží odeslali přes českou poštu,v patek 20.6.2014,jsem se informoval na české poště,a o žadne objednávce od teto firmy nevědělí,dnes 26.6.2014 mi od nich přišel email,že jím zboží objednáne přes českou poštu,přišlo zpět,a že mám zaplatit smluvní pokutu 300kč,na to jsme jim odpověděl že mi žadná objednavka na mou adresu přes českou poštu nepřišla,přišla mi odpověd že služby česke pošty zrušily a objednávku poslali přes ppl,z čím nesouhlasím protože jsem si nic od nich sam přes ppl nic neobjednávál,ve faktuře kterou mi zaslali je uveden duvod odeslání česká pošta,takže bych rad věděl kdo je v právu?děkují za odpověd.Jirka F.
 • ivana  - vracení peněz.mesic použivany kočárek..soukromy pr
  dobry den,koupila jsem pres inzerat na faceboook měsic používany kocare..pry bez vad..parkrat jety se zaručním liste..prisel mi a jahned zjistila ,ze vypadava srobek sbrzdy a ponasazeni opet vyjede...rukojet desne vrze ..krupe pri jizde...celkove je rozvyklany...a byl flekaty..ale na to vse me nebylo upozorneno..jen na mirne jeta kolecka..puvodni cena vyrobce je 2065 kc ..pani prodala za 1850 kč i s poško..ja pozaduji vraceni penez,že ji ho hned obratem vracim a pani že ho posilala v poradku a ze ted nema penize..ale že ho veme zpet nechce slyse..mam prav požadovat vraceni penez a vraceni kočarku..nebo mam smulu..poradte jak ji presvedčit že do 14 dnu ho mohu vratit..smlouva sepsana nebyla..je to velka chyba..dekuji moc za radu.IVANA
 • ivana  - vracení peněz.mesic použivany kočárek..soukromy pr
  dobry den,koupila jsem pres inzerat na faceboook měsic používany kocare..pry bez vad..parkrat jety se zaručním liste..prisel mi a jahned zjistila ,ze vypadava srobek sbrzdy a ponasazeni opet vyjede...rukojet desne vrze ..krupe pri jizde...celkove je rozvyklany...a byl flekaty..ale na to vse me nebylo upozorneno..jen na mirne jeta kolecka..puvodni cena vyrobce je 2065 kc ..pani prodala za 1850 kč i s poško..ja pozaduji vraceni penez,že ji ho hned obratem vracim a pani že ho posilala v poradku a ze ted nema penize..ale že ho veme zpet nechce slyse..mam prav požadovat vraceni penez a vraceni kočarku..nebo mam smulu..poradte jak ji presvedčit že do 14 dnu ho mohu vratit..smlouva sepsana nebyla..je to velka chyba..dekuji moc za radu.IVANA
 • ivana  - vracení peněz.mesic použivany kočárek..soukromy pr
  dobry den,koupila jsem pres inzerat na faceboook měsic používany kocare..pry bez vad..parkrat jety se zaručním liste..prisel mi a jahned zjistila ,ze vypadava srobek sbrzdy a ponasazeni opet vyjede...rukojet desne vrze ..krupe pri jizde...celkove je rozvyklany...a byl flekaty..ale na to vse me nebylo upozorneno..jen na mirne jeta kolecka..puvodni cena vyrobce je 2065 kc ..pani prodala za 1850 kč i s poško..ja pozaduji vraceni penez,že ji ho hned obratem vracim a pani že ho posilala v poradku a ze ted nema penize..ale že ho veme zpet nechce slyse..mam prav požadovat vraceni penez a vraceni kočarku..nebo mam smulu..poradte jak ji presvedčit že do 14 dnu ho mohu vratit..smlouva sepsana nebyla..je to velka chyba..dekuji moc za radi.IVANA
 • Jarka  - fi Aqua Activity s.r.o. Mělník - šmejdi?
  Bezhlavě jsem zakoupil zboží na předváděcí akci, ihned jsem odeslal odstoupení od smlouvy a čekal na přislíbený odvoz zboží a vrácení peněz. Avizované tři termíny prošly, firma je nedostupná telefonicky, pošta se vrací. Jako řešení vidím podání hromadné žaloby - viz recenze této firmy. Ptám se - jak oslovit další postižené /starší,bez internetu atd/ a kam žalobu následně podat.
 • rafarad  - Nevrácení peněz za neopravitelné zboží
  Zdravím z důvodu nedodržení 30.ti denní lhůty pro provedení opravy jsme se prodejcem domluvili na vrácení peněz na účet,peníze pořád nepřícházejí, do kdy by mel prodávající nejpozději částku uhradit,co můžu dělat v případě,že k tomu nedojde? Děkuji za odpověď R.F.
 • charon  - Dluhy společníka v s.r.o.
  Společník si vypůjčil od lichváře 550 tisíc ,podmínky neznám.Peníze dal bez dokladu jiné osobě bez státního občanství ČR v domění ,že pro ně bude vydělávat.To se nestalo ,odmítl podat oznámení na policii za krádež.S jednatelem sro vytunelovali firmu a začali podnikat v jiném oboru s další nezapsanou osobou,ta spáchala sebevraždu.S.r.o se odprodalo a slončilo likvidací po 2 letech po prodeji.Nyní po 17 letech jeden ze společníků ,který byl vyrovnán a napáchal dluhy požaduje abych jeho dluhy zaplatil! Lichvář prodal směnky (ne mnou podepsané) na Slovensko. Od roku 1996 se nikdo neozval.Co stím? Děkuji.
 • LENKA  - satelit
  DOBRÝ DEN,POTŘEBOVALA BYCH PORADIT,MOJE MAMINKA SI KOUPILA SATELIT PŘES ANTEN-SERVIS STRAKONICE,JELIKOŽ UŽ JE STARŠÍ OSOBA TAK TOMU MOC NEROZUMÍ.LZE TEDY SATELIT,KTERÝ JE JIŽ NAMONTOVANÝ OD SERVISU NA BALKONĚ VRÁTIT A KOUPIT SI JEN VENKOVNÍ ANTÉNU?ZA TEN SATELIT MUSELA ZAPLATIT NĚCO PŘES 7 TISÍC.BYLA V ANTEN SERVISU HNED DRUHÝ DEN 19.2.2014. A ŘEKLI JI,ŽE TO VRÁTIT NEJDE.PROSÍM O ODPOVĚD.DĚKUJI.
 • Anonymní  - vrácení zboží v kamenném obchodě
  Koupil jsem v kamen.obchodě rošt ke kotli ústřed.topení,protože jsem se spletl a uvedl jiný typ kotle,rošt nemohu použít.Prosím proto o sdělení zda mohu rošt vrátit a dostat zpět peníze.Prosím o radu se zasláním na e-mail.Děkuji
 • Miroslav Kurfirst  - Předvaděčka BECK Reisen-Mělník-zrušen-spolek HOME
  29.11.2011 jsme se zůčastnili zájezdu -na předvaděčce jsme vyhráli na dva losy já i manželka vystavené zboží na jevišti v restauraci ve Vlčnově.Vedoucí nás vyzval k předstoupení před jeviště,zde nám gratuloval k výhře.Pak nás poslal za pletnu a zde opět gratulace k výhře.Pak nasledovala smlouva ve které sepisovatel neuvedl výhru-ale jen nádobí a vysavač.Smlouva byla zrušena již druhý den.Beck ale požadoval vrácení nádobí jako výhry.Taky tento spolek šmejdů byl zrušen asi před půl rokem.Nyní jsem dostal po 2.5 roku spisem pokyn od advokáta HOME TECH Praha abych nádobí vráti.Mám doklady výherní losy a další material-Prosil bych o radu jak postupovat-Pokud mi zašlete Váš email pošlu Vám doklady k posouzení a k odvolaní proti HOME a advokátovi.Ničeho jsme se nedopustilijsou to šmejdi jak byla provedena proti nim akce časopisu BLESK-Děkuji za pomoc. Miroslav Kurfirst
 • Anna  - koupi
  Dobry den ,chtela bych jse zeptat ,je normalní abych oprava rychlovarní konvice trvala 30 dnu ,bez toho aby mě radeji vyěnili hned novou , kterou jsem si koupila na potřebu vaření vody ? měsic čekat na to aby mě opravili konvici? je to možne? jinde jse to da vyměnit hned ,bohužel v tescu v Uh to není možne!
 • Eva  - Vrácení zboží po uplynutí lhůty
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat při vrácení zboží. Zboží jsme objednali přes internetový obchod na konci srpna, ale až teď, na začátku prosince jsme zjistili, že jsme objednali špatně a že zboží potřebujeme vrátit. Zboží je nepoužité, pouze vybalené z původního obalu. Z internetového obchodu nám napsali, že zboží vezmou zpátky pouze, pokud jim ho vezme zpět dodavatel. Ten ale požaduje, aby bylo zboží zabaleno tak, jak od nich odešlo, tudíž nám bylo řečeno, že nám zpět nic nevezmou. V obchodních podmínkách mají stanovenou lhůtu pro vrácení zboží 3 měsíce, ale ta již uplynula. Pro představu se jedná o částku 10 tisíc korun. Máme nějakou šanci zboží vrátit a dostat peníze zpět? Jak máme postupovat? Předem moc děkuji za jakékoli odpovědi.
 • Marek Stěpán  - Reklamace v kamenném obchodě
  Dobrý den, na telefonu mi přestal fungovat signál, tak jsem ho odnesl na reklamaci do kamenného obchodu. Telefon přijali a po 30 dnech jsem si zašel pro telefon a oni mi řekli, že telefon nejde opravit, že asi mi spadl, že je zkroucený. Bylo to viditelné. Já jsem ho však donesl v pořádku na reklamaci a viditelně nebyl poškozen. Zřejmě jim musel spadnout a tedˇ to chtějí hodit na mně, že jsem to způsobil já. V přijímacím protokolu však není o tom zmínka, že by byl viditelně poškozen. Co mám dělat? děkuji za pomoc
 • Lenka
  Dobrý den, trvejte na řádném provedení reklamace. Pokud nebudou chtít reklamaci telefonu uznat, chtějte od ních písemné potvrzení s odůvodněním zamítnutí reklamace (na to máte ze zákona nárok). Dále si uschovejte reklamační list, který byl vyplněn, když jste telefon do reklamace dával. Dále napište oficiální dopis, ve kterém prodejce naposledy vyzvete "Pokusem o smír" k řádnému vyřešení reklamace, a to formou výměny přístroje (můžete žádat výměnu nebo opravu). Pokud jste telefon reklamoval do 6 měsíců od jeho zakoupení (včetně), bere se jakákoliv vada (kromě mechanického poškození) jako vada, která zde byla již v moměntě zakoupení přístroje. Pokud prodejce na dopis neodpoví nebo opět Vaši žádost o vyřízení reklamace zamítne, obraťte se na soud.
 • Marketa  - Zamítnutá reklamace-poštovné
  Dobrý den, u prodejce mi byla zamítnutá reklamace. Prodejce chce po mně zaslat finanční částku ve výši poštovného, aby mi zboží mohl poslat zpět. Částka je to sice zanedbatelná, ale má na to právo? Díky Marketa
 • Lenka
  dobrý den, na tento postup prodejce samozřejmě právo NEMÁ, jedná v rozporu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele. Jako kupující máte nárok na vyřešení reklamace bezplatně, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění nároků z vad. Pokud to prodávající nestihne v uvedené lhůtě, máte práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, tzn. odstoupit od smlouvy (tj.požadovat peníze) anebo výměnu věci, a to dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele a § 622 odst. 2 občanského zákoníku. O tomto zkuste prodávajícího informovat.
 • alena  - reklamace telefonu
  Dobrý den, v srpnu 2012 jsem si zakoupila telefon přes internetový obchod. V květnu 2013 jsem ho byla reklamovat, vadu uznali a odstranili. V listopadu 2013,jsem šla do internetového obchodu, kde jsem si telefon zakoupila, osobně vyzvedla i reklamovala. Bylo mi sděleno, že nemám nárok u nich reklamaci v 24 měsíční záruční době uplatnit, protože na faktuře mám uvedené IČO a na to se vztahuje záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba by přeci měla být vztahována v tomto případě k výrobku a ne nějaké IČO? Mohu trvat na uznání reklamace v rámci 24 měsíční záruční doby? Děkuji za odpověď.
 • Jakub Valušek
  Dobrý den, máte plné právo reklamovat zboží do 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Doporučuji reklamovat znova a upozornit obchodníka, že právo je na Vaší straně. V případě zamítavého stanoviska doporučuji se nechat vypracovat znalecký posudek. PS: Neuvádíte, proč jste telefon 2x reklamovala. Pěkný den, Jakub Valušek
 • Josef Kouba  - Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
  Dobrý den. prosím o radu, nejlépe právní. Koupil jsem starší automobil, u něhož prodávající deklaroval dobrý technický stav. Prodávající mě ústně seznámil s vadami vozidla, ale po náročném příjezdu domů jsem zjistil vážné technické nedostatky a to i velmi nebezpečné. Telefonická dohoda o nápravě závad nebyla možná, tak jsem do 14ti dnů kupní smlouvu vypověděl. Prodávající se však zapírá, k věci nekomunikuje a odmítá skutečnost vrácení zboží a peněz. Prosím o pomoc. děkuji Josef Kouba.
 • Nikol  - Paní chce vrátit peníze za nošené oblečení
  Dobrý den, prodala jsem přes inzerci nošenou bundu, veškeré údaje odpovídaly pravdě, rozměry, vše. Paní to věděla, souhlasila. Po obdržení mi chce bundu vrátit, že je jí krátká. Musím jí vracet peníze a brát si bundu zpět? Nejsem žádný podnikatel. Paní si to rozmyslela a já mám hradit poštovné a vzít si věc zpět, když jsem měla vážné zájemce, a teď mi bunda zůstane? Jaká mám vůbec práva? Proti vrtochům kupujícího? Děkuji Nikol
 • Jakub Valušek
  Dobrý den. Ne, peníze za bundu vracet nemusíte - nejste podnikatel ani firma. Pěkný den, Jakub Valušek
 • Monika, Praha  - Neuznaná reklamace KABELKY - dotaz
  Dobrý den, před 3 měsíci jsem zakoupila dámskou kabelu za 900,-Kč. Nejprve se mi poškodil vnitřní zip. Reklamaci uznali, opravili. Za 14 dní poté se mi zcela odtrhlo u kabely jedno ucho. Ucho bylo na obou stranách přichyceno kovovými úchyty. Tento jeden úchyt se během chůze v metru uvolnil a já jej ZTRATILA. Kabela je nenositelná. Uplatnila jsem 2.reklamaci. Nyní mi sdělili, že když jsem jim NEDODALA odpadlý úchyt, reklamaci nemohou vyřešit, nemohou opravit, peníze nevrátí. Prosím jak postupovat? Prodavačka byla ještě sprostá, a řekla, že jí je srdečně jedno, že u nich již nebudu nakupovat.
 • Jakub Valušek
  Dobrý den, máte právo reklamovat kabelku, i přesto, že jste nedodala "všechny její součásti", protože to, že její část samovolně upadla někde na ulici není Vaší vinou. Reklamujte kabelku znova. PS: Nezapomínejte, že do půl roku od zakoupení zboží máte právo na výměnu zboží za zcela nový kus, s opravou tedy nemusíte souhlasit! PS2: O jaký obchod se jedná? Pěkný den, Jakub Valušek
 • Jakub  - Špatný popis a foto v eshopu - neodpovídá dodanému
  Dobrý den, koupil jsem si přes internet kolo a obsahuje řádově jinou vidlici než byla na fotce a uvedena v popisu na eshopu. Kolo dorazilo a já zjistil že má jinou vidlici - pružinovou místo udávané vzduchové. Co s tím mám dělat. Normálně reklamovat? Děkuji
 • Jakub Valušek  - Reklamovat
  Dobrý den, v tomto případě je pro Vás nejvýhodnější kolo reklamovat. Nezapomeňte, že máte právo po prodejci požadovat zaplacení nutných nákladů, za které jste mu dopravil reklamované kolo zpět. (ve Vašem případě tedy zřejmě poštovné) Další variantou by bylo odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy, ale v tomto případě je pro Vás nevýhodná, protože byste musel platit jednak výše uvedené poštovné a jednak by Vám poštovné, které jste si zaplatil za dopravu kola k Vám také nebylo vráceno. Nejvýhodnější je tedy kolo co nejřív reklamovat! Doporučuji na to telefonicky nebo mailem dopředu upozornit prodejce. Pěkný den, Jakub Valušek
 • ZDEŇKA PECHOVÁ  - Lhůta pro vrácení peněz za zboží
  Dobrý den, ve 14-ti denní zákonné lhůtě jsem vrátila zakoupené zboží - konkrétně tablet, a požadovala jsem vrácení peněz. Prodejce můj požadavek akceptoval, ale bylo nutno nejdříve poslat tablet do servisu, aby obnovil tovární nastavení (tzv. recavery) a požadoval za toto nastavení peněžní úhradu. S úhradou jsem souhlasila. Chtěla jsem se zeptat, jaká mám zákonná práva v případě, že prodejce překročí zákonnou lhůtu 30 kalendářních dnů na vrácení peněz poníženou za poplatek ze servisu za vrácené zboží. Děkuji
 • Jakub Valušek
  Dobrý den, v případě, že prodejce překročí zákonnou lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace, máte právo po něm požadovat vrácení plné ceny tabletu i poplatku za obnovení továrních dat - protože vše mělo být vyřízeno do 30 dnů, tak se podle Vás nestalo a tento poplatek byl tedy zbytečný.
 • Hana Kristiánová  - reklamace zdravotního polštáře v obchodě Jysk
  Dobrý den, koupila jsem si před týdnem v obchodě Jysk v Praze 4 zraavotní polštář ,který má chladící vložku.Taktochladící vložka silně zapáchá a bolí z ní hlava.Předmětný polštář jsem reklamovla,neměla jsem původní obal a prodavačka,mi sdělila,že bez obalu to nejde.Nemohla jsem ovšem vědět,že polštář bude mít tuto vadu. Cena polštáře byla 650,-Kč prosím sdělte mi,co mám v této věci dělat?Děkuji
 • Jakub Valušek  - Pravda je na Vaší straně
  Dobrý den, v případě reklamace zboží v kamenném i internetovém obchodě není Vaší povinností vracet zboží v původním obale, trvejte tedy na tom, že zboží chcete reklmaovat bez původ. obalu.
 • Pavel  - Koupě auta
  Dobrý den, koupil jsem si osobní vůz za 90 000,-Kč s uvedením, že se jedná o top stav.Po týdnu jsem si nechal auto prohlédnout (nastali problémy) v autorizovaném servisu, který mi oznámil, že jsou poškozeny brzdy, teče olej, chladič. Motor vykazuje závažné poškození.Auto úplně přestává jezdit. Prodávající nereaguje a dělá mrtvého brouka. Poslal jsem mu doporušený dopis, že mě uvedl v omyl a zatajil zjevné závady.Rád bych odstoupil od kupní smlouvy. Co mohu více dělat abych se dovolal spravedlnosti. Děkuji
 • Brigita  - Reklamace oblešení
  Dobrý den, objednala jsem si u eshopu Bonprix dvoje šaty stejné velikosti. Bohužel jedny šaty byly daleko menší a byla jsem nucena jedny šaty vrátit zpět a žádala jsem o výměnu za větší. Firma mi šaty vyměnila, ale naúčtovala mi dalších 129,- Kč manipulační poplatek. Což mě naštvalo a požadovala jsem poštovné zpět. Bonprix odmítá poštovné vrátit, protož má v podmínkách, že oblečení nelze vyěnit. Jak se mohu bránit? Neví přeci má vina, že velikost šatů neodpovídá.Děkuji za Vaši odpověď.Brigita
 • Jakub Valušek  - Pravdu máte Vy
  Dobrý den, prodejce po Vás nemá právo žádat žádné manupulační či jakékoli jiné poplatky za kladné vyřízení reklace, poštovné je Vám v případě uznané reklamace také povinen uhradit.
 • Pavel Baník  - trvající reklamace
  Dobrý den. Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti situace do které jsem se dostal. Prosím Vás o radu,pomoc.Zakoupil jsem v srpnu 2012 nové vozidlo Peugeot 208 u autorizovaného prodejce.V dubnu 2013 jsem u tohoto vozidla reklamoval hlučnost brzd a opotřebení brzdových kotoučů.Reklamaci prodejce uznal a seznámil mne s tím,že opravu kompletních brzd provede po objednání krytů brzdových kotoučů.Tyto kryty prodejce objednal,ale k dnešnímu dni nebyly dodány z důvodu,že nejsou na skladech po celé České republice a dokonce nejsou ani na skladě v Rakousku. Dokud kryty nedorazí,autoopravce vůz neopraví.Obrátil jsem se na zastoupení Peugeot v Praze a oni mi jen potvrdili,že prodejce postupuje správně a já mám počkat na dodání zboží. Vše trvá a já mám s novým vozem obavy jezdit.Myslím si,že prodejce by měl závadu do měsíce odstranit. Dovoluji si Vás poprosit o radu jak postupovat,na co mám právo. Děkuji moc za čas věnovaný mému dotazu. S pozdravem a přáním hezkého dne
 • Jakub Valušek  - Prodejce nemá právo Vás nechat čekat
  Dobrý den, prodejce nemá právo Vás nechat čekat, než mu budou z ciziny dopraveny náhradní součástky, pokud tato doba nepřekročí zákonnou lhůtu na vyřízení reklamace, tedy 30 dnů. Požadujte tedy po prodejci vrácení peněz za auto v plné výši. Pěkný den.
 • petr  - mobil
  Dobry den.Koupil jsem si telefon přimo v T-Mobile v prodejne.Pouzival jsem ho 10dnu.Nebil jsem spokojen. Sel jsem ho vratit s tým, ze si vemu jinej telefon. Bylo mi řečeno, že nemam nárok, že 14denni lhuta se nevztahuje. Prosim poraďte mi jestli plati 14denni lhůta podle zakona i na ne.Dekuji.
 • Jakub Valušek  - Právo je na straně T-mobile
  Dobrý den, v případě koupi telefonu přímo v kamenné prodejně nemáte ze zákona právo vrátit nebo vyměnit telefon jen proto, že jste "nebyl spokojen". Toto platí pouze při nákupu přes internet. Záleží pouze na dobré vůli obchodníka, zda Vám tuto výměnu umožní. Pouze pokud nejste spokojen, protože mobil nefunguje jak má, samozřejmě právo na reklamaci máte. Záleží na tom, co si mám představit pod tím, že s telefonem "nejste spokojen". :)
 • Miroslav Vejrosta  - Úhrada dopravy zboží k zákazníkovi při vrácení do
  Dobrý den, uvádíte: Kdo platí poštovné nebo kurýra u vráceného zboží zakoupeného přes internet? Má nárok pouze na "náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží". Může po vás tedy požadovat zaplacení dopravy (poštovného) jak směrem k vám, tak zpátky k němu. Počítejte´proto s tím, že při vrácení zboží vám proplatí jen cenu samotného zboží. Poštovné už zpátky nejspíš nedostanete. Nyní se obecně uvádí, že internetový prodejce musí při vrácení zboží bez udání důvodu ( do 14 dní )vrátit celou částku. Tedy včetně dopravy k zákazníkovi. Co tedy platí v současnosti a o co se lze v takovém případě opřít ? Děkuji M.Vejrosta
 • Miroslav KARTÁK  - BAZAR
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat: Dne 18.07.2012 jsem dal do obchodu BAZAR-ZASTAVÁRNA pračku AEG na částku 2900,- Kč. Dodací list- daňový doklad jsem našel až 14.01.2013. Obchodník mi sdělil, že pračka byla prodaná a že ji zákazník vrátil, že byla poškozená, tudíš ji nechal zrecyklovat do sběrného dvora a že nemám právo na žádné peníze. Na účtence je poznámka prodejce: Provize z prodaného zboží činí do 3000,- Kč -30% Kč, nad 3000,- Kč - 25% Kč z prodejní ceny. Po uplynutí 1 měsíce sníží bazar cenu o 20%. Vaše neprodané zboží jste povini odebrat zpět do 30 dnů od uplynutí jednoměsíční lhůty. Po této době má bazar právo libovolného nakládání s Vašim zbožím. Jsem si jistý, že pračka byla prodaná, protože jsem ten bazar navštívil dříve, ale neměl jsem doklad. Paní mě řekl, že jej nenajde, že jej musí vyhledat, nebo jej musím já najít. Prosím o radu se zasláním na e-mail. Děkuji
 • Sarka  - neoprávněné vyučtování
  Dobrý den, na internetu jsem si nalezla jedno z kominictví, aby mí jenom v rychlosti prohlédli komín a spočítali kolik by mě úprava od jejich firmy stála. Na internetových stránkách firmy ani po tel. kontaktu nepadlo nic o ceně této služby a ze zkušenosti předchozí, kdy služba byla zdarma jsem nic moc jiného neočekávala. Po příjezdu kominíka a cenovém odhadu prací si od mého tatínka kominík chtěl nechat zaplatit 1000kč, to odmítl a tak přišel kominík s 500kč. Taťka namítal, ale přesto podepsal stvrzenku. Jak se můžu bránit proti zaplacení této stvrzenky? Je vůbec nějaká možnost? Je povinností firmy uvést ceník těchto úkonů na inernetu nebo alespoň na to upozornit klienta? nebo si může nárokovat jakoukoliv částku a tu klient musí zaplatit? Děkuji za odpověď Šárka Hyková
Přidat komentář
UPOZORNĚNÍ:
Komentáře neslouží ke vkládání dotazů našim právníkům, ale k okomentování tématu.
Pokud nechcete zveřejnit své jméno, uveďte smyšlené nebo přezdívku.
Dotaz můžete vložit každý lichý týden v pondělí po 10. hodině zde: Vložit běžný dotaz
Kontakt:
Komentář:
Security
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).
 

Vyhledávání

Co je nového?

 • 29.1.2016 rekordní návštěvnost - 16.053 lidí
 • od 16.8.2016 je ve webu přes 28.000 stránek s dotazy a odpověďmi
 • od 6.9.2016 má poradna na Facebooku přes 10.500 fanoušků!
 • další přijímání dotazů zdarma 24.10.2016 zde

Kdo odpovídá?

Na vaše dotazy odpovídá:
JUDr. M. Novotná
JUDr. E. Chroumalová (prac. pr.)
Mgr. K. Viktorýnová (exekuce)
Mgr. L. Mohyla
Mgr. J. Vopička
Mgr. V. Nováková (soc. pracovnice)
Mgr. V. Křížová (online chat, vzory)
Mgr. P. Lukášová (dědictví)
Mgr. H. Wernerová (přednostní dot.)
Mgr. M. Jantoš (ins., obč. a obch. pr.)
Mgr. Š. Ocelíková (spr., trest., rodinn. pr.)
Mgr. R. Dostál
Ing. M. Janečková - daň. poradce
___________________________
Kdo v minulosti odpovídal:
Mgr. P. Vránová (notář)
Mgr. D. Pluhařová
Mgr. J. Rosák
Mgr. K. Štěpánková
Mgr. M. Zeman
Mgr. J. Koutný
Mgr. Z. Důjková
Mgr. E. Stránská
Mgr. M. Tokarová
JUDr. E. Cempírková
Mgr. Z. Divišová
Mgr. M. Janovcová
Mgr. E. Kratochvílová
Mgr. I. Spirová
Mgr. M. Steuerová
Mgr. B. Slováková
Mgr. I. Hrdinová
Mgr. G. Slavíková
Mgr. R. Jakešová
Mgr. S. Šedivá
Mgr. L. Košťál
Mgr. D. Stejskal
Mgr. L. Némethová
Ing. R. Hanzalová (daň. poradce)
Ing. E. Vysekalová (daň. poradce)
Mgr. I. Žilinčíková
Bezplatná poradna ve finanční tísni
www.financnitisen.cz
Volejte zdarma
v pondělí 800 722 722

Návštěvnost

TOPlist
Detaily statistik
Počítadlo od 13.2.2009
Návštěvy srpen 2016: 286.339

Počet stránek v systému:
28.737

Banner