Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 29.6.2022 jsem zaslal na předepsaném formuláři „Žádost o udělení souhlasu“ dle § 17 vodního zákona Magistrátu města Ostravy souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů k
- rekonstrukce oplocení

- provozní zázemí do 25 m2 (umístěné na dlaždicích bez základů) = přípustné využití dle územního plánu Ostravy
Dne 14.9.2022 jsou obdržel odpověď.
- přerušení řízení
- výzva k doplnění
Dotaz:
Neplatí lhůta jednoho měsíce k vyřízení žádosti, když odpověď jsem dostal po 2,5 měsících? Je tak dlouhý termín právně podložený? Nemohu považovat po měsíci nečinnosti úřadu za jeho souhlas?  

ODPOVĚĎ:

Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Neplatí lhůta jednoho měsíce k vyřízení žádosti, když odpověď jsem dostal po 2,5 měsících?
Ve Vašem případě je podstatné, o co jste vodoprávní úřad vlastně žádal – tzn. zda jste od něj požadoval vydání souhlasu (dle § 17 vodního zákona), který bude jediným souhlasem pro realizaci Vašeho záměru, anebo zda jste požadoval vydání souhlasu, který se stane závazným stanoviskem pro návazné správní řízení (typicky řízení před stavebním úřadem). Tato skutečnost má totiž na posouzení možného prodlení vodoprávního úřadu (a následky tohoto možného prodlení) významný vliv.
Pakliže jste vodoprávní úřad žádal o vydání souhlasu (dle § 17 vodního zákona), který bude jediným souhlasem pro realizaci Vašeho záměru (tzn. že tento souhlas dále nebudete předkládat například stavebnímu úřadu), je tento souhlas běžným správním rozhodnutím, pro jehož vydání platí lhůty zakotvené v § 71/1 a 3 správního řádu:
„Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. “
Bohužel pro Vás není překročení této zákonné lhůty spjato s automatickým předpokladem vydání kladného rozhodnutí. Vodoprávní úřad tedy může de facto bez sankce s vydáním souhlasu dle § 17 vodního zákona otálet – vydání tohoto souhlasu může být uspíšeno nanejvýš užitím některého z opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu.
Pokud jste však vodoprávní úřad žádal o vydání souhlasu (dle § 17 vodního zákona) za účelem jeho použití jako závazného stanoviska (tedy typicky pro následné řízení před stavebním úřadem), byl vodoprávní úřad povinen vydat toto závazné stanovisko ve lhůtách dle § 149/4 správního řádu:
„Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. “
S nedodržením této lhůty – resp. konkrétně s nedodržením zákonné lhůty pro vydání závazného stanoviska pro účely řízení před stavebním úřadem – je spjata zákonná fikce vydání souhlasného a bezpodmínečného závazného stanoviska (k tomu více v odpovědi ad 3/ níže).
2/ Je tak dlouhý termín právně podložený?
Na tuto otázku musím odpovědět poněkud šalamounsky – je i není. Z výše citovaných ustanovení je zřejmé, že na vydání souhlasu měl vodoprávní úřad v zásadě 30 dnů, přičemž tuto lhůtu mohl v odůvodněných případech prodloužit, a to o dalších 30 dnů.
Pokud jste žádal o vydání souhlasu (dle § 17 vodního zákona), který měl být jediným rozhodnutím v této věci (který se tedy neměl stát závazným stanoviskem pro účely jiného správního řízení), mohla být základní třicetidenní lhůta prodloužena i o více než o 30 dní (například tehdy, musel-li vodoprávní úřad dožádat o vyjádření jiný správní orgán, musel-li zadat vypracování znaleckého posudku apod.).
Pokud jste vodoprávní úřad žádal o vydání souhlasu (dle § 17 vodního zákona) jako závazného stanoviska, byl povinen ho vydat ve lhůtě 30 dnů, kterou mohl prodloužit maximálně o dalších 30 dnů. Na tomto místě upozorňuji, že existují rovněž takové právní výklady, dle nichž může být tato lhůta prodloužena i o delší dobu, a to typicky tehdy, musí-li vodoprávní úřad dožádat vyjádření jiného správního orgánu, musí-li zadat vypracování znaleckého posudku apod.
3/ Nemohu považovat po měsíci nečinnosti úřadu za jeho souhlas?
Pokud jste vodoprávní úřad žádal o vydání souhlasu (dle § 17 vodního zákona) jako jediného rozhodnutí ve věci (tzn. pokud se nejednalo o závazné stanovisko pro účely jiného řízení), není s překročením zákonné lhůty pro vydání souhlasu spojen žádný takový následek. Vodoprávní úřad tak může s vydáním souhlasu otálet, aniž by se tím vystavoval nebezpečí, že se takový souhlas vydá „automaticky“.
Pokud jste naopak vodoprávní úřad žádal o vydání souhlasu (dle § 17 vodního zákona) jako závazného stanoviska, a to konkrétně závazného stanoviska pro návazné řízení před stavebním úřadem, je zapotřebí aplikovat § 4/9 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
„O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska podle správního řádu vydá dotčený orgán usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a dotčený orgán vyrozumí o této skutečnosti žadatele. Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek. “
Pakliže tedy vodoprávní úřad nevydal souhlas (dle § 17 vodního zákona), který byl/měl být závazným stanoviskem pro potřeby návazného řízení před stavebním úřadem, přičemž toto prodlení trvalo déle než je maximální zákonná lhůta (tedy 60 dní), může být přijat výklad, že toto závazné stanovisko (tedy souhlas dle § 17 vodního zákona) bylo vydáno, a to kladné a bez jakýchkoli podmínek.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.