Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Letos (2020) jsem žádal obec, kde máme chalupu o prodej nevyužívané části lesní cesty, která rozděluje náš pozemek na 2 poloviny a druhá žádost se týkala odprodeje 25m2 lesního pozemku, kde máme studnu. Obě tyto moje žádosti byly obecním zastupitelstvem zamítnuty. Je nějaká právní možnost jak přimět obec k prodeji pozemků?

Můj argument - lesní cesta fyzicky končí před hranicí našeho pozemku. Dále nepokračuje. Logicky není důvod, aby protínala náš pozemek a končila až těsně za ním. Navíc cesta existuje jen v katastrální mapě, fyzicky tam žádná není. O pozemek (i když neoplocený) se 11 let staráme, sekáme trávu a využíváme jako by byl součástí zahrady. Bohužel ho nemůžeme oplotit, protože bychom si rozdělili zahradu na dvě části nebo bychom museli část plotu (v místě lesní cesty) vynechat a to by ztrácelo smysl. U druhé žádosti (týkající se odkupu pozemku pod studnou) jsem argumentoval tím, že studnařská firma nechce provádět prohloubení studny, která není v mém vlastnictví, není ani zapsána jako věcné břemeno, ani žádný záznam na stavebním úřadě a de facto se jedná o černou stavbu, i když studna byla pravděpodobně vybudována společně s domem, který pochází z roku 1931 a tehdejší majitel vlastnil lesní pozemek pod studnou, který nyní patří obci. Na základě Benešových dekretů totiž v roce 1945 připadl dům i okolní pozemky státu. V příloze posílám žádost o odkupu pozemků, kterou jsem zasílal na obecní úřad.

 

ODPOVĚĎ:
Svou odpovědí Vás nepotěším – jsem toho názoru, že obec k prodeji předmětných pozemků přimět nelze.
V tomto ohledu má totiž obec právní postavení jako kterýkoli jiný vlastník, tzn. že je oprávněna rozhodovat o právních dispozicích se svým majetkem zcela svobodně a nikým k tomu nemůže být nucena (s výjimkou případu vyvlastnění, které se však na Váš případ nevztahuje). Výše uvedené má ostatně oporu i na ústavněprávní úrovni, a to konkrétně v čl. 11/1 a 4 Listiny základních práv a svobod, dle něhož platí, že:
„Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu …
Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. “
Každá obec je při právním nakládání se svým majetkem vázána § 38/1 zákona o obcích, dle něhož platí, že:
“Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. ”
Dle mého názoru Vám proto nesvědčí žádný právní nástroj k tomu, abyste mohl obec donutit Vám předmětné obecní pozemky (resp. jejich části) prodat – vše bude záviset pouze na Vašem jednání s obcí. Vámi zmiňovaná nepraktičnost současného vlastnického rozvržení pozemků není (sama o sobě) důvodem k jakémukoli omezení vlastnického práva obce, resp. k omezení jejího svobodného rozhodování o tom, zda tyto pozemky prodat (a případně komu) či nikoli.
V této souvislosti Vám lze doporučit sledovat úřední desku obce, kde musí být všechny záměry obce k prodeji obecního majetku zveřejněny alespoň 15 dní předem § 39/1 zákona o obcích).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že užíváte-li část obecního pozemku (lesní cestu) jako vlastní, a nesvědčí-li Vám k tomu odpovídající právní titul (například nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce apod.), jedná se v podstatě o neoprávněné užívání cizího majetku. Z tohoto důvodu na Vaší straně s největší pravděpodobností vzniká tzv. bezdůvodné obohacení (§ 2991 a násl. občanského zákoníku), k jehož vrácení obci jste povinen. Obec je ostatně dle § 38/6 zákona o obcích povinna:
“… chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo … na vydání bezdůvodného obohacení. ”
Je proto možné, že obec se po Vás bude v budoucnu domáhat vrácení bezdůvodného obohacení, které by mělo představovat přibližně částku odpovídající nájemnému za obdobně velký pozemek.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. , o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník