Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v jedné obci. 2004 jsem postavil domek na koupeném pozemku. Napojil jsem se dle stavebního povolení na obecní kanalizaci na mém pozemku, stejně jako další čtyři rodiny (cca 15 lidí). Kanalizace vede z mého pozemku přes soukromý pozemek a v obecním pozemku se napojuje na hlavní větev.

Teď se kanalizace zbortila na soukromém pozemku. Když jsme vyrazili za starostou, bylo nám řečeno, že ho to nezajímá neboť prý nejsme napojeni do obecní kanalizace (přestože platíme obci stočné). Teď zjištujeme, že 70 m kanalizace přes soukromý pozemek není obecní a není na ní tudíž břemeno. Kanalizace je tu cca 40 let. Máme nějakou šanci na to, aby se o to obec postarala. Děkuji Pavel.

 

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že k opravě zborcené kanalizace je v zásadě povinen její vlastník (§ 8/1 zákona o vodovodech a kanalizacích). V první řadě Vám tudíž lze doporučit vyhledat tohoto vlastníka a vyzvat ho k provedení bezodkladné opravy kanalizace.
Na Vámi popsaném případu je nicméně velmi zvláštní, že úplatu za odvádění odpadních vod (stočné) hradíte obci (když obec nevlastní kanalizaci, na kterou je Váš dům napojen). Z tohoto důvodu Vám především doporučuji kontaktovat místně příslušný vodoprávní úřad (městský úřad) a nastalou situaci s ním řešit (dotazem u tohoto úřadu můžete rovněž zjistit, kdo je vlastníkem té části kanalizace, k níž jste připojen).
Dále Vám doporučuji nahlédnout do smlouvy o odvádění odpadních vod (kterou jste, jak předpokládám, uzavřel s obcí) a zjistit zde, jak je vymezena obecní kanalizace (tzn. zda je Váš dům dle smlouvy napojen přímo na obecní kanalizaci nebo zda je ve smlouvě počítáno s tím, že Váš dům je napojen na kanalizaci jiného vlastníka).
Je možné, že vlastník zborcené části kanalizace v minulosti uzavřel s obcí smlouvu o provozování kanalizace, tzn. že obec figuruje jako provozovatel kanalizace (§ 6 zákona o vodovodech a kanalizacích). Je-li tomu skutečně tak, je nutné se s obsahem této smlouvy seznámit (tato smlouva by měla být k dispozici u místně příslušného vodoprávního úřadu).
Co se týče provedení opravy zborcené kanalizace, obraťte se v této věci na místně příslušný stavební úřad, který je oprávněn uložit vlastníku kanalizace povinnost k její bezodkladné opravě/obnově (§ 132 a násl. stavebního zákona).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)