Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Hledám pomoc při zjištění informace, co se týká připojení mého domu na obecní kanalizaci. Bydlím v obci Skalice, kde je zřízena obecní kanalizace. Můj dům se nachází asi 300 metrů od nejbližšího možného napojení na tuto kanalizaci. Je možné udělit nějakou výjimku ze stavebního zákona co se týká toho, abych se na tuto kanalizaci nemusel napojovat a zřídil si doma čističku odpadních vod?

Napojení na tuto kanalizaci by mě stálo 400.000 Kč a zřízení této čističky by mě stálo zlomek této ceny. Obec mi s výstavbou žádným způsobem finančně nevypomůže, ale nemají problém s tím, že bych si doma udělal výše uvedenou čističku a nenapojil se tak na jejich kanalizaci. Prosím o radu v této věci. V zákoně je uvedeno, že se musím připojit na kanalizaci pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. Co je podle vás ekonomicky přijatelné? Mockrát děkuji Honza.

ODPOVĚĎ:
V dotazu se dopouštíte několika nepřesností, po jejichž odstranění vyjde najevo, že Vaše situace není zdaleka tak bezvýchodná, jak se vám nyní možná zdá.
V první řadě upřesňuji, že problematika napojení na obecní kanalizaci není řešena stavebním zákonem, nýbrž zákonem o vodovodech a kanalizacích. Pro Váš případ je klíčový § 3/8 zákona o vodovodech a kanalizacích, který zní:
"Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné."
Z tohoto ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích tedy v první řadě vyplývá, že povinnost připojit se k obecní kanalizaci nevyplývá ze zákona (nejedná se tedy o zákonnou povinnost), nýbrž je závislá na rozhodnutí obecního úřadu. Pakliže ve Vašem případě obec souhlasí s tím, abyste odpadní vody likvidoval v čističce odpadních vod, je vše v pořádku, neboť povinnost připojit se na obecní kanalizaci Vám nevznikne.
I pokud by se v budoucnu obecní úřad rozhodl uložit Vám povinnost připojit se k obecní kanalizaci, nebylo by ještě vše ztraceno. Obecní úřad by totiž musel zahájit správní řízení, jehož účastníkem byste se stal (a to s právem vyjadřovat se k věci, předkládat důkazy, nahlížet do správního spisu apod.). V rámci tohoto správního řízení by obecní úřad zkoumal, zda jsou ve Vašem případě splněny podmínky pro vznik povinnosti připojit se k obecní kanalizaci (tzn. zejména podmínku, zda je připojení technicky možné). Výsledkem tohoto správního řízení by pak byl individuální správní akt, kterým by Vám byla uložena předmětná povinnost (pokud by obecní úřad dospěl k závěru, že podmínka technické proveditelnosti je splněna) ; proti tomuto správnímu rozhodnutí byste se následně mohl bránit odvoláním či později žalobou k soudu.
Přestože zákon o vodovodech a kanalizacích hovoří v této souvislosti pouze o technické proveditelnosti připojení, je při rozhodování obecního úřadu nezbytné zohledňovat i ekonomickou stránku věci. Připojení k obecní kanalizaci by totiž bylo technicky proveditelné prakticky kdykoli, ovšem někdy za cenu nepřiměřených nákladů (ať už z důvodu vzdálenosti, obtížné dostupnosti či jiných překážek). Správní orgány jsou při svém rozhodování povinny brát zřetel rovněž na princip přiměřenosti jejich rozhodování (tzn. že nemohou účastníky řízení zatížit nepřiměřenými náklady v situaci, kdy je vše řešitelné snáze a pro účastníky levněji).
Jak však uvádím výše, souhlasí-li obec s vybudováním čističky odpadních vod, nehrozí Vám ze strany obecního úřadu (alespoň prozatím) uložení povinnosti se připojit k obecní kanalizaci a vše je proto v pořádku.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Výjimka povolení nepřipojení domu na kanalizaci z důvodu velké vzdálenosti stavby od kanalizačního vedení
  • Dům je daleko od kanalizace - výjimka nepřipojení domu na kanalizaci a vytvoření vlastní čističky vod