Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text pojednává o výši soudního poplatku (SP), uvádí, kdy se platí a kdy je od něj osoba osvobozena. Uvádí výše jednolivých SP a jakým způsobem požádat o případné prominutí částky.


Částka za podání k soudu

Přesnou výši částky se dozvíte ze sazebníku, který je přílohou k zákonu o soudních poplatcích číslo 549/1991 Sb.. Tam se také dozvíte,kdo je od SP osvobozen a za která řízení se SP neplatí. Namátkou uvedeno: neplatí se za řízení ve věci péče o nezletilé, neplatí žalobce v řízení o náhradu škody na zdraví, škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím.

SP se jinak platí za žalobu (návrh), ale i ve stejné výši za odvolání. Nejčastější výše poplatku jsou 4% z předmětu řízení (nejméně však 600 Kč), pokud se žalobce domáhá zaplacení peněžité částky (v případě, že se domáháte zaplacení dluhu 100.000 Kč, zaplatíte tedy poplatek 4.000 Kč), za rozvodovou žalobu je to 1000 Kč, stejně tak za žalobu o vyklizení bytu, určení vlastnického práva.

Nejčastěji se platí poplatek v kolcích. Výslovně je to dovoleno u poplatku do 5000 Kč. Kolky seženete v trafice nebo na poště, nespoléhejte na to, že je lze zakouit u soudu; i když je tato služba u některých soudů zavedena, pravidlo to není. Kolky na žalobu (odvolání) prostě vylepíte a v podatelně je pracovnice všechny označí (znehodnotí) kulatým úředním razítkem.

Jinak můžete platit SP na účet soudu, jeho číslo vám sdělí v účtárně soudu nebo vám bude doručena složenka na zaplacení.

Pokud vezmete žalobu zpět, soud vám SP ze svého účtu vrátí. SP tvoří vaše náklady řízení a pokud budete ve sporu úspěšní, nahradí vám je protistrana.

 

Musíte vždy soudní poplatky platit?

Nikoliv. Ze zákona jsou osvobozena některá řízení a někteří navrhovatelé.

Pokud vám vznikne povinnost zaplatit SP, můžete požádat o osvobození od SP. Soud vašemu návrhu rozhodne buď tak, že vám osvobození přizná, nebo návrh zamítne.

Přiznat osvobození vám může tehdy, když doložíte, že vaše celkové majetkové poměry jsou takové, že osvobození odůvodňují. Důležité je, že soud zkoumá celkové majetkové poměry. Nejen váš příjem z pracovního poměru nebo z podnikání. Pobíráte-li podporu v nezaměstnanosti a vlastníte rodinný dům, stěží se osvobození domůžete. Zároveň musí být pro osvobození splněna i druhá odmínka a to že nejde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Tak by tomu bylo například tehdy, kdybyste měli spadeno na souseda a podávali na něj "ze sportu" jednu nesmyslnou žalobu za druhou a chtěli mu jen znepříjemnit život. Tehdy by vám také soud osvobození nepřiznal.

Pro účely osvobození od soudních poplatků se musí vypsat žádost a formulář, potvrzení o majetkových poměrech (odkaz obsahuje jen přibližný vzor). Ten je velice podrobný a lze si jej u soudu vyzvednout nebo vám jej soud automaticky začle, když o osvobození požádáte. Formulář vyplníte a vyčkáte rozhodnutí o vašem návrhu na osvobození. Je-li zamítavé, můžete se odvolat. Pokud vám ani odvolací soud nevyhoví, nezbyde, než poplatek zaplatit.

Teprve po zaplacení soudního poplatku se soud začne vaší věcí zabývat. Nebude-li ani přes výzvu poplatek zaplacen, soud řízení zastaví a žalobu vůbec neprojedná.

I když bud již vydáno usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení SP, můžete poplatek v průběhu 15denní odvolací lhůty proti tomuto rozhodntuí doplatit, soud dodatečně usnesení zruší a v řízení bude pokračovat. Řízení se tím však zbytečně prodlouží.

S povinností platit soudní popaltek je třeba počítat ještě před podáním žaloby.

Když vám nebude osvobození přiznáno a vy prokážete, že byste zaplacením poplatku utrpěli závažnou újmu, můžete požádat předsedu soudu, aby vám povoli posečkání s placením poplatku nebo splátky.

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.