Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka pojednává o vyživovací povinnosti (výživném, alimentech) mezi registrovanými partnery. Zmiňuje se také o promlčení výživného a pojednává také o zániku registrovaného partnerství.

Vyživovací povinnost registrovaných partnerů po zániku registrovaného partnerství

 • Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost.
 • Pokud se po zániku partnerství není jeden z partnerů schopen živit sám, může žádat po bývalém partnerovi příspěvek na přiměřenou výživu.
 • Výživné lze přiznat ode dne zahájení soudního řízení.
 • Pokud byla jednomu z partnerů způsobena zrušením partnerství zvláště závažná újma a zároveň se na rozvratu partnerství převážně nepodílel, může mu soud až na tři roky přiznat výživné ve výši stejné životní úrovně s bývalým partnerem.
 • Výživné nelze přiznat, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy.
 • Vyživovací povinnost k bývalému partnerovi zaniká dnem, kdy oprávněný partner uzavře nové manželství nebo partnerství, nebo smrtí povinného partnera.
 • Vyživovací povinnost může bývalý partner splnit na základě písemné smlouvy mezi bývalými partnery zaplacením jednorázové částky.

 

Promlčení výživného mezi registrovanými partnery

 • Určení výše výživného - nedohodnou-li se partneři na výši výživného, určí jeho výši soud.
 • Výše výživného se určí s ohledem na odůvodněné potřeby potřebného partnera a na možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného.
 • Při posuzování možností, schopností a majetkových poměrů partnera soud přihlédne i k tomu, zda se partner bez důležitého důvodu nevzdal výhodného zaměstnání či nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

Zánik registrovaného partnerství

 • Registrované partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo jeho prohlášením za mrtvého, nebo rozhodnutím soudu.
 • Soud zruší partnerství na návrh jednoho z partnerů, pokud se prokáže, že partnerství již fakticky netrvá.
 • Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství připojí i druhý partner, soud partnerství zruší, aniž by zkoumal, zda partnerství fakticky netrvá. Partneři nemusí soudu předkládat žádné dohody.


Bližší informace o registrovaném partnerství najdete zákoně o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.