Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku) -  Nejvyšší soud.   Metodiku vzalo občanskoprávní a obchodní kolegium dne 12. 3. 2014 na vědomí.   Ustanovení § 2958 o. z. je vystavěno na zásadě plného odčinění nemajetkových újem na zdraví, resp. na určení výše náhrady podle zásady slušnosti; v souvislosti s tím byla k 1. 1. 2014 zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb. , o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku) -  Nejvyšší soud.   Metodiku vzalo občanskoprávní a obchodní kolegium dne 12. 3. 2014 na vědomí.   Ustanovení § 2958 o. z. je vystavěno na zásadě plného odčinění nemajetkových újem na zdraví, resp. na určení výše náhrady podle zásady slušnosti; v souvislosti s tím byla k 1. 1. 2014 zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb. , o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ztráta výhody splátek - v  případě potřeby finančních prostředků, které převyšují možnosti vlastních zdrojů, přistupují subjekty většinou k uzavření Smlouvy o půjčce či Smlouvě o úvěru, přičemž na základě těchto jsou těmto subjektům poskytnuty finanční prostředky. Potencionální dlužník vždy vyhledává nejvýhodnější smluvní podmínky (např. výše úroků, sankce, zajištění, atd.), naopak věřitelovým hlavním cílem je najít takové dlužníka, u něhož je pravděpodobnost návratnosti poskytnuté finanční částky v konkrétní době co nejvyšší.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Nejdůležitějším důsledkem nařízení exekuce je tzv. generální inhibitorium, tedy zákaz nakládání s majetkem. Toto inhibitorium je generální v tom smyslu, že postihuje všechen majetek dlužníka, tedy i ten, o kterém exekutor či soud v době nařízení exekuce neví. Šíře inhibitoria je však vyvážena povolením jistých výjimek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Krátké textové zprávy (SMS – short message service) zaplavují republiku, naše mobilní telefony stejně jako každou nevyužitou minutu našeho života. Této realitě musí čelit nejen jednotlivci ale i naše soudy jako instituce prosazující právo. K tématu mobilních telefonů se vyjádřil už nejen Ústavní soud ČR, který velmi často hraje průkopnickou roli, ale i Nejvyšší soud ČR.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Zejména v centrech větších měst dochází k častým změnám bytových jednotek na nebytové, neboť poptávka po nebytových prostorech zde stále roste. Pokud se však vlastník bytové jednotky rozhodne využít potenciálu tohoto prostoru například k podnikání (tj. jako kancelář, obchod či k provozování jiných služeb), musí pamatovat na platnou právní úpravu, která na změny v účelu užívání staveb dopadá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 3 stanoví: „Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.“ Od 1. 1. 2012 pak navíc lze občanský průkaz na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (§ 2 odst. 4).

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (2 hlasů)

Nedávné změny zákona o přestupcích a o občanských průkazech nově upravily či změnily některé otázky v souvislosti s občanskými průkazy a sankcemi. Je dobré se o některých zmínit i z toho důvodu, že pro mnohé občany může být otázka prokazování totožnosti dozajista zahalena rouškou tajemství, ale i řada dalších souvisejících otázek, opředených zajímavými mýty a šířícími se mezigeneračně, žel úspěšně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (3 hlasů)

Nahlížení do správních spisů a svobodný přístup k informacím. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím"), zaplnil s účinností od 1. ledna 2000 mezeru v českém právním řádu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.50 (2 hlasů)

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, zavedla povinnost lékaře informovat příslušný obecní úřad o zdravotní nezpůsobilosti či omezení zdravotní způsobilosti pacienta – držitele řidičského oprávnění. Na četné dotazy lékařů, jak se mají postavit k posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u těch pacientů, kterým byly při léčbě chronické bolesti nasazeny opioidy, se vědecká rada ČLK touto problematikou zabývala a vydala doporučení, které bylo jednomyslně přijato představenstvem ČLK dne 13. 12. 2013.