Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V poslední době se setkávám s žádostmi uchazečů o zaměstnání o vydání potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti DPN uchazeče, který není schopen z důvodu úrazu nebo nemoci plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, anebo žádají o vystavení potvrzení o ošetření (vyšetření). Jak mám v těchto případech postupovat? Děkuji, MUDr. Ivana Veselá

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obrátil se na mě soudní znalec, který byl pověřen vypracováním znaleckého posudku, k němuž jako podklad potřebuje kopii zdravotnické dokumentace pacienta, kterého mám v péči. Prokázal své pověření a rovněž po odborné stránce uznávám, že žádá kopie pouze v nezbytně nutném rozsahu za účelem zpracování posudku, jak znalci stanoví zákon.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na našem pracovišti je část pacientů hospitalizována bez písemného souhlasu, neboť vzhledem k jejich stavu tento souhlas není možné získat. V těchto případech hospitalizaci oznamujeme místně příslušnému soudu, který vyhotovuje usnesení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje pacientka prodělala úraz hlavy, byla dvakrát ošetřena v nemocnici, poté bohužel druhý den doma zemřela a byla nařízena soudní pitva. Manžel zemřelé pacientky nás žádá o kopii pitevního protokolu s tím, že mu bylo sděleno, že ho na oddělení soudního lékařství mohu vyžádat pouze já, jakožto registrující praktický lékař.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obrátil se na mě poskytovatel pracovnělékařských služeb s žádostí o výpis ze zdravotnické dokumentace mnou registrovaného pacienta. Jsem praktickým lékařem pacienta, avšak jeho souhlas s takovým poskytnutím výpisu nemám. Proto bych se rád zeptal, zda lze výpis z dokumentace zaslat, anebo si mám vyžádat souhlas pacienta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je aktuálně v platné legislativě uvedeno, jakou formou má být zajištěno předání informací mezi lékaři, ať už mezi praktickým lékařem pro děti a dorost PLDD a praktickým lékařem pro dospělé (VPL), nebo mezi „starým a nově“ registrujícím VPL?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Provozuji soukromou ambulanci. Je mojí povinností likvidovat použité léky a jehly pacientů při domácí ambulantní léčbě? Předepíši pacientovi lék na recept. Pacient si tento lék aplikuje doma injekční formou. Vznikne tak biologický odpad, který je ostrý a podléhá likvidaci specializovanou firmou za určitých podmínek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší nemocnici máme více než 600 informovaných souhlasů. Každý z nich obsahuje několik stránek textu. Pacient, který je přijat do nemocnice, podepisuje souhlas s hospitalizací a souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Kromě toho podle počtu diagnostických a léčebných výkonů musí podepisovat řadu dalších informovaných souhlasů, které všechny obsahují obecně platný text.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Působím jako soukromý lékař a zajímala by mě teoretická možnost přerušení provozu ordinace pro dlouhodobější zdravotní
indispozice lékaře. Konkrétně, zda je toto vůbec možné, za jakých podmínek, kterým institucím se přerušení musí hlásit a zda je nutný souhlas některého orgánu. Děkuji, MUDr. Petr Novák

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obrátil se na mě soudní znalec, který byl pověřen soudem k vypracování znaleckého posudku, se žádostí o zapůjčení originálu zdravotnické dokumentace mého pacienta. Vím, že nárok na zdravotnickou dokumentaci pověření soudní znalci mají i bez souhlasu pacienta, ale nejsem si jistý, jestli přímo na originál. Jak mám v takové situaci postupovat? Děkuji, MUDr. Jan Novák