Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pozemek sousedící z jedné strany s polem, které sdílí 6 spoluvlastníků. Cca 0,5 m od této hranice bych si zde chtěla postavit kůlnu do velikosti 24m2. Je nutno o této stavbě informovat spoluvlastníky pole či stavební úřad? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
K tomu, abyste pro výstavbu kůlny nepotřebovala žádné přivolení stavebního úřadu ani souhlas spoluvlastníků předmětného pole, musí být splněny tyto podmínky:
- musí se jednat o stavbu do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s maximálně jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m,
- stavba musí být umístěna na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci a musí souviset nebo podmiňovat bydlení nebo rodinnou rekreaci,
- stavba nesmí sloužit k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin,
- nesmí se jednat o jaderné zařízení,
- nesmí se jednat o stavbu pro podnikatelskou činnost,
- stavba musí být v souladu s územně plánovací dokumentací,
- plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po umístění stavby musí být nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
- stavba musí být umístěna v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m.

Jsou-li všechny shora uvedené podmínky splněny současně, není zapotřebí žádné přivolení stavebního úřadu, ani souhlas sousedů (jak vyplývá z § 79/2 písm. o) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).
S ohledem na skutečnost, že kůlnu hodláte umístit 0,5 m od hranice Vašeho pozemku a předmětného pole, nebude splněna podmínka dle jedné z odrážek, tzn. že k výstavbě kůlny bude přivolení stavebního úřadu zapotřebí. Konkrétně budete potřebovat získat územní souhlas s umístěním stavby.
Dle § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 1. stavebního zákona je vydání územního souhlasu s umístěním stavby zapotřebí v případě staveb o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepených, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení.
Dle znění dotazu předpokládám, že všechny zde uvedené podmínky budou v případě Vaší kůlny splněny a vydání územního souhlasu s umístěním stavby proto postačí (v tomto případě nebude vydání žádného jiného přivolení stavebního úřadu zapotřebí).
Pro vydání územního souhlasu s umístěním stavby je mimo jiné zapotřebí, abyste stavebnímu úřadu předložila souhlasná stanoviska vlastníků všech sousedních pozemků.
Pro získání informací o konkrétních požadavcích na vydání územního souhlasu s umístěním stavby Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a Váš stavební záměr zde konzultovat.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.